Contents

Câu lệnh có kết cấu rẽ nhánhBài tập câu lệnh đk trong pascalBài tập câu lệnh if … then … else trong pascal nâng cao

Dưới đó là tổng phù hợp câu lệnh đk trong pascal cùng với bài bác tập về cấu tạo rẽ nhánh mới nhất từ cơ bạn dạng đến nâng cao được acollegemiscellany.com cập nhập tiên tiến nhất mời chúng ta tham khảo bài tập câu lệnh if … then … else trong pascal bên dưới nhé.

Bạn đang xem: Bài tập cấu trúc rẽ nhánh trong pascal

Video phía dẫn bài xích tập về kết cấu rẽ nhánh

Khái niệm rẽ nhánh

Ví dụ : Để viết chương trình giải phương trình bậc 2, ta phải:

Tính r = b2 – 4ac;

Sau đó tùy ở trong vào giá trị của r mà lại ta gồm tính nghiệm tốt không.

Trong thực tiễn :

– nếu như r

– nếu như r >=0 thì phương trình bao gồm nghiệm

– vậy nên tùy thuộc vào cực hiếm của r nhưng ta đưa ra vô nghiệm hay có nghiệm.

– Hoặc có thể nói rằng : trường hợp r

=> do đó ta thấy một số trong những mệnh đề bao gồm dạng

+ nếu như …..thì…..

+ ví như …..thì….. Ngược lại thì

Câu lệnh có kết cấu rẽ nhánh

1.1. Lệnh IF – câu lệnh điều kiện trong pascal

Cú pháp:

(1) IF B THEN S;

(2) IF B THEN S1 ELSE S2;

Sơ đồ thực hiện:

*
bài 3 : Câu lệnh rẽ nhánh if…then… – Nguyen Minh Hien Blog"/>

Chú ý: Khi sử dụng câu lệnh IF thì đứng trước keywords ELSE ko được có dấu chấm phẩy (;).

1.2. Lệnh CASE

Cú pháp: 

(1) IF B THEN S;

(2) IF B THEN S1 ELSE S2;

 

Dạng 1 Dạng 2
CASE B OF

Const 1: S1;

Const 2: S2;

Const n: Sn;

END;

CASE B OF

Const 1: S1;

Const 2: S2;

Const n: Sn;

ELSE Sn+1;

END;

vào đó:

B: Biểu thức hình trạng vô hướng đếm được như kiểu nguyên, vẻ bên ngoài logic, kiểu cam kết tự, giao diện liệt kê. Const i: Hằng sản phẩm i, có thể là một quý hiếm hằng, các giá trị hằng (phân biện pháp nhau vì dấu phẩy) hoặc các đoạn hằng (dùng hai lốt chấm để phân làn giữa giá trị đầu và quý hiếm cuối). Quý hiếm của biểu thức và cực hiếm của tập hằng i (i=1¸n) phải có cùng kiểu.

Khi gặp mặt lệnh CASE, lịch trình sẽ kiểm tra:

– Nếu cực hiếm của biểu thức B phía bên trong tập hằng const i thì thứ sẽ thực hiện lệnh ham mê tương ứng.

– Ngược lại:

+ Đối cùng với dạng 1: Không làm cái gi cả.

+ Đối với dạng 2: triển khai lệnh Sn+1.

Bài tập câu lệnh đk trong pascal

Dưới đấy là tổng hợp bài xích tập cấu tạo rẽ nhánh, pascal và bài xích tập câu lệnh điều kiện trong pascal đã giúp các bạn viết công tác pascal if then hãy đọc ngay nhé.

Bài tập 2.1:

Viết công tác in ra số to hơn trong nhì số (được nhập từ bàn phím).

1.Hướng dẫn:

Nhập hai số vào hai biến hóa a, b. Nếu như a > b thì in a. Nếu a

– Hoặc: nếu như a > b thì in a. Trái lại thì in b.

2.Mã chương trình:

Program SO_SANH1;

uses crt;

var a,b: real;

begin

clrscr;

write(‘nhap so thu nhat: ‘); readln(a);

write(‘nhap so thu hai: ‘); readln(b);

if a> b then writeln(‘ So lon la:’,a);

if a

readln

end.

Hoặc:

Program SO_SANH2;

uses crt;

var a,b: real;

begin

clrscr;

write(‘nhap so thu nhat: ‘); readln(a);

write(‘nhap so thu hai: ‘); readln(b);

if a> b then writeln(‘ So lon la:’,a:10:2)

else writeln(‘ So lon la:’,b:10:2);

readln

end.

⇒ dìm xét: Khi nhì số đều bằng nhau thì mỗi số được xem như là số lớn. Hãy sửa chương trình để khắc phục yếu điểm này.

Nói phổ biến nên áp dụng lệnh if … then … else vì chương trình sáng sủa sủa, dễ hiểu hơn. Mặc dù trong vài trường hòa hợp sử dụng các lệnh if … then tránh lại dễ diễn tả hơn. Hãy xem lấy một ví dụ sau:

 

Bài tập 2.2:

Viết lịch trình in ra số lớn nhất trong tứ số nhập từ bàn phím.

1.Hướng dẫn:

Nếu a³ b cùng a³ c và a³ d thì a là số khủng nhất.

Tương tự như vậy xét những trường hợp còn lại để tra cứu số mập nhất.

2.Mã chương trình:

Program So_Lon_Nhat_1;

Uses crt;

Var a,b,c,d: real;

Begin

Clrscr;

Write(‘Nhap so thu nhat:’);readln(a);

Write(‘Nhap so thu hai:’);readln(b);

Write(‘Nhap so thu ba:’);readln(c);

Write(‘Nhap so thu tu:’);readln(d);

if (a>=b) & (a>=c) và (a>= d) then writeln(‘So lon nhat la:’,a:10:2);

if (b>=a) and (b>=c) và (b>= d) then writeln(‘So lon nhat la:’,b:10:2);

if (c>=a) & (c>=b) và (c>= d) then writeln(‘So lon nhat la:’,c:10:2);

if (d>=a) and (d>=b) & (d>= c) then writeln(‘So lon nhat la:’,d:10:2);

readln

end.

⇒ thừa nhận xét: Hãy sử dụng cấu tạo if … then … else nhằm giải bài tập trên.

Độ nặng nề của việc sẽ tăng thêm nhiều ví như thêm yêu cầu có thông báo khi hai số, cha số, tứ số bởi nhau.

 

Bài tập 2.3:

Viết chương trình in ra số lớn nhất trong tư số nhập từ bàn phím với đk chỉ được dùng hai biến.

1.Hướng dẫn:

Sử dụng một biến hóa max cùng một trở thành a để chứa số vừa nhập. Mang lại max ngay số đầu tiên. Sau khoản thời gian nhập một số trong những thực hiện so sánh nếu số vừa nhập to hơn max thì lưu lại số vừa nhập vào max. Sau khi nhập xong ta có max là số to nhất

(Giải thuật này gọi là kỹ thuật bộ đội canh cần hiểu rõ để áp dụng sau này).

2.Mã chương trình:

Program So_Lon_Nhat_2;

Uses crt;

Var a,max: real;

Begin

Clrscr;

Write(‘Nhap so thu nhat:’);readln(a);Max:=a;

Write(‘Nhap so thu hai:’);readln(a);if a>=Max then Max:=a;

Write(‘Nhap so thu ba:’);readln(a);if a>=Max then Max:=a;

Write(‘Nhap so thu tu:’);readln(a);if a>=Max then Max:=a;

Write(‘So lon nhat la:’,Max:10:2);

readln

end.

Bài tập 2. 4

Viết chương trình xét coi một tam giác gồm là tam giác đều hay không khi biết tía cạnh của tam giác.

1.Hướng dẫn:

Nhập cha cạnh của tam giác vào cha biến a,b,c. Ví như a = b và b = c thì tam giác là tam giác phần đa và ngược lại tam giác ko là tam giác đều.

2.Mã chương trình:

Program Tam_giac_deu;

uses crt;

var a,b,c: real;

begin

clrscr;

write(‘Nhap a = ‘); readln(a);

write(‘Nhap b = ‘); readln(b);

write(‘Nhap c = ‘); readln(c);

if (a = b) and (b = c) then writeln(‘La tam giac deu’)

else

writeln(‘Khong phai la tam giac deu’);

readln

end.

 

Bài tập 2. 5

Viết chương trình xét xem một tam giác có là tam giác cân hay không khi biết cha cạnh của tam giác.

1.Hướng dẫn:

Nhập tía cạnh của tam giác vào ba biến a,b,c. Nếu như a = b hoặc b = c hoặc a = c thì tam giác là tam giác cân nặng và trái lại tam giác không là tam giác cân.

2.Mã chương trình:

Program Tam_giac_can;

uses crt;

var a,b,c: real;

begin

clrscr;

write(‘Nhap a = ‘); readln(a);

write(‘Nhap b = ‘); readln(b);

write(‘Nhap c = ‘); readln(c);

if (a = b) or (b = c) or (a = c) then writeln(‘La tam giac can’)

else

writeln(‘Khong phai la tam giac can’);

readln

end.

Bài tập 2. 6

Viết chương trình xét xem một tam giác bao gồm là tam giác vuông hay là không khi biết ba cạnh của tam giác.

1.Hướng dẫn:

Nhập cha cạnh của tam giác vào bố biến a,b,c. Ví như a2 = b2 + c2 hoặc b2 = c2 + a2 hoặc c2 = a2+b2 thì tam giác là tam giác vuông và trái lại tam giác ko là tam giác vuông.

2.Mã chương trình:

Program Tam_giac_can;

uses crt;

var a,b,c: real;

begin

clrscr;

write(‘Nhap a = ‘); readln(a);

write(‘Nhap b = ‘); readln(b);

write(‘Nhap c = ‘); readln(c);

if (a*a = b*b+c*c) or (b*b = c*c+a*a) or (c*c= a*a+b*b) then writeln(‘La tam giac vuong’)

else

writeln(‘Khong phai la tam giac vuong’);

readln

end.

 

 

Bài tập 2.7:

Viết chương trình giải phương trình ax + b = 0 (Các hệ số a, b được nhập tự bàn phím).

1.Hướng dẫn:

ví như a ¹ 0 thì phương trình bao gồm nghiệm x = nếu như a = 0 với b = 0 thì phương trình tất cả vô số nghiệm ví như a = 0 cùng b ¹ 0 thì phương trình vô nghiệm

Hoặc:

trường hợp a = 0 thì xét b. Giả dụ b = 0 thì phương trình bao gồm vô số nghiệm ngược lại (b ¹0) thì phương trình vô nghiệm trái lại (a ¹0) phương trình có nghiệm x = . Mã chương trình:
Program Phuong_trinh_2;

uses crt;

var a,b:real;

begin

clrscr;

Writeln(‘ CHUONG TRINH GIAI PT ax + b = 0’);

Write(‘Nhap he so a = ‘);readln(a);

Write(‘Nhap he so b = ‘);readln(b);

if (a0) then writeln(‘phuong trinh’,a:10:2,’x + ‘,b:10:2,’= 0′,’ co nghiem x =;’,-b/a:10:2);

if (a=0) & (b=0) then writeln(‘Phuong trinh co vo so nghiem’);

if (a=0) & (b0) then writeln(‘Phuong trinh vo nghiem’);

readln

end.

Hoặc:

Program Phuong_trinh_2;

uses crt;

var a,b:real;

begin

clrscr;

Writeln(‘ CHUONG TRINH GIAI PT ax + b = 0’);

Write(‘Nhap he so a = ‘);readln(a);

Write(‘Nhap he so b = ‘);readln(b);

if (a0) then writeln(‘phuong trinh’,a:10:2,’x + ‘,b:10:2,’= 0′,’ co nghiem x =;’,-b/a:10:2)

else

if (b=0) then writeln(‘Phuong trinh co vo so nghiem’)

else

writeln(‘Phuong trinh vo nghiem’);

readln

end.

Bài tập 2.8: (HSG lớp 8 -TP Huế 2006-2007)

bố bạn An, Bình cùng Cường thuộc tham gia một trò đùa như sau: Mỗi chúng ta nắm trong tay một đồng xu, từng đồng xu có hai tinh thần : sấp và ngửa. Theo hiệu lệnh, cả ba bạn cùng đưa đồng xu của chính bản thân mình ra phía trước. Trường hợp cả bố đồng xu cùng sấp hoặc cùng ngửa thì không phát hiện fan thua cuộc (hòa nhau). Giả dụ một bạn có trạng thái đồng xu khác với hai bạn trẻ kia( nghĩa là đồng xu của bạn ấy sấp còn hai người kia ngửa và ngược lại đồng xu của người sử dụng ấy ngửa thì hai bạn kia sấp) thì chúng ta đó win cuộc. Hãy viết công tác mô phỏng trò đùa trên.

Thuật toán:

– Để mô rộp trạng thái sấp, ngửa của đồng xu ta sử dụng hàm Random(1) hoặc dùng Random(n) hack 2 cùng với n > 2.

– Xét tám trường thích hợp xãy ra để tìm người thắng cuộc.

Cài đặt:

Program Sap_ngua;

uses crt;

Var A, B, C: byte;

Begin

clrscr;

Writeln(‘Go phim de xem ket qua: ‘);

A:=Random(10); A:=A hack 2;

B:=Random(10); B:=B thủ thuật 2;

C:=Random(10); C:=C thủ thuật 2;

Write(‘Ket qua: ‘,a,b,c);

if (A=0) và (B=0) & (C=0) then Write(‘ Hoa’);

if (A=0) & (B=0) and (C=1) then Write(‘ C Thang’);

if (A=0) & (B=1) and (C=0) then Write(‘ B Thang’);

if (A=0) & (B=1) & (C=1) then Write(‘ A Thang’);

if (A=1) & (B=0) & (C=0) then Write(‘ A Thang’);

if (A=1) & (B=0) & (C=1) then Write(‘ B Thang’);

if (A=1) và (B=1) và (C=0) then Write(‘ C Thang’);

if (A=1) and (B=1) and (C=1) then Write(‘ Hoa’);

Readln;

Readln

End.

 

Bài tập 2.9:

Viết chương trình dịch những ngày vào tuần lịch sự tiếng anh

2 3 4 5 6 7 8
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

1.Hướng dẫn:

Dùng trở nên a kiểu byte để cất thứ (2 đến 8) Trường vừa lòng a = 2: Monday Trường hợp a = 3: Thursday … Trường phù hợp a = 8: Sunday bên cạnh đó không còn sản phẩm nào.

2.Mã chương trình:

Program dich;

uses crt;

Var thu:byte;

begin

clrscr;

write(‘nhap thu can dich 2à8: ‘); readln(thu);

case thu of

2: Write(‘–> Monday’);

3: Write(‘–> Tuesday’);

4: Write(‘–> Wednesday’);

5: Write(‘–> Thursday’);

6: Write(‘–> Friday’);

7: Write(‘–> Saturday’);

8: Write(‘–> Sunday’);

else

Write(‘ Khong teo thu nay’);

end;

readln

end.

 

Bài tập 2.10

Viết chương trình chất nhận được tính diện tích các hình: Hình vuông; Hình chữ nhật; Hình tròn; Tam giác; Hình thang. Người dùng chọn hình đề nghị tính diện tích s từ bảng chọn, kế tiếp khai báo các thông số kỹ thuật liên quan cùng nhận được diện tích s của hình:

MOI BAN CHON HINH CAN TINH DIEN TICH

Hình vuông. Hình chữ nhật. Hình tròn. Tam giác. Hình thang.

Muốn tình diện tích tam giác, người dùng gõ 4 cùng khai báo con đường cao, đáy. Chương trình tính với thông diện tích s đến fan dùng.

1.Hướng dẫn:

– Dùng kết cấu chọn Case chon of cùng với chon bao gồm kiểu Char để chế tạo bảng chọn.

– sử dụng 3 biến chuyển a,b,c nhằm lưu các thông số của hình; biến hóa S để lưu diện tích s của hình.

– thực hiện chung câu thông tin diện tích (Nằm kế bên Case . . . Of) để gọn chưong trình.

2.Mã chương trình:

Program Dien_Tich_cac_hinh;

uses crt;

var chon: byte;

a,b,c,S: real;

Begin

clrscr;

writeln(‘CHUONG TRINH TINH DIEN TICH CAC HINH’);

Writeln(‘ ————‘);

writeln(‘1. DIEN TICH HINH TAM GIAC’);

writeln(‘2. DIEN TICH HINH VUONG’);

writeln(‘3. DIEN TICH HINH CHU NHAT’);

writeln(‘4. DIEN TICH HINH THANG’);

writeln(‘5. DIEN TICH HINH TRON’);

write(‘Moi ban chon hinh can tinh dien tich: ‘);readln(chon);

case chon of

1 : Begin

Write(‘Cho biet canh day: ‘); readln(a);

Write(‘Cho biet chieu cao: ‘); readln(b);

S:=(a*b)/2;

end;

2:Begin

Write(‘Cho biet chieu dai canh: ‘); readln(a);

S:=a*a;

end;

3:Begin

Write(‘Cho biet chieu dai: ‘); readln(a);

Write(‘Cho biet chieu rong: ‘); readln(b);

S:=a*b;

end;

4:Begin

Write(‘Cho biet day lon: ‘); readln(a);

Write(‘Cho biet day nho: ‘); readln(b);

Write(‘Cho biet chieu cao: ‘); readln(c);

S:=(a+b)*c/2;

End;

5:Begin

Write(‘Cho biet ban kinh: ‘); readln(a);

S:=a*a*pi;

End;

else

Writeln(‘Chon sai roi!!!’);

end;

Writeln(‘Dien tich cua hinh la: ‘,S:8:2);

readln

end.

=>> nhấn xét: Với từng trường hợp thỏa Case biến chọn of thực hiện một lệnh. Vì chưng thế, muốn tiến hành nhiều lệnh ta nên ghép những lệnh thành một lệnh ghép.

 

Bài tập câu lệnh if … then … else trong pascal nâng cao

Bài tập 1 

Viết chương trình chiều cao (m) của 2 HS, đối chiếu chiều cao 2 hs đó

KQ: hs như thế nào cao hơn, cao hơn bao nhiêu (m), nếu đều nhau thì chiều cao bao nhiêu ?

 

PROGRAM lenh_IF_1;

USES CRT;

VAR A,B : real;

BEGIN

 CLRSCR;

 TEXTCOLOR(14); GOTOXY(25,2);

 WRITELN(‘ VIET CHUONG TRINH SO sanh CHIEU CAO 2 HS’);

TEXTCOLOR(4);

GOTOXY(25,4); WRITE(‘NHAP CHIEU CAO CUA A (m) :’); READLN(A);

GOTOXY(25,5); WRITE(‘NHAP CHIEU CAO CUA B (m) :’); READLN(B);

TEXTCOLOR(15);GOTOXY(25,7);

IF A>B THEN WRITELN(‘HS A CAO HON HS B :’,A-B:3:1)

ELSE

IF A

ELSE WRITELN(‘ CHIEU CAO A = CHIEU CAO B :’,A:2:1,’m’);

READLN;

END.

Bài tập 2

Viết chương trình Nhập 3 số thực, kiểm tra xem 3 số đó có phải là 3 cạnh tam giác giỏi không?

Program ba_canh_tam_giac;

Var a,b,c: real;

Begin

Clrscr;

WRITELN(‘ KIEM TRA 3 SỐ NHAP VAO teo PHAI LA 3 CANH TAM GIAC ?);

Write(‘nhap tía so a, b và c:’); Readln(a,b,c);

If (a+b>c) & (b+c>a) and (c+a>b) then

Writeln(‘a,b,c la bố cạnh cua tam giac:’) Else

Writeln(‘a,b,c khong la ba canh cua tam giac.’);

Readln;

End.

Xem thêm: Báo Cáo Thực Hành Lý 10 Bài 16, Bài 16: Thực Hành Xác Định Hệ Số Ma Sát

 

Bài tập 3

Bài toán: Một cửa hàng cung cung cấp dịch vụ bán sản phẩm thanh toán tại nhà. Khách hàng hàng chỉ việc đăng kí số lượng món đồ cần mua, nhân viên siêu thị sẻ giao hàng và dấn tiền thanh toán tận nơi khách hàng. Ngoài giá trị hàng hoá, quý khách hàng còn nên trả thêm mức giá dịch vụ. Hãy viết công tác Pascal để tính tiền thanh toán trong ngôi trường hợp quý khách hàng chỉ mua một loại sản phẩm duy nhất. Giá tiền dịch vụ: 10,000, nếu quý khách hàng mua số tiền giao dịch thanh toán > 600,000 đồng thì đã miễn giá thành dịch vụ.