Bài tập và thực hành thực tế 1 Tin học tập lớp11. Giải câu 1 cho câu 10 trang 35 . Hãy cho biết sự không giống nhau giữa hằng tất cả đặt tên cùng biến…

Câu 1: Hãy cho biết thêm sự khác biệt giữa hằng gồm đặt tên cùng biến.

Bạn đang xem: Bài tập thực hành 1 tin học 11

Sự khác nhau giữa hằng có đặt tên và biến chuyển đó là: xem về mặt tàng trữ giá trị của hằng và vươn lên là trong RAM thì: quý giá trong ô lưu giữ của hằng gồm đặt thương hiệu là không ráng đổi, còn giá trị trong ỏ lưu giữ của phát triển thành thì cỏ thể chuyển đổi tại từng thời điểm tiến hành chương trình.

Câu 2: Tại sao yêu cầu khai báo biến?

Trả lời

Khai báo biến nhằm mục đích các mục đích sau:

– xác minh kiểu của biến. Trình dịch vẫn biết cách tổ chức triển khai ô nhớ cất giá trị của biến. Đưa tên đổi mới vào list các đối tượng người sử dụng được lịch trình quản lí.

– Đưa tên biến đổi vào danh sách các đối tượng người dùng được chương trình quản lí.

– Trình dịch biết cách truy cập giá trị của biến và áp dụng thao tác thích hợp mang đến biến.

Câu 3: Trong Pascal, nếu như một trở thành chỉ nhận cực hiếm nguyên trong phạm vi trường đoản cú 10 cho 25532 thì biến hóa đó có thể được khai báo bằng các kiểu tài liệu nào?

Trong Pascal, nếu như một đổi thay chỉ nhận cực hiếm nguyên trong phạm vi trường đoản cú 10 cho 25532 thi biến đó hoàn toàn có thể được khai báo bằng những kiểu dữ liệu: integer, real, extended, longint.

Câu 4: Biến P hoàn toàn có thể nhận những giá trị 5; 10; 15; 20; 30; 60: 90 và đổi mới A hoàn toàn có thể nhận các cực hiếm 0,1 ; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5. Khai báo nào trong số khai báo sau là đúng?

a) var X, P: byte;

b) var p, X: real;

c) var phường : real; d) var X: real,

X: byte; P: byte;

Trong những khai báo bên trên thì khai báo ờ các câu b và d là đúng, tuy nhiên khai báo của câu d là giỏi hơn.

Câu 5: Để tính diện tích S của hình vuông vắn có những cạnh A với giá trị nguyên phía trong phạm vi từ 100 mang đến 200, cách khai báo S nào dưới đây là đúng cùng tốn ít bộ nhớ lưu trữ nhất?

a) var S: integer;

b)var S: real;

c) var S: word;

d) var S: longit:,

e) var S: boolean;

Để tính diện tích của hình vuông có những cạnh A với quý giá nguyên phía bên trong phạm vi tự 100 đến 200, thì những khai báo b, c, d là mọi đúng. Tuy nhiên kia báo C là cực tốt và tổn ít bộ nhớ cần lưu giữ trữ.

Câu 6: Hãy viết biểu thức toán học tiếp sau đây trong Pascal: 


Quảng cáo


*

( 1 +z) *(x +y/z)/(a-1/(1 +x*x *x))

Câu 7: Hãy chuyển những biểu thức trong Pascal sau đây sang biểu thức toán học tương ứng:

a) a/b*2;

b)a*b*c/2;

a) 1/a*b/c;

d) b/sqrt (a*a+b) ;

a) 2a/b

b) abc/2

c) b/ac

d) b/(√(a2 + b)

Câu 8: Hãy viết biểu thức lôgic cho hiệu quả true khi tọa độ (x;y) là điểm nằm vào vùng gạch chéo kể cả biên của các hình 9.a với 9.b.

*

*


Quảng cáo


((y1) and ((y > abs(x)) or (y abs(x))

Câu 9: Hãy viết công tác nhập số a (a>0) rồi tính và gửi ra diện tích phần được gạch chéo cánh trong hình 3 (kết quả có tác dụng tròn đến tư chữ số thập phân).

*

Qua hình vẽ . Ta nhận ra rằng diện tích s phần gạch chéo bằng 50% diện tích hình tròn trụ tâm

O(0:0), bán kính R a. Ta lại biết rằng, diện tích hình trụ được tính theo công thức: S = R*R*/Pi; Pi≈3,1416. Khi đó, chương trình tính diện tích s phần gạch là như sau:

Program dien_tich_phan_gach;

Uses crt;

Var a: real; Conts pi = 3,1416,

Begin

Clrscr,

Write(‘Nhap ban tởm duong tron a (a>0): ‘)

Readln(a) ,

write(‘Dien tich phan gach cheo la: ‘,a*a*pi/2:20:4);

Readln over .

Xem thêm: ✅ Sách Vật Lý 11 Cơ Bản - Sách Giáo Khoa Vật Lý Lớp 11

Khi chạy chương trình, giả dụ a = 2 thì diện tích s phần gạch là 6.2832;

nếu a = 3 thì diện tích phần gạch là 14.1372;

nếu a = 5 thì diện tích s phần gạch là 3 1.8086

Kết quả chương trình như hình 1 bên dưới đây:

*

Câu 10: Lập trình tính và đưa ra màn hình hiển thị vận tốc V khi va đất của một thiết bị rơi từ độ dài h, hiểu được V = √2gh , trong số ấy g là vận tốc rơi tự do và g = 9.8 m/s2. Độ cao h (m) được nhập vào tự bàn phím.

Chương trình tính và gửi ra màn hình hiển thị vận tốc v:

Program tinh_van_toc;

Uses crt,

Constt g = 9.8;

Var v,h: real

Begin

Write(‘Nhap vao vày cao h= ‘);

readln(h);

V:=sqrt(2*g*h);

write (‘Van toc lúc cham dat la V = ‘ , V: 10 : 2 ‘ , in/ s’ )