Câu hỏi 1 : tâm lý cơ bản, thông số kỹ thuật e lớp ngoài cùng của nguyên tử nhân tố X là 3s2. Số hiệu nguyên tử của X là:

A 11B 12C 13D 14

Câu hỏi 2 : Kali (K) có Z = 19. Cấu hình electron của ion K+ là:

A 1s22s22p6. B 1s22s22p63s1. C 1s22s22p63s23p6. D 1s22s22p63s23p64s1.

Bạn đang xem: Bài tập cấu hình electron nguyên tử


Phương pháp giải:

1. Viết thông số kỹ thuật e của K

2. Từ thông số kỹ thuật e của K ta sút 1e lớp / phân lớp bên ngoài cùng thu được thông số kỹ thuật của K+


Lời giải đưa ra tiết:

Cấu hình e của K (Z = 19) là: 1s22s22p63s23p6

=> cấu hình e của K+: 1s22s22p63s23p64s1

Đáp án C


Câu hỏi 3 : Nitơ (N) gồm Z = 7. Cấu hình electron của ion N3- là:

A 1s22s22p3. B 1s22s22p6. C 1s22s22p63s23p3. D 1s22s22p63s23p6.
Phương pháp giải:

1. Viết cấu hình e của

2. Từ cấu hình e của N ta thêm 3e thu được cấu hình e của N3-


Câu hỏi 4 : thông số kỹ thuật electron của Cu (Z = 29) là:

A 1s22s22p63s23p6d94s2. B 1s22s22p63s23p63d104s1.C 1s22s22p63s23p64s23d9. D 1s22s22p63s23p64s13d10.
Phương pháp giải:

Cách viết thông số kỹ thuật electron:

1. Xác minh số electron của nguyên tử.

2. Các electron được phân bổ lần lượt vào những phân lớp theo hướng tăng của năng lượng trong nguyên tử (1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s …) với tuân theo luật lệ sau: phân lớp s chứa buổi tối đa 2e; phân lớp p chứa về tối đa 6e; phân lớp d chứa về tối đa 10e; phân lớp f chứa buổi tối đa 14e.

3. Viết thông số kỹ thuật electron trình diễn sự phân bổ electron trên các phân lớp thuộc những lớp khác nhau (1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p…).

Chú ý: Ở Cu (Z = 29) cùng Cr (Z = 24) có hiện tượng nhảy e để đạt tâm trạng bão hòa hoặc nửa bão hòa.


Lời giải bỏ ra tiết:

Cấu hình e theo phân nấc năng lượng:

1s22s22p63s23p64s23d9

Hiện tượng nhảy 1e từ bỏ phân lớp 4s sang 3d để phân lớp 3 chiều đạt tâm lý bão hòa => 1s22s22p63s23p64s13d10

Vậy cấu hình e của Cu là: 1s22s22p63s23p63d104s1

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 5 : thông số kỹ thuật electron của ion Fe3+ (Z = 26) là:

A 1s22s22p63s23p63d64s2. B 1s22s22p63s23p63d5.C 1s22s22p63s23p63d34s2. D 1s23s22p63s23p63d6.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

1. Viết cấu hình e của Fe

2. Từ thông số kỹ thuật e của sắt ta giảm 3e từ quanh đó vào trong thu được cấu hình e của Fe3+


Lời giải đưa ra tiết:

Fe có thông số kỹ thuật e: 1s22s22p63s23p63d64s2

=> cấu hình e của Fe3+: 1s22s22p63s23p63d5

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 6 : Số nguyên tố có thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng là 4s1 là:

A 1B 2C 3 chiều 4

Đáp án: C
Phương pháp giải:


Lời giải bỏ ra tiết:

Các nguyên tố này đề nghị thuộc chu kỳ luân hồi 4.

- ví như thuộc đội A thì nguyên tố này có lớp e bên cạnh cùng 4s1

1s22s22p63s23p64s1 Z =19 chu kỳ luân hồi 4nhóm IA

- giả dụ thuộc team B: (n−1)dansb, 3da4s1 trường hòa hợp này xẩy ra khi a = 5 hoặc a = 10.

Cấu hình đầy đủ

1s22s22p63s23p63d54s1 Z=24 chu kì 4 team VIB

1s22s22p63s23p63d104s1 Z=29 chu kì 4 đội IB

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 7 : Có những cặp nguyên tử với thông số kỹ thuật electron hóa trị bên dưới đây:

(X) X1: 4s1 và X2: 4s24p5

(Y) Y1: 3d24s2 và Y2: 3d14s2

(Z) Z1: 2s22p2 và Z2: 3s23p4

(T) T1: 4s2 và T2: 2s22p5

Kết luận nào sau đây không đúng ?

A links giữa X1 và X2 là links ion.B links giữa Y1 và Y2 là links kim loại.C liên kết giữa Z1 và Z2 là link cộng hóa trị.D links giữa T1 và T2 là liên kết cộng hóa trị.

Đáp án: D
Phương pháp giải:


Lời giải chi tiết:

(X) X1 thuộc đội IA là sắt kẽm kim loại điển hình, X2 thuộc nhóm VIIA là phi kim điển hình nổi bật => links ion

=> A đúng (Y) Y1 cùng Y2 là 2 kim loại thuộc nhóm sắt kẽm kim loại chuyển tiếp, nên liên kết giữa bọn chúng là link kim loại

=> B đúng (Z) Z1 thuộc team IVA, Z2 thuộc team VIA => link cộng hóa trị

=> C đúng (T) T1 thuộc nhóm IIA là sắt kẽm kim loại điển hình, T2 thuộc đội VIIA là phi kim nổi bật => link ion => D sai

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 8 : cấu hình electron của thành phần Cl (Z = 17) là

A 1s22s22p63s33p4.B 1s22s22p63s23p5.C 1s22s22p63s53p2.D 1s22s22p63s43p3.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

- Quy ước cách viết cấu hình electron nguyên tử:

+ Số sản phẩm công nghệ tự lớp electron bằng những chữ số: 1, 2, 3

+ Phân lớp được kí hiệu bằng vần âm thường: s, p, d, f

+ Số electron vào phân lớp được ghi bằng chỉ số ở phía trên bên đề xuất kí hiệu của phân lớp: s2, p6, d10…

- cách viết cấu hình electron nguyên tử:

+ xác định số electron của nguyên tử.

+ các electron được phân bố theo vật dụng tự tăng dần những mức năng lượng AO, tuân theo các nguyên lí Pau-li, nguyên lí vững chắc và nguyên tắc Hun.

+ Viết cấu hình electron theo vật dụng tự những phân lớp bên trong 1 lớp và theo sản phẩm tự của những lớp electron.

+ lưu lại ý: những electron được phân bổ vào những AO theo phân mức năng lượng tăng dần dần và tất cả sự chèn mức năng lượng. Mặc dù nhiên, lúc viết cấu hình electron, các phân mức năng lượng cần được thu xếp lại theo từng lớp.


Lời giải chi tiết:

Cấu hình electron của nhân tố Cl (Z = 17) là 1s22s22p63s23p5.

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 9 : cấu hình electron của nguyên tố fe (Z = 26) là

A 1s22s22p63s23p63d64s2.B 1s22s22p63s23p63d8.C 1s22s22p63s23p64s24p6.D 1s22s22p63s23p63d54s24p1.

Đáp án: A
Phương pháp giải:

- Quy ước biện pháp viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử:

+ Số sản phẩm tự lớp electron bằng các chữ số: 1, 2, 3

+ Phân lớp được kí hiệu bằng chữ cái thường: s, p, d, f

+ Số electron vào phân lớp được ghi bằng chỉ số ở bên trên bên yêu cầu kí hiệu của phân lớp: s2, p6, d10…

- phương pháp viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử:

+ khẳng định số electron của nguyên tử.

+ những electron được phân bố theo trang bị tự tăng dần các mức tích điện AO, tuân theo các nguyên lí Pau-li, nguyên lí vững chắc và nguyên tắc Hun.

+ Viết thông số kỹ thuật electron theo thiết bị tự những phân phần trong 1 lớp cùng theo vật dụng tự của những lớp electron.

+ lưu giữ ý: các electron được phân bố vào những AO theo phân mức năng lượng tăng dần và có sự chèn nút năng lượng. Tuy nhiên, khi viết cấu hình electron, những phân mức tích điện cần được sắp xếp lại theo từng lớp.


Lời giải chi tiết:

Cấu hình electron của nguyên tố fe (Z = 26) là 1s22s22p63s23p63d64s2.

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 10 : thông số kỹ thuật electron của ion Mg2+ (Z = 12) là

A 1s22s22p63s2.B 1s22s22p6.C  1s22s22p8.D 1s22s22p63s23p2.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

1. Viết cấu hình e nguyên tử của Mg

2. Bỏ đi 2e lớp bên ngoài cùng thu được thông số kỹ thuật e của ion Mg2+


Lời giải bỏ ra tiết:

Cấu hình e của Mg: 1s22s22p63s2

→ Mg2+có thông số kỹ thuật e: 1s22s22p6

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 11 : Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố bao gồm Z = 19, Z = 16 cùng Z = 18 lần lượt là:

A 1, 4, 6.B 1, 6, 8.C 2, 6, 8.D 2, 4, 6.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

Viết thông số kỹ thuật e nguyên tử của mỗi nguyên tử từ bỏ đó khẳng định được số e lớp bên ngoài cùng.


Lời giải chi tiết:

Z = 19: 1s22s22p63s23p64s1 → 1e lớp ngoài cùng

Z = 16: 1s22s22p63s23p4 → 6e phần ngoài cùng

Z = 18: 1s22s22p63s23p6 → 8e phần ngoài cùng

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 12 : yếu tắc T có thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng là 3p5. Số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân của T là

A 15.B 17.C 7.D 9.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

Viết thông số kỹ thuật e nguyên tử của nguyên tố theo đúng quy tắc từ bỏ đó xác định được số đơn vị điện tích hạt nhân.


Lời giải đưa ra tiết:

Cấu hình của T là: 1s22s22p63s23p5

=> Số đơn vị điện tích phân tử nhân là 17.

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 13 : tất cả bao nhiêu yếu tắc có thông số kỹ thuật electron phần ngoài cùng là 4s1?

A 1.B 2.C 3.D 11.

Đáp án: C
Phương pháp giải:

Viết cấu hình e nguyên tử của mỗi nguyên tử tự đó khẳng định được thông số kỹ thuật e phần ngoài cùng.


Lời giải chi tiết:

Các nguyên tố có thông số kỹ thuật electron lớp bên ngoài cùng 4s1 là:

3s23p64s1; 3s23p63d54s1; 3s23p63d104s1

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 14 : nguyên tố X có cấu hình electron phần bên ngoài cùng là 3p4. Số đơn vị điện tích phân tử nhân của X là:

A 8.B 16.C 6.D 14.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

- Viết thông số kỹ thuật e không thiếu của X dựa vào cấu hình e lớp ngoài cùng

- khẳng định số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân: Z = số e


Lời giải chi tiết:

X có thông số kỹ thuật e phần ngoài cùng là 3p4

⟹ thông số kỹ thuật e không hề thiếu của X: 1s22s22p63s23p4

⟹ Số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân: Z = 16

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 15 : cho các nhận định sau về thông số kỹ thuật electron:

(1) những electron được điền từ phân lớp bao gồm mức năng lượng cao tới phân lớp gồm mức tích điện thấp.

(2) các electron về tối đa trong phân lớp s và p lần lượt là một trong những và 3.

(3) các electron được thu xếp vào những obitan thế nào cho số electron đơn độc là bự nhất.

(4) những electron trong cùng một obitan cùng quay theo một trục và một chiều xác định.

Số thừa nhận định đúng mực là

A 1.B 2.C 3.D 4.

Đáp án: A
Phương pháp giải:


Lời giải đưa ra tiết:

(1) Sai. Phải điền từ bỏ phân lớp tất cả mức tích điện thấp cho cao.

(2) Sai. Số e về tối đa vào phân lớp s và phường lần lượt là 2 cùng 6.

(3) Đúng.

(4) Sai. Các e trong và một obitan rất có thể quay theo chiều ngược nhau.

Vậy có 1 nhận định đúng.

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 16 : Cation M2+ có thông số kỹ thuật e phân lớp bên ngoài cùng là 2p6, cấu hình e của nguyên tử M là

A 1s22s22p6.B 1s22s22p63s1.C 1s22s22p63s2.D 1s22s22p4.

Đáp án: C
Phương pháp giải:

Từ thông số kỹ thuật của ion M2+ ta thêm 2e vào lớp bên ngoài cùng thu được thông số kỹ thuật e nguyên tử.


Lời giải chi tiết:

Cấu hình e của nguyên tử M là 1s22s22p63s2.

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 17 : Ion A2+ có cấu hình e cùng với phân lớp ở đầu cuối là 3d9. Cấu hình e của nguyên tử A là

A 3d94s2.B 3d104s1.C 3d94p2.D 4s23d9.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

Từ thông số kỹ thuật e của ion A2+ suy ra thông số kỹ thuật e của A.


Lời giải đưa ra tiết:

Cấu hình e của ion A2+: 3d9

→ thông số kỹ thuật e của A: 3d104s1

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 18 : Ở tâm trạng cơ bản, toàn bô e trong những phân lớp s của một nguyên tử có số hiệu 13 là

A 2.B 4.C 6.D 7.

Đáp án: C
Phương pháp giải:

- Viết cấu hình e nguyên tử

- Tính tổng những e thuộc phân lớp s


Lời giải đưa ra tiết:

Z = 13: 1s22s22p63s23p1

→ tất cả 6 e thuộc phân lớp s

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 19 : Một cation Rn+ có cấu hình electron sinh sống phân lớp ngoài cùng là 2p6. Cấu hình electron nghỉ ngơi phân phần bên ngoài cùng của nguyên tử R có thể là

A 3s2.B 3p1.C 3s1.D A, B, C đa số đúng.

Đáp án: D
Phương pháp giải:

Ion Rn+ thì n = 1, 2, 3.

Từ kia xét các trường hợp rất có thể xảy ra.


Lời giải chi tiết:

Có các trường phù hợp sau:

TH1: R+: 1s22s22p6 → R: 1s22s22p63s1

→ phân lớp bên ngoài cùng là 3s1

TH2: R2+: 1s22s22p6 → R: 1s22s22p63s2

→ phân lớp ngoài cùng là 3s2

TH3: R3+: 1s22s22p6 → R: 1s22s22p63s23p1

→ phân lớp ngoài cùng là 3p1

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi đôi mươi : Nguyên tử nguyên tố M có phân bổ electron làm việc phân lớp gồm năng lượng tối đa là 3d6. Tổng cộng electron của nguyên tử M là

A 24.B 25.C 26.D 27.

Đáp án: C
Phương pháp giải:

- Viết sự phân bố e theo phân nút năng lượng

- Viết thông số kỹ thuật e 

- khẳng định tổng số e vào nguyên tử


Lời giải chi tiết:

Do phân lớp tất cả mức năng lượng tối đa là 3d6 

→ Sự phân bố e theo phân nấc năng lượng: 1s22s22p63s23p64s23d6

→ cấu hình e của M là: 1s22s22p63s23p63d64s2 

Vậy tổng cộng e của nguyên tử M là 26.

Đáp án C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 21 : Nguyên tử của nhân tố A có phân phần ngoài cùng là 3p. Tổng electron ở các phân lớp phường là 9. Yếu tắc A là:

A S(Z=16) B Si(Z=12) C P(Z=15) D  Cl(Z=17)

Đáp án: C
Phương pháp giải:


Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Cấu hình e : 1s22s22p63s23p3


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 22 : thông số kỹ thuật của phân lớp electron gồm mức năng lượng tối đa của nguyên tử 20X là:

A 3d2 B  3p6 C 3p4 D 4s2 .

Đáp án: D
Phương pháp giải:


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án D

Cấu hình e : 1s22s22p63s23p64s2


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 23 : nguyên tố S (Z=16) dìm thêm 2e thì thông số kỹ thuật e khớp ứng của nó là bao nhiêu:

A (1s^22s^22p^63s^1)B (1s^22s^22p^6)C (1s^22s^22p^63s^3)D (1s^22s^22p^63s^23p^6)

Đáp án: D
Phương pháp giải:

Nguyên tử nhận thêm electron đang nhận thêm vào lớp bên ngoài cùng


Lời giải chi tiết:

Cấu hình e cơ bạn dạng của yếu tố S (Z=16):(1s^22s^22p^63s^23p^4)

Khi dấn thêm 2e, thông số kỹ thuật e của là:(1s^22s^22p^63s^23p^6)

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 24 : Nguyên tử của yếu tắc A có cấu hình electron ngơi nghỉ phân lớp bên ngoài cùng là 3d6. Số hiệu nguyên tử của A là:

A 26 B 6 C 20 D 24 

Đáp án: A
Phương pháp giải:


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án A

Electron sau cùng được xắp vào phân lớp 3 chiều => 4s phải được xắp đầy mới đến 3d

=> 1s22s22p63s23p63d64s2 => tất cả 26 e => số hiệu 26 


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 25 : Ion X2- với M3+ phần đa có cấu hình electron là 1s22s22p6 . X, M là mọi nguyên tử nào tiếp sau đây ?

A F, Ca B O, Al C  S, Al D O, Mg

Đáp án: B
Phương pháp giải:


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án B

X2- : 1s22s22p6 => X : 1s22s22p4 ( X nhận thêm 2 electron để chế tạo ra thành X2- ) : X là O

M3+ : 1s22s22p6 => M : 1s22s22p63s23p1 ( M bị thiếu tính 3 electron tạo thành M3+ ) M là Al 


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 26 : thông số kỹ thuật của Ar là 1s22s22p63s23p6. Vậy cấu hình electron giống như của Ar là:

A  F- B Mg2+ C  Ca2+ D Na+

Đáp án: C
Phương pháp giải:


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án C

Ca (Z = 20): 1s22s22p63s23p64s2 => Ca2+: 1s22s22p63s23p6


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 27 : Câu trúc electron làm sao sau đây là của phi kim:

(1) 1s22s22p63s23p4 (4) 3d54s1

(2) 1s22s22p63s23p6 (5) 3s23p3

(3) 1s22s22p63s23p63d104s24p3 (6) 3s23p64s2

A (1), (2), (3) B (1), (3), (5) C  (2), (3), (4) D (2), (4), (6)

Đáp án: B
Phương pháp giải:


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án B

Số electron lớp ngoài cùng là : 5 ,6 ,7 là của phi kim

(1) 1s22s22p63s23p4 : e bên cạnh cùng là : 3s23p4 : 6 e kế bên cùng

(3) 1s22s22p63s23p63d104s24p3 : : e kế bên cùng là : 4s24p3 có 5 e ngoài cùng

(5) 3s23p3 : e kế bên cùng là : 3s23p3 tất cả 5 e ngoại trừ cùng


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 28 : Cho cấu hình electron: 1s22s22p6. Hàng nào tiếp sau đây gồm các nguyên tử và ion có thông số kỹ thuật electron như trên?

A K+, Cl-, Ar. B Na+, F-, Ne. C Li+, Br-, Ne. D Na+, Cl-, Ar.

Xem thêm: Chỉ Số Bách Phân Vị Là Gì ? Ứng Dụng Của Bách Phân Vị Trong Y Học


Đáp án: B
Phương pháp giải:


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 29 : Cho thông số kỹ thuật electron nguyên tử của một vài nguyên tố:

(a) 1s22s22p63s23p63d34s2

(b) 1s2

(c) 1s22s2

(d) 1s22s22p1

(e) 1s22s22p63s2

(f) 1s12s22p63s23p2

Có mấy cấu hình electron nguyên tử là của yếu tắc kim loại?

A 1B 4C 2d 3

Đáp án: D
Phương pháp giải:

Kim loại là đông đảo nguyên tử bao gồm 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng (trừ H, He, B)


Lời giải đưa ra tiết:

Kim nhiều loại là đông đảo nguyên tử có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng (trừ H, He, B).

Các sắt kẽm kim loại là: (a) (c) (e)

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 30 : fe là nguyên tố quan trọng cấu trúc nên Hemoglobin, một dạng protein là thành phần chính tạo cho hồng cầu. Chủ yếu sắt bao gồm trong hemoglobin tạo ra sự màu đỏ của máu, một thành phần quan trọng của cơ thể.Cấu hình electron của 26Fe là

A 1s22s22p63s23p64s23d6B 1s22s22p63s23p63d84s2C 1s22s22p63s23p63d10D 1s22s22p63s23p63d64s2

Đáp án: D
Phương pháp giải:

Dựa vào biện pháp viết thông số kỹ thuật e nguyên tử:

1 - Phân bố các e vào các phân lớp theo mức năng lượng từ thấp cho cao

2 - thu xếp lại những phân mức theo sản phẩm công nghệ tự từ vào ra ngoài


Lời giải đưa ra tiết:

1 - Phân nút năng lượng: 1s22s22p63s23p64s23d6

2 - cấu hình e: 1s22s22p63s23p63d64s2

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Bài liên quan
*
Chương 1 : Nguyên tử
Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Chương 3 : links hóa học
Chương 4 : phản ứng OXH - Khử
Chương 5 : nhóm Halogen
Chương 6 : Oxi - lưu giữ huỳnh
Chương 7 : tốc độ phản ứng và cân đối hóa học

Tiện ích | Blog