- Chọn bài -Bài 11: giao diện mảngBài tập và thực hành thực tế 3Bài tập và thực hành thực tế 4Bài 12: hình trạng xâuBài tập và thực hành 5Bài 13: Kiểu phiên bản ghiGiải bài xích tập Tin học tập 11 trang 79, 80

Xem toàn thể tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải bài bác Tập Tin học tập 11 – bài xích 12: loại xâu giúp HS giải bài tập, giúp cho những em hình thành và phạt triển năng lượng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông:

Xâu: là 1 trong những dãy kí tự trong bảng mã ASCII. Từng kí trường đoản cú được gọi là 1 phần tử của xâu.

Bạn đang xem: Bài tập xâu kí tự trong pascal lớp 11

– con số kí tự vào xâu được điện thoại tư vấn là độ nhiều năm của xâu .

– Xâu có độ dài bởi 0 call là xâu rỗng.

– Tham chiếu tới thành phần trong xâu được xác định thông qua chỉ số của phần tử trong xâu.

1. Khai báo

Để khai báo dữ liệu kiểu xâu ta áp dụng tên nói riêng string, tiếp theo là dộ dài lớn nhất của xâu(không vượt quá 255 kí tự đặt trong vết ngoặc < và > )

Cú pháp:

Var:string<độ dài lớn nhất của xâu>;HoặcVar :string;Ví dụ:

Var ten:string<26>;Var chuthich:string;2. Các thao tác xử lí xâu:

a) Phép ghép xâu, kí hiệu là vết (+), được áp dụng để ghép những xâu thành một. Có thể thực hiện nay ghép xâu so với hằng và biến chuyển xâu.

Ví dụ:

‘Tin hoc’+ ’11’ sẽ mang lại xâu có kết quả là ‘Tin hoc 11’.

b) các phép so sánh như bởi (=), không giống (), nhỏ tuổi hơn (

+length(s) cho giá trị là độ nhiều năm xâu s.

+pos(s1, s2) đến vị trí xuất hiện thứ nhất của xâu s1 trong xâu s2.

+upcase(ch) cho vần âm in hoa ứng với vần âm trong ch.

3. Một số ví dụ

Ví dụ 1

Chương trình tiếp sau đây nhập chúng ta tên của hai bạn vào hai biến đổi xâu và gửi ra screen xâu dài hơn nếu đều bằng nhau thì chỉ dẫn xâu nhập vào sau.

program vd1;uses crt;vara,b:string;beginclrscr;write("nhap ho ten thu nhat:");readln(a);write("nhap ho ten thu nhì :");readln(b);if length(a)>length(b) thenwrite(a)elsewrite(b);readkey;end.Kết quả:

*

Ví dụ 2: Viết chương trình nhập nhì xâu từ keyboard và kiểm soát kí tự đầu tiên của xâu đầu tiên có trùng

Với kí tự ở đầu cuối của xâu sản phẩm hai không.

program vd2;uses crt;vara,b:string;beginclrscr;write("nhap xau thu nhat:");readln(a);write("nhap xau thu nhì :");readln(b);if a<1>=bthen writeln("Trung nhau")elsewriteln("Khac nhau");readkey;end.Kết quả:

*

Ví dụ 3:

Viết chương trình nhập xâu từ bàn phím rồi in nó theo sản phẩm tự ngược lại.

program vd2;uses crt;vara:string;i:integer;beginclrscr;write("nhap xau:");readln(a);write("xau dao nguoc la:");for i:=length(a) downto 1 dowrite(a);readkey;end.

*

Ví dụ 4:

Viết công tác nhập vào từ bàn phím và đưa ra screen xâu thu được từ nó sau khi đào thải hết các dấu cách.

program vd2;uses crt;vara,b:string;i:integer;beginclrscr;write("nhap xau:");readln(a);b:="";for i:=1 to lớn length(a) doif a" "thenb:=b+a;write("xau sau khoản thời gian bo dau cach la",b);readkey;end.Kết quả:

*

Ví dụ 5:

Viết công tác nhập vào từ keyboard xâu kí tự s1, chế tác xâu s2 gồm toàn bộ các chữ số bao gồm trong xâu s1 (giữ nguyên vật dụng tự lộ diện của bọn chúng ) với đưa tác dụng ra màn hình.

Xem thêm: Giải Vật Lí 8 Bài 18: Câu Hỏi Và Bài Tập Tổng Kết Chương 1 Cơ Học

program vd2;uses crt;vara,b:string;i:integer;beginclrscr;write("nhap xau:");readln(a);b:="";for i:=1 khổng lồ length(a) doif ("0"=a)thenb:=b+a;write(b);readkey;end.

*