Nội dung của Bài 12: thứ hạng xâu dưới đây, các em sẽ được mày mò về một vài khái niệm về xâu, bí quyết khai báo xâu; cách áp dụng một số thủ tục hàm phổ cập về xâu; một trong những chương trình solo giản có áp dụng xâu;... Mời các em cùng theo dõi nội dung cụ thể của bài xích học.

Bạn đang xem: Bài tập kiểu xâu tin học 11


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1. Khai báo

1.2. Các làm việc trên xâu

2. Bài bác tập minh họa

3. Rèn luyện Bài 12 Tin học 11

3.1. Trắc nghiệm

4. Hỏi đápBài 12 Tin học 11


*

Một số khái niệm:

Xâu là dãy những kí từ trong cỗ mã ASCII, mỗi kí từ là một phần tử trong xâu.Số lượng kí tự vào xâu được điện thoại tư vấn là độ lâu năm của xâu.Xâu có độ dài bằng 0 gọi là xâu rỗng.

Để biểu hiện kiểu xâu ta yêu cầu xác định:

Tên hình dáng xâu.Cách khai báo thay đổi kiểu xâu.Số lượng kí tự thứ hạng xâu.Các phép toán thao tác làm việc với xâu.Cách tham chiếu tới phần tử của xâu.

Tham chiếu đến bộ phận của xâu:

Tên thay đổi xâuVí dụ 1: giả sử biến chuyển Hoten tàng trữ hằng xâu "Nguyen Le Huyen" thì Hoten<6> đến ta kí tự sản phẩm 6 của Hoten

Dưới đây trình bày cách khai báo kiểu tài liệu xâu, các thao tác xử lí xâumột số lấy một ví dụ sử dụng kiểu xâu trong Pascal.


1.1. Khai báo


var: string<độ dài về tối đa của xâu>;

Trong đó:

Tên trở nên xâu: do người lập trình từ đặt.var, string: tự khóa.độ dài về tối đa chế độ số kí tự buổi tối đa xâu có, nêu ko ghi thì ngầm định là 255 kí tự.

Ví dụ 2:

var Hoten: string<26>;Trong thể hiện xâu có thể bỏ qua phần khai báo độ dài, chẳng hạn: var Chugiai: string;Khi đó độ dài lớn nhất của xâu đang nhận giá trị ngầm định là 255.

1.2. Các thao tác trên xâu


a.Phép ghép xâuPhép ghép xâu (kí hiệu là cộng).

Được thực hiện để ghép nhiều xâu thành một.

Có thể thực hiện phép ghép xâu so với các hằng biến xâu.

Ví dụ 3: "Ha"+ " Noi" +" - "+"Viet Nam" ( ightarrow)Cho xâu công dụng là "Ha Noi - Viet Nam".b. Phép so sánh xâuCác phép so sánh bằng (=), không giống (), nhỏ hơn (), nhỏ tuổi hơn hoặc bằng (=) gồm thứ từ bỏ ưu tiên triển khai thấp hơn phép ghép xâu và tiến hành việc đối chiếu hai xâu theo những quy tắc sau:Xâu A là lớn hơn xâu B giả dụ như kí tự đầu tiên khác nhau giữa chúng tính từ lúc trái lịch sự trong xâu A bao gồm mã ASCII béo hơn.Nếu A cùng B là những xâu bao gồm độ dài khác nhau và A là đoạn đầu của B thì A là nhỏ dại hơn B.Ví dụ 4:"May tinh" Hai xâu được xem là bằng nhau nếu như như bọn chúng giống nhau hoàn toàn.Ví dụ 5:"TIN HOC" = "TIN HOC".c. Giấy tờ thủ tục xóan kí tựThực hiện vấn đề xoá n kí từ bỏ của xâu st bắt đầu từ vị trívt.Cú pháp: delete(st,vt,n)

Trong đó:

st: xâu.

vt: vị trí bắt đầu xóa.

n: số kí tự xóa.

Ví dụ 6:
Giá trị stThao tácKết quả
"Nguyen Van A"delete(st,8,3)?

Bảng 1. Ví dụ về thủ tục xóa n kí tự

d. Thủ tục chèn xâu S1 vào xâu S2Thực hiệnchèn xâu s1 vào xâu s2, ban đầu ở địa điểm vt.Cú pháp: Insert(s1,s2,vt)

Trong đó:

s1, s2: xâu.

vt: vị trí bắt đầu chèn xâu s1.

Ví dụ 7:
Giá trị s1Giá trị s2Thao tácKết quả
" PC ""IBM486"insert(s1,s2,4);"IBM PC 486"

Bảng 2. Ví dụ như thủ tụcchèn xâu S1 vào xâu S2

e. Hàm tạo thành xâuTạo xâu bao gồm N kí trường đoản cú liên tiếp bước đầu từ địa điểm vt của xâuS.Cú pháp: copy(s,vt,n)

Trong đó:

s: xâu.

vt: vị trí bắt đầu lấy vào xâu s.

n: số kí trường đoản cú sé lấy.

Ví dụ 8:
Giá trị sBiểu thứcKết quả
"Bai hoc thu 9"copy(s,9,5);"thu 9"

Bảng 3. Ví dụ hàm sản xuất xâu

f. Hàm tính độ dài xâuCho quý giá là độ nhiều năm xâu s.Cú pháp: length(s)Ví dụ 9:
Giá trị sBiểu thứcKết quả
"500 ki tu"length(s)9

Bảng 4. Ví dụ hàm tính độ dài xâu

g. Hàm cho biết thêm vị trí xuất hiện trước tiên của xâu s1 trong s2Cho địa điểm xuất hiện trước tiên của xâu s1 trong xâu s2.Cú pháp: pos(s1,s2)Ví dụ 10:
Giá trị s2Biểu thứcKết quả
"abcdef"pos("cd",s2)3

Bảng 5. Ví dụ hàm cho thấy vị trí mở ra đầu tiền giấy xâu s1 trong xâu s2

h. Hàm cho vần âm in hoaCho vần âm viết hoa ứng với chữ cái trong ch.Cú pháp: upcase(ch)Ví dụ 11: upcase(a) ---> "A"

upcase(B) ---> "B"


Ví dụ 1

Chương trình dưới đây nhập bọn họ tên của hai tín đồ vào hai biến hóa xâu và gửi ra màn hình hiển thị xâu nhiều năm hơn, nếu bằng nhau thì chỉ dẫn xâu nhập sau.

Gợi ý làm bài:

Đoạn chương trình download đặt:

vara,b:string; begin write("Nhap ho ten thu nhat: "); readln(a); write("Nhap ho ten thu hai: "); readln(b); if length(a)>length(b) then write(a) else write(b); readln end.

Ví dụ 2

Chương trình sau đây nhập nhì xâu từ bàn phím và kiểm tra kí tự thứ nhất của xâu trước tiên có trùng với kí tự ở đầu cuối của xâu thiết bị hai không.

Gợi ý có tác dụng bài:

Đoạn chương trình cài đặt đặt:

var x: byte; a,b: string; begin write("Nhap xau thu nhat: ");readln(a);

write("Nhap xau thu hai: ");readln(b);

x:=length(b);

xac dinh vày dai xau b de biet vi tri cua ki tu cuoi cung if a<1>=b then write("Trung nhau")

else write("Khac nhau");readlnend.

Ví dụ 3

Chương trình sau nhập một xâu vào từ bàn phím và gửi ra màn hình xâu đó cơ mà được viết theo máy tự ngược lại.

Gợi ý làm cho bài:

Đoạn chương trình download đặt:

var i,k: byte; a: string; begin write("Nhap xau:"); readln(a); k:= length(a); xac dinh vì dai xau for i:= k downto 1 vày write(a);

readln end.

Ví dụ 4

Chương trình sau nhập một xâu vào từ bàn phím và chuyển ra màn hình xâu thu được từ nó do việc vứt bỏ các vệt cách.

Gợi ý làm cho bài:

Đoạn chương trình tải đặt:

var i,k: byte;

a, b: string;

begin

write("Nhap xau:");

readln(a);

k:= length(a);

b:= " "; (* Khoi tao xau rong *)

for i:= 1 khổng lồ k do

if a " " then b:=b+a;

writeln("Ket qua: ",b);

readln

end.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Thấu Kính Mỏng Lớp 11, Giải Bài Tập Vật Lí 11

Ví dụ 5

Chương trình sau nhập vào từ bàn phím xâu kí từ s1, tạo thành xâu s2 gồm tất cả các chữ số có trong s1 (giữ nguyên sản phẩm tự mở ra của chúng) và đưa công dụng ra mànhình.