VD1: Chiều mai trường hợp trời ko mưa thì Hùng mang đến nhà trung khu để học tập nhóm.VD2: Chiều mai nếu như trời không mưa thì Hùng mang đến nhà vai trung phong để học tập nhóm, giả dụ trời mưa thì Hùng gọi điện cho chổ chính giữa trao đổi.

Bạn đang xem: Cấu trúc rẽ nhánh trong pascal

- Nhận xét: những mênh đề rẽ nhánh thường sẽ có dạng:

Nếu.....Thì....... → Đây là cách mô tả dạng thiếuNếu......Thì......Nếu ko thì...... → cách mô tả dạng đủ

=> kết cấu dùng để mô tả những mệnh đề bao gồm dạng như trên được hotline là cấu tạo rẽ nhánh dạng thiếu với đủ.

- Ví dụ: Thuật toán giải cùng biện luận phương trình bậc nhất ax + b = 0

Bước 1: Nhập a, b

Bước 2: ví như a0 thì x:=-b/a → cách 4

trái lại →bước 3

Bước 3: nếu như b0 thì thông báo phương trình vô nghiệm

Ngược lại thông báo phương trình vô số nghiệm.

Bước 4: Đưa x ra màn hình.

2. Cấu trúcif..... Then..... (dạng thiếu)

- Cấu trúc:

IFTHEN;

- Sơ đồ dùng khối:

*

- Hoạt động:

Bước 1: Tính cực hiếm của biểu thức điều kiện.Bước 2: bình chọn giá trị củabiểu thức điều kiệnNếu biểu thức đk có quý giá đúng thì thực hiện câu lệnh sau từ khoá THEN, rồi thoát ra khỏi câu lệnh IF, gửi sang câu lệnh tiếp theo.Nếu biểu thức điều kiệncó cực hiếm sai thì thoát ra khỏi câu lệnh IF và đưa đến thực hiện lệnh tiếp theo.

3. Cấu tạo if..... Then..... Else..... (dạng đủ)

- Cấu trúc:

IFTHENELSE;

- trong đó:

IF, THEN, ELSE là tự khoáĐiều kiện: Là biểu thức ngắn gọn xúc tích hoặc biểu thức quan tiền hệ.

- Sơ trang bị khối:

*

- Hoạt động:

Bước 1: Tính cực hiếm của biểu thức điều kiện.Bước 2: kiểm soát giá trị củabiểu thức điều kiệnNếu biểu thức điều kiệncó giá trị đúng thì thực hiện câu lệnh sau keyword THEN, rồi thoát ra khỏi câu lệnh IF, chuyển đến triển khai lệnh tiếp theo.Nếu biểu thức điều kiệncó cực hiếm sai thì triển khai câu lệnh 2 sau từ khóa ELSE, rồi thoát thoát ra khỏi câu lệnh IF,chuyển đến thực hiện lệnh tiếp theo.

4. Câu lệnh ghép

a. Định nghĩa

- lúc sau THEN với sau ELSE bao gồm từ 2 câu lệnh trở lên ta bắt buộc ghép bọn chúng lại thành một nhóm nằm thân 2 keyword BEGIN và END.

=> Định nghĩa:Một team câu lệnh 1-1 được để giữa 2 trường đoản cú khóaBEGIN cùng END sẽ khởi tạo thành một câu lệnh ghép.

b. Cú pháp:

BEGIN câu lệnh 1; câu lệnh 2; ..... câu lệnh n;END;

- vào đó:

BEGIN, end là từ khoácâu lệnh 1, câu lệnh 2, ... Câu lệnh nlà các câu lệnh đối chọi bất kỳ.

c. Ví dụ

- ví dụ 1: Tìm nghiệm của phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0 cùng với a( e)0

PROGRAM vidu1;VAR a,b,c,x,x1,x2,delta:real;BEGIN Write(‘nhap a,b,a’); readln(a,b,c); Delta:=b*b-4*a*c; IF delta writeln(‘phuong trinh vo nghiem’) ELSE IF delta=0 THEN Begin X:=-b/2*a; Writeln(‘phuong trinh teo 1 nghiem la:’,x:8:2); End; ELSE Begin X1:=(-b-sqrt(delta))/2*a; X2:=(-b+sqrt(delta))/2*a; End; Readln;END.

- lấy một ví dụ 2: Chương trình tìm kiếm nghiệm của phương trình hàng đầu ax + b = 0

PROGRAM vidu2;VAR a,b,x:real;BEGIN Write(‘nhap a,b’); readln(a,b); IF a0 THEN Begin X:=-b/a; writeln(‘phuongtrinh teo nghiem la:’,x:8:2); End; ELSE IF b=0 THEN writeln(‘phuong trinh vo so nghiem’); Else writeln(‘phuong trinh vo nghiem’); Readln;END.

Xem thêm: Angiogram Là Gì - Angiography Là Gì

* lưu giữ ý:

- vào Pascal ta hoàn toàn có thể đặt những lệnh ghép con trong những lệnh ghép lớn hơn bao kế bên của nó và hoàn toàn có thể hiểu giống như như kết cấu ngoặc đối chọi ( ) trong số biểu thức toán học.