Nội dung của bài thực hành số 5 nhằm mục đích giúp các em biết khai báo xâu, nhập tài liệu cho xâu, đưa ra màn hình hiển thị giá trị của xâu; biết phương pháp duyệt qua toàn bộ các kí từ của xâu với sử dụng hàm và thủ tục chuẩn đang học. Mời những em thuộc theo dõi nội dung cụ thể của bài xích thực hành.

Bạn đang xem: Bài tập và thực hành 5 tin học 11


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu thương cầu

1.2. Nội dung

2. Rèn luyện Bài tập và thực hành thực tế 5 Tin học tập 11

2.1. Trắc nghiệm

3. Hỏi đáp bài tập và thực hành 5 Tin học 11


*

Bài 1: Nhập từ keyboard một xâu. Khám nghiệm xâu đó liệu có phải là xâu đối xứng hay không?

Gợi ý làm cho bài:

Xâu đối xứng có tính chất:Đọc nó tự trái sang đề xuất cũng thu được tác dụng giống như gọi từ buộc phải sang trái (còn được call là xâu Palindrome).

Xác định bài xích toán:Input: Nhập vào xâu.Output: Xuất ra hiệu quả có yêu cầu là xâu đối xứng?Mô tả thuật toán:Bước 1:Nhập Xâu S;Bước 2:Tính chiều lâu năm xâu S;Bước 3:Tạo xâu phường (xâu rỗng);Bước 4:Với I = length(S) à 1 thì P:=P+S;Bước 5:Nếu S=P thì S là xâu đối xứng, trái lại thì không phải là xâu đối xứng.Cài để chương trình:

var i, x: byte;

a, p: string;

BEGIN

write(‘Nhap vao xau:’);

readln(a);

x:= length(a);

p:= " ";

for i:=x downto 1 do

p:= p+a;

if a=p then

write(‘Xau la Palindrome’)

else

write(‘Xau khong la Palindrome’);

readln;

END.

Viết lại chương trình trên trong số ấy không dùng biến đổi xâu p:

Uses crt;

Var s: string;

x,i: byte;

palin: Boolean;

Begin

Clrscr;

Write(" Nhap xau s=");

readln(s);

x:=length(s);

palin:=true;

For i:=1 khổng lồ (x div 2) do

begin

If s s then palin:=false;

break;

end;

If palin then write("doi xung")

else write("khong doi xung");

readln;

End.

Bài 2: Viết chương trình nhập từ keyboard một xâu kí từ bỏ S và thông tin ra màn hình số lần lộ diện của mỗi vần âm tiếng Anh trong S(không biệt lập chữ hoa xuất xắc chữ thường ).

Gợi ý làm bài:

Xác định bài xích toán:Input: Nhập vào xâuOutput: Xuất ra số lần mở ra của những chữ loại tiếng Anh trong xâu vừa nhập.Mô tả thuật toán:Bước 1: Nhập vào xâu S.Bước 2: tạo ra mảng A tàng trữ số lần xuất hiện thêm của chữ cái tiếng Anh.Bước 3: Khởi làm cho từng thành phần mảng.Bước 4: nếu trong xâu S vần âm A ( ightarrow)Z thì tăng giá trị của thành phần trong mảng.Bước 5: Xuất ra mảng vừa tạo.Cài đặt chương trình:

Program bai02;

Uses crt;

Var a: array<"A".. "Z"> of byte;

s: string;

i: byte;

c: char;

Begin

clrscr;

write("nhap xau :");

readln(s);

for c:="A" lớn "Z" vày a:=0;

for i:=1 to lớn length(s) do

begin

s:=upcase(s);

if (s>="A") & (s0 then

writeln( "So lan xuat hien", c,": ",a);

readln;

End.

Bài 3: Nhập vào từ bàn phím một xâu. Thay thế sửa chữa tất cả những cụm kí trường đoản cú "anh" bởi cụm kí trường đoản cú "em".

Gợi ý làm cho bài:

Xác định bài xích toán:Input: Nhập vào trong 1 xâu.

Xem thêm: Giải Vật Lí 11 Bài Tập Định Luật Cu Lông (Phần 1) Môn Lý Lớp 11

Output: Xuất ra xâu công dụng đã thay thế cụm từ bỏ ‘anh’ bằng cụm tự "em".Mô tả thuật toán:Bước 1: kiếm tìm vị trí bắt đầu của xâu "anh";Bước 2: Xóa xâu "anh" vừa kiếm tìm thấy;Bước 3: Chèn xâu "em" vào xâu S tại vị trí trước đây xuất hiện xâu "anh" (lặp lại các bước trên cho tới khi không hề xâu "anh");Bước 4: In ra xâu S.Cài đặt chương trình:

Uses crt;