Trắc nghiệm Toán 6 bài 11: Ước chung. Ước chung lớn số 1 có câu trả lời - Toán lớp 6 liên kết tri thức

acollegemiscellany.com biên soạn và xem tư vấn 21 bài bác tập trắc nghiệm Toán lớp 6 bài bác 11: Ước chung. Ước chung lớn nhất có lời giải và lời giải cụ thể đầy đủ những mức độ, chọn lọc bám gần cạnh Toán 6 để giúp đỡ học sinh ôn luyện để biết phương pháp làm các dạng bài bác tập Toán 6.

Bạn đang xem: Các phần tử của tập ưc (6n+3 6n+9) là

*

I. Nhận biết

Câu 1. mang lại tập Ư(8) = 1; 2; 4; 8 với Ư(20) = 1; 2; 4; 5; 10; 20. Tập vừa lòng ƯC(8; 20) là:

A. ƯC(8; 20) = 1; 2; 4.

B. ƯC(8;20) = 1; 2.

C. ƯC(8; 20) = 1;4.

D. ƯC(8; 20) = 2;4.

Lời giải

Các bộ phận chung của tập Ư(8) và Ư(20) là: 1; 2; 4.

Do kia ƯC(8; 20) = 1;2;4.

Chọn A.

Câu 2. lựa chọn phát biểu đúng.

A. Ước thông thường của hai hay những số chỉ có thể là số 1.

B. Ước chung lớn số 1 của hai hay các số là ước lớn nhất của số béo nhất trong số số đó.

C. Ước chung lớn nhất của nhị hay những số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung cuả những số đó.

D. Cả A, B, C đông đảo sai.

Lời giải

Ước chung của nhị hay nhiều số là ước của tất cả các số đó, không nhất thiết là chỉ gồm số 1. Vì thế A sai.

Ước chung lớn nhất của nhị hay những số là số lớn số 1 trong tập hợp những ước tầm thường cuả các số đó. Vì thế B sai, C đúng, D sai.

Chọn C.

Câu 3. sắp tới xếp công việc tìm ƯCLN của nhì hay nhiều số to hơn 1 là:

1 – chọn ra những thừa số yếu tắc chung.

2 – Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất. Tích sẽ là ƯCLN bắt buộc tìm.

3 – đối chiếu mỗi số ra quá số nguyên tố.

A. 1 – 3 – 2;

B. 1 – 2 – 3;

C. 3 – 2 – 1;

D. 3 – 1 – 2;

Lời giải

Các bước tìm ƯCLN của nhì hay nhiều số lớn hơn 1 là:

3 – so với mỗi số ra vượt số nguyên tố.

1 – chọn ra các thừa số nhân tố chung.

2 – Lập tích các thừa số sẽ chọn, mỗi thừa số rước với số mũ nhỏ tuổi nhất. Tích đó là ƯCLN đề nghị tìm.

Thứ trường đoản cú đúng là: 3 – 1 – 2.

Chọn D.

Câu 4. tìm kiếm ƯCLN(90; 10)

A. ƯCLN(90; 10) = 10;

B. ƯCLN(90; 10) = 5;

C. ƯCLN(90; 10) = 90;

D. ƯCLN(90;10) = 1.

Lời giải

Vì 90 = 9.10 nên 90 phân tách hết cho 10. Cho nên vì vậy ƯCLN(90; 10) = 10.

Chọn A.

Câu 5. Phân số

*
được hotline là phân số về tối giản khi:

A. A với b không có ước bình thường nào khác 1.

B. A cùng b gồm ƯCLN(a, b) = 1.

C. Cả A với B đa số đúng.

D. Cả A cùng B hầu hết sai.

Lời giải

Phân số

*
được gọi là phân số về tối giản trường hợp a với b không có ước thông thường nào khác 1, nghĩa là ƯCLN(a, b) = 1.

Chọn C.

Câu 6. mang lại tập ƯC(24; 28) = . Vậy ƯCLN(24; 28) là:

A. 1; B. 2; C. 4; D.24.

Lời giải

Tập ƯC(24; 28) = .

Mà 4 là số lớn nhất trong tập này phải ƯCLN(24, 28) = 4.

Chọn C.

Câu 7. kiếm tìm ƯCLN(72, 63, 1):

A. 63;

B. 72;

C. 9;

D. 1.

Lời giải

Ta có ƯCLN(a, b, 1) = 1 với a, b là các số từ bỏ nhiên.

Vậy ƯCLN(72, 63, 1) = 1.

Chọn D.

Câu 8. hy vọng tìm tập hòa hợp ước thông thường chung của hai hay các số tự nhiên, ta thực hiện:

A. Tra cứu ƯCLN của những số đó. Lúc ấy tập hợp cầu chung của các số đó chính là tập hợp ước của ƯCLN.

B. Viết tập hợp các ước của các số đó ra. Tìm trong những đó các phần tử chung. Tập các bộ phận đó đó là tập hợp cầu chung của các số đó.

C. Cả A cùng B phần lớn sai.

D. Cả A và B phần đa đúng.

Lời giải

Muốn search tập hợp ước thông thường chung của nhị hay các số tự nhiên, ta gồm hai phương pháp để tìm như sau:

Cách 1.

- tra cứu ƯCLN của các số đó.

- Tìm những ước của ƯCLN đó.

- tóm lại tập thích hợp ƯC là tập những ước của ƯCLN.

Cách 2.

- Liệt kê tập vừa lòng ước của những số.

- kiếm tìm các thành phần chung của những tập hợp đó.

- Tập phù hợp ƯC là tập các bộ phận chung đó.

Vậy cả A cùng B hầu như đúng.

Chọn D.

Câu 9. nếu như 9 là số lớn nhất làm sao cho

*
*
thì 9 là ………… của a cùng b. Lựa chọn câu trả lời đúng nhất.

A. ước;

B. Mong chung;

C. Mong chung khủng nhất;

D. Bội.

Lời giải

Nếu 9 là số phệ nhất thế nào cho

*
với
*
thì 9 là ước chung to nhất của a với b.

Chọn C.

Câu 10. nếu như

*
cùng
*
thì 7 là ……………… của a cùng b.

A. ước

B. Mong chung;

C. Cầu chung bự nhất;

D. Bội.

Lời giải

Nếu

*
với
*
thì 7 là ước chung của a cùng b.

Chọn B.

II. Thông hiểu

Câu 1. tra cứu ƯCLN(36, 84)

A. 2; D. 4; C. 3; D. 12.

Lời giải

Ta có: 36 = 22.32; 84 = 22.3.7.

Tích các nhân tử phổ biến với số mũ nhỏ dại nhất là: 22.3.

ƯCLN(36, 84) = 22.3 = 12.

Chọn D.

Câu 2. Rút gọn gàng phân số

*
về phân số về tối giản:

*

Lời giải

Ta có: 114 = 22.29; 36 = 22.32.

ƯCLN(114, 36) = 22 = 4.

Khi đó:

*

Chọn C.

Câu 3. Biết ƯCLN(75, 105) = 15. Hãy search ƯC(15, 105).

A. ƯC(15, 105) = Ư(15) = 1; 3; 5.

B. ƯC(15, 105) = Ư(15) = 1; 5; 15.

C. ƯC(15, 105) = Ư(15) = 1; 3; 5;15.

D. ƯC(15, 105) = Ư(15) = 1; 15.

Lời giải

Lần lượt phân tách 15 cho những số tự nhiên và thoải mái từ 1 mang lại 15 ta thấy 15 chia hết cho các số 1; 3; 5 và 15.

Suy ra Ư(15) = 1; 3; 5;15.

Ta có: ƯC(15, 105) = Ư(15) = 1; 3; 5; 15.

Chọn C.

Câu 4. tìm ƯCLN(56, 140, 168).

A. 56;

B. 28;

C. 7;

D. 4.

Lời giải

Ta có: 56 = 23.7; 140 = 22.5.7; 168 = 23.3.7.

Tích những thừa số phổ biến với số mũ nhỏ tuổi nhất là: 22.7.

Vậy ƯCLN(56, 140, 168) = 22.7 = 28.

Chọn B.

Câu 5. cho các phân số sau:

*
. Bao gồm bao nhiêu phân số tối giản trong số phân số trên.

A. 0; B. 1; C. 2; D. 3.

Lời giải

Ta có:

+) Xét phân số:

*

Ta có 12 = 22.3; 144 = 24.32 đề nghị Ư CLN(12, 144) = 22.3 = 12 cần phân số này không tối giản.

+) Xét phân số:

*

Vì 97 là số nguyên tố, 27 = 33 phải ƯCLN(97, 27) = 1.

Do đó phân số này về tối giản.

+) Xét phân số:

*

Ta bao gồm 6 = 2.3, 13 = 13 (do 13 là số nguyên tố) yêu cầu ƯCLN(6, 13) = 1.

Do đó đây là phân số về tối giản.

+) Xét phân số:

*

Ta có: 23 = 23, 81 = 34 yêu cầu ƯCLN(23, 81) = 1.

Do đó đấy là phân số về tối giản.

+) Xét phân số

*

Ta bao gồm 256 = 28; 32 = 25 đề xuất Ư CLN(256, 32) = 25 = 32.

Do kia đây không phải phân số buổi tối giản.

Vậy bao gồm 3 phân số tối giản trong dãy phân số đã cho.

Chọn D.

Câu 6. tra cứu số thoải mái và tự nhiên a khủng nhất sao để cho

*

A. A = 12; B. A = 6; C. 24; D. 48.

Lời giải

Ta có

*
nên a là ước chung của 48 với 72

Mà a lớn số 1 nên a đó là ƯCLN(48, 72)

Ta tất cả 48 = 24.3; 72 = 23.32.

ƯCLN(48, 72) = 23.3 = 24.

Vậy a = 24.

Chọn C.

Câu 7. Phát biểu nào dưới đây là sai:

A. ƯCLN(35, 21) = 7.

B. ƯCLN(72, 90) = 18.

C. Cả A với B số đông đúng.

D. Cả A với B phần đa sai.

Lời giải

+) Ta bao gồm 35 = 5.7, 21 = 3.7

Nên ƯCLN(35, 21) = 7. Cho nên vì vậy A đúng.

+) Ta có 72 = 23.32; 90 = 2.32.5.

ƯCLN(72, 90) = 2.32 = 18. Cho nên vì vậy B đúng.

Suy ra C đúng.

Vậy D sai.

Chọn D.

III. Vận dụng

Câu 1. Tuấn và Hà mọi cá nhân mua một số trong những hộp cây bút chì màu, trong mỗi hộp đều phải có từ nhị chiếc cây bút trở lên với số bút trong những hộp là như nhau. Tính ra Tuấn cài đặt 25 bút, Hà mua 20 bút. Hỏi từng hộp bút chì màu tất cả bao nhiêu chiếc.

A. 1; B. 20; C. 25; D. 5.

Lời giải

Số cây viết chì trong mỗi hộp là hệt nhau nên số bút trong những hộp chính là ước phổ biến của 25 và 20.

Ta có 25 = 52; đôi mươi = 22.5

Khi kia ƯCLN(25, 20) = 5.

ƯC(25, 20) = Ư(5) = 1;5.

Mà từng hộp đều phải sở hữu từ nhì chiếc cây bút trở lên phải số bút trong những hộp là 5.

Chọn D.

Câu 2. Tìm toàn bộ các số thoải mái và tự nhiên khác 0, không vượt vượt 60 làm thế nào cho ƯCLN của hai số sẽ là 17.

A. 17; 34 với 51.

B. 17; 34 với 41.

C. 17 và 51.

D. 17 cùng 34.

Lời giải

Các số thoải mái và tự nhiên có ƯCLN là 17 nên các số đó là bội của 17.

Muốn kiếm tìm bội của 17, ta nhân theo thứ tự 17 với những số tự nhiên và thoải mái 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; …

B(17) = 0; 17; 34; 51; 68; ….

Mà những số tự nhiên cần tìm khác 0 với không vượt vượt 60 nên những số đó là: 17; 34 với 51.

Chọn A.

Câu 3. một số bằng tổng những ước của nó (không kể thiết yếu nó) điện thoại tư vấn là số hoàn hảo. Chẳng hạn, các ước của 6 (không kể bao gồm nó) là 1; 2; 3 ta có 1 + 2 + 3 = 6. Vậy 6 là số hoàn hảo. Hãy chỉ ra trong các số 10; 28; 49 số làm sao là số trả hảo.

A. 10; B. 28; C. 49; D. 10; 28 cùng 49.

Lời giải

+) rước 10 chia cho các số thoải mái và tự nhiên từ 1 cho 10 ta thấy 10 chia hết mang lại 1; 2; 5; 10.

Các cầu của 10 không kể bao gồm nó là: 1; 2 và 5.

Ta có: 1 + 2 + 5 = 8 (khác 10).

Vậy 10 không hẳn là số trả hảo.

+) đem 28 chia cho các số thoải mái và tự nhiên từ 1 đến 28 ta thấy 28 chia hết mang đến 1; 2; 4; 7; 14; 28.

Các mong của 28 ko kể chủ yếu nó là: 1; 2; 4; 7; 14.

Ta có: 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28.

Vậy 28 là số trả hảo.

Xem thêm: Tidal Là Gì ? Dịch Vụ Nghe Nhạc Trực Tuyến Chất Lượng Cao Tìm Hiểu Tidal Là Gì

+) rước 49 chia cho các số tự nhiên và thoải mái từ 1 cho 49 ta thấy 49 chia hết đến 1; 7; 49.