Giải Tin học tập 11 Chương 3: cấu tạo rẽ nhánh với lặp

Với giải Tin học tập 11 Chương 3: cấu tạo rẽ nhánh và lặp hay, chi tiết được biên soạn bám đít nội dung sách giáo khoa Tin học lớp 11 góp bạn dễ ợt trả lời thắc mắc từ đó được điểm cao trong những bài thi môn Tin học 11.

Bạn đang xem: Cấu trúc rẽ nhánh tin học 11

*

Tin học tập 11 bài bác 9: kết cấu rẽ nhánh

1. Rẽ nhánh

Cấu trúc rẽ nhánh: kết cấu dùng để miêu tả một việc sẽ được thực hiện khi một điều kiện cụ thể được thỏa mãn.

Rẽ nhánh bao hàm 2 loại:

+ Dạng thiếu: giả dụ … thì

Ví dụ: nếu như trời nắng thì chúng ta sẽ đi chơi.

Vậy nếu như trời không nắng thì họ làm gì còn chưa biết.

+ Dạng đủ: giả dụ … thì …,nếu không thì.

Ví dụ: nếu trời nắng nóng thì họ sẽ đi chơi, còn nếu như không thì chúng ta sẽ ở đọc truyện ở nhà.

Vậy giả dụ trời ko nắng họ sẽ trong nhà đọc truyện.

2. Câu lệnh if-then

Để tế bào tả cấu tạo rẽ nhánh, Pascal dùng câu lệnh if-then. Khớp ứng với nhì dạnh thiếu và đủ nói sinh hoạt trên, Pascal tất cả hai câu lệnh if-then.

a) Dạng thiếu

if then ;

b) Dạng đủ

if then else ;

Trong đó:

+ Điều khiếu nại là biểu thức logic.

+ Câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh 2 là một trong những câu lệnh của Pascal.

Ở dạng thiếu: đk sẽ được xem và kiểm tra. Nếu đk đúng (có quý hiếm true) thì câu lệnh sẽ tiến hành thực hiện, trái lại thì câu lệnh sẽ bị bỏ qua.

Ở dạng đủ: điều kiện cũng khá được tính với kiểm tra. Nếu đk đúng thì câu lệnh 1 sẽ tiến hành thực hiện, ngược lại thì câu lệnh 2 sẽ được thực hiện.

Ví dụ:If d3. Câu lệnh ghép

Trong những trường hợp ,sau một số trong những từ khóa (như then hoặc else ) phải là 1 trong những lệnh đơn. Nhưng trong vô số trường vừa lòng các thao tác làm việc sau mọi tên dành riêng riêng đòi hỏi không duy nhất mà là các câu lệnh nhằm mô tả. Trong trường hợp như vậy, ngôn từ lập trình chất nhận được gộp một dãy những câu lệnh thành một câu lệnh ghép.

Trong Pascal câu lệnh ghép tất cả dạng:

Begin;End;Thuật ngữ câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh 2 trong số câu lệnh if-then sinh hoạt mục trên có thể là câu lệnh ghép.

Ví dụ:

If DVí dụ 2:

Viết chương trình tìm nghiệm thực của phương trình bậc hai:

ax2+bx+c = 0 với a ≠ 0.

Program gptb2;Uses crt;Var a,b,c:real;D,X1,X2:real;BeginClrscr;Write(‘a,b,c:’);Readln(a,b,c);D:=b*b-4*a*c;If D..............................................

..............................................

..............................................

Tin học 11 bài 10: cấu tạo lặp

1. Lặp

Với a là số nguyên và a>2, xét những bài toán sau đây:

Bài toán 1. Tính và đưa két quả ra màn hình tổng

*

Bài toán 2. Tính với đưa tác dụng ra màn hình hiển thị tổng.

*

Với cả hai bài toán, phương pháp để tính tổng S có những điểm tương đồng .

+ Xuất phát, S được gán quý giá 1/a

+ Sau mỗi lần lặp quý hiếm tổng S được cộng thêm một cực hiếm 1/(a+N) N=1,2,3,..

Việc cộng này sẽ tiến hành lặp lại một trong những lần.

Đối với việc 1, chu kỳ lặp sẽ là 100. Vấn đề sẽ dừng sau thời điểm thực hiện vấn đề cộng 100 lần.

Đối với vấn đề 2, tần số lặp sẽ chưa chắc chắn trước nhưng việc cộng vào sẽ xong khi:

1/(a+N) 100 thì chuyển đến cách 5;

Bước 4: S:=S+1/(a+N); quay trở lại bước 2 (Thao tác lặp nghỉ ngơi đây).

Bước 5: Đưa S ra screen rồi kết thúc.

Cách 2:

Bước 1: Gán mang đến S:=1/a ; gán mang lại N=101;

Bước 2: giảm ngay trị N xuống 1. N:=N-1;

Bước 3: nếu N to vị ;

-Dạng lùi:

for:= downto vày ;

Trong đó:

- trở nên đếm: Là biến đơn, thường sẽ có kiểu nguyên.

- quý hiếm đầu, cực hiếm cuối: là các biểu thức thuộc kiểu với trở thành đếm và cực hiếm đầu phải nhỏ tuổi hơn hoặc bằng giá trị cuối. Nếu quý hiếm đầu to hơn giá trị cuối thì vòng lặp ko thực hiện.

Cơ chế buổi giao lưu của câu lệnh for-do:

- Ở dạng lặp tiến, câu lệnh viết sau trường đoản cú khóa vì chưng được triển khai tuần tự, từng lần tiến hành thì đổi thay đếm nhận quý hiếm tăng liên tiếp từ quý giá đầu mang lại giá trị cuối.

- Ở dạng lặp lùi, câu lệnh viết sau từ bỏ khóa bởi được tiến hành tuần tự, mỗi lần triển khai thì biến chuyển đếm nhận quý hiếm giảm liên tiếp từ quý hiếm đầu mang lại giá trị cuối.

Ví dụ:

Chương trình tính bài toán 1 bên dưới dạng tiến.

program Tongtien;uses crt;var S:real; a,n: integer;beginclrscr;writeln("hay nhap gia tri cua a ");readln(a);S:=1.0/a;for N:=1 to lớn 100 doS:=S+1.0/(a+N);writeln("Tong S la:",S:8:4);readln;end.

*
Chương trình tính câu hỏi 1 bên dưới dạng lùi.

program Tonglui;uses crt;var S:real; a,n: integer;beginclrscr;writeln("hay nhap gia tri cua a ");readln(a);S:=1.0/a;for N:=100 downto 1 doS:=S+1/(a+N);writeln("Tinh tong lui-Tong S la:",S:8:4);readln;end.Kết quả:

*

Ví dụ 2: Viết chương tình thực hiện việc nhập từ bàn phím hai số nguyên dương M và N (MKết quả:

*

3. Lặp với mốc giới hạn chưa biết.

Sử dụng phương pháp lặp với số lần chưa biết ta rất có thể xây dựng bí quyết giải việc 2 như sau:

Bước 1: S:=1/a; N:=0;

Bước 2: giả dụ 1/(a+N) do;

Trong đó:

- Điều khiếu nại là biểu thức logic.

- Câu lệnh là một câu lệnh 1-1 hoặc ghép.

Chương trình tính bai toán 2:

program baitoan2;uses crt;var S:integer; a,N: integer;beginclrscr;writeln("hay nhap gia tri cua a ");readln(a);S:=0;S:=S+1.0/a;N:=0;while not (1/(a+N)Kết quả:

*

Ví dụ 2: Tìm ước chung lớn số 1 của nhì số nguyên dương M và N.

Có nhiều giải mã tìm ước chung lớn nhất của 2 số. Sau đây là một thuật toán.

Bước 1: Nhập M,N;

Bước 2: ví như M=N thì lấy giá trị phổ biến này làm ước chung lớn nhất rối chuyển đến bước 5.

Bước 3: trường hợp M>N thì M:=M-N ngược lại N:=N-M;

Bước 4: quay lại bước 2.Bước 5: Đưa ra công dụng ước chung lớn số 1 rồi kết thúc.

Xem thêm: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Bài 20 Tin Học 10 Bài 20, Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 20: Mạng Máy Tính

Chương trình:

program ucln;uses crt;var M,N:integer;beginclrscr;writeln("Nhap gia tri M va N :");readln(M,N);while MN doif M>NthenM:=M-NelseN:=N-M;writeln("uoc chung lon nhat la ",M);readln;end...............................................