Bạn sẽ xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Coi và mua ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (91.81 KB, 9 trang )
Bạn đang xem: Chương trình tin học lớp 11

24 BÀI TẬP MẪU TIN HỌC 11- (CHƯƠNG 1, 2, 3)Bài tập 1: Viết công tác nhập vào một số nguyên và kiểm tra xem số vừa nhập là số chẵn tốt số lẻ.Program Kiemtratinhchanle;Uses crt;Var x:integer;BeginWrite('Nhap vao mot so nguyen : '); Readln(x);If (x hack 2=0) Then Writeln('So vua nhap vao la so chan')ElseWriteln('So vua nhap vao la so le');Readln;
End.Bài tập 2: Viết chương trình giải phương trình số 1 ax+b=0Program Giaiptb1;Uses Crt;Var a,b,x : real;BeginWrite('a = '); Readln(a);Write('b = '); Readln(b);If (a = 0) Then ví như a bằng 0 If (b = 0) Then Trường hòa hợp a = 0 và b = 0 Writeln('Phuong trinh teo vo so nghiem') 0 }≠Else Trường vừa lòng a=0 cùng b
Writeln('Phuong trinh vo nghiem') 0 ≠Else { Trường hòa hợp a Beginx:= -b/a;Writeln('Phuong trinh co nghiem la :',x:6:2);End;Readln;End.1Bài tập 3: Viết công tác tính tổng S = 1+2+ +N.Cách 1: sử dụng vòng lặp FOR.Program TinhTong;
Uses crt;Var N,i,S:integer;BeginClrscr;Write('Nhap vao gia tri cua N :'); Readln(N);S:=0;For i:=1 to lớn N do S:=S+i;Writeln('Ket qua la :',S);Readln; End.Cách 2: dùng vòng lặp WHILE.Program TinhTong;
Uses crt;Var N,i,S:integer;BeginClrscr;Write('Nhap vao gia tri cua N :'); Readln(N);S:=0; i:=1;While iBeginS:=S+i;i:=i+1;End;Writeln('Ket qua la :',S);
Readln; End.Bài tập 4: Viết công tác nhập vào N số nguyên tự bàn phím. Hãy tính cùng in ra màn hình tổng của các số vừa mới được nhập vào.Ý tưởng: Dùng phương pháp cộng dồn. Cho vòng lặp FOR chạy từ 1 tới N, ứng cùng với lần lặp thứ i, ta nhập vào số nguyên X với đồng thời cùng dồn X vào biến đổi S.2Program Tong;Uses crt;Var N,S,i,X : Integer;Begin
Clrscr; S:=0;For i:=1 to lớn n DoBeginWrite('Nhap so nguyen X= '); Readln(X);S:=S+X;End;Writeln(‘Tong cac so duoc nhap vao la: ‘,S); Readln;End.Bài tập 5: Viết công tác tính số Pi với độ chính xác Epsilon, biết: Pi/4 = 1-1/3+1/5-1/7+ Ý tưởng: Ta thấy rằng, chủng loại số là những số lẻ bao gồm qui luật: 2*i+1 cùng với i=1, ,n.
Do đó ta dùng i làm biến chuyển chạy. Vị tính số Pi cùng với độ đúng mực Epsilon nên chần chừ trước được cụ thể số lần lặp, cho nên ta ≤phải dùng vòng lặp WHILE. Tức là phải lặp cho tới khi t=4/(2*i+1) Epsilon thì dừng.Program Tinh_tong_Pi;Uses Crt;Const Epsilon=1E-4;Var Pi,t:real;i,s:Integer;BeginPi:=4; i:=1; s:=-1;t:=4/(2*i+1);While t>Epsilon Do
BeginPi:=Pi+s*t;s:=-s; i:=i+1;t:=4/(2*i+1);End;Writeln('So Pi = ',Pi:0:4);3Readln;End.Bài tập 6: Viết lịch trình nhập vào số nguyên N. In ra màn hình hiển thị tất cả các ước số của N.Ý tưởng: Cho biến i chạy từ 1 tới N. Trường hợp N thủ thuật i=0 thì viết i ra màn hình.
Uses Crt;Var N,i : Integer;BeginClrscr; Write('Nhap so nguyen N= '); Readln(N);For i:=1 to lớn N DoIf N gian lận i=0 Then Write(i:5); Readln;End.Bài tập 7: Viết lịch trình tìm USCLN cùng BSCNN của 2 số a, b được nhập vào trường đoản cú bàn phím.Ý tưởng:
- tìm USCLN: lấy số mập trừ số nhỏ cho cho đến khi a=b thì dừng. Dịp đó: USCLN=a.- BSCNN(a,b) = a*b DIV USCLN(a,b).Program Tim_USCLN_BSCNN;Uses crt;Var a,b, m,n:integer;BeginWrite('Nhap a : '); Readln(a);Write('Nhap b : '); Readln(b);m:=a; n:=b;While (mn) DoBegin
If (m>n) Then m:=m-n Else n:=n-m;End;Writeln('USCLN= ',m);4Writeln('BSCNN= ',a*b DIV n);Readln; End.Bài tập 8: Viết công tác tìm các số gồm 3 chữ số sao cho: = a3 + b3 + c3.Ý tưởng:Dùng phương pháp vét cạn. Ta biết rằng: a có 9. Ta→9 (vì a là số hàng trăm), b,c có thể có giá trị từ 0→thể có mức giá trị từ là một sẽ sử dụng 3 vòng lặp FOR
lồng nhau để ưng chuẩn qua tất cả các trường thích hợp của a,b,c.Ứng với mỗi bộ abc, ta vẫn kiểm tra: ví như 100.a + 10.b + c = a3 + b3 + c3 thì in ra cỗ abc đó. Program Timgiatri_abc;Uses crt;Var a,b,c : Word;BeginFor a:=1 to 9 DoFor b:=0 to 9 DoFor c:=0 lớn 9 DoIf (100*a + 10*b + c)=(a*a*a + b*b*b + c*c*c) Then Writeln(a,b,c); Readln;
End.Bài tập 9: Viết lịch trình nhập vào số tự nhiên N rồi thông báo lên screen số đó có phải là số nguyên tố giỏi không.Ý tưởng: N là số nguyên tố nếu như N không tồn tại ước số N div 2. Từ quan niệm này ta giới thiệu giải thuật:→nào từ 2 - Đếm số cầu số N div 2 lưu vào đổi thay d.→của N tự 2 - nếu như d=0 thì N là số nguyên tố.Uses crt;Var N,i,d : Word;BeginIf NElse
5Begind:=0;For i:=2 to N div 2 DoIf (N hack i=0) Then d:=d+1;If d=0 Then Writeln(N,’ la so nguyen to’)Else Writeln(N,’ khong phai la so nguyen to’);End; Readln;End.Bài tập 10: Viết lịch trình nhập tính diện tích tam giác, nhập độ nhiều năm cạnha,b,c trường đoản cú bàn phím. Công thức tính diện tích là , p. Là nửa chu vi
Program Tam_Giac;Vara,b,c: Integer;p,s: Real;BeginWriteln('CHUONG TRINH TINH DIEN TICH TAM GIAC');Write('Cho biet canh thu nhat = '); Readln(a);Write('Cho biet canh thu nhị = '); Readln(b);Write('Cho biet canh thu tía = '); Readln(c);p := 0.5 * (a + b + c);s := sqrt(p*(p-a)*(p-c)*(p-c));Writeln('+Dien tich hinh tam giac = ',s:6:2,' met vuong');
ReadlnEnd.BÀI TẬP Thực hànhBài tập 1: Viết công tác giải phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0, a≠0.Gợi ý:- Tính Delta=b*b-4*a*c.- Biện luận:6DeltaDelta=0: Phương trình bao gồm nghiệm kép: x = -b/(2*a).Delta>0: Phương trình tất cả 2 nghiệm phân biệt:
SQRT(Delta))/(2*a).±x1,2 = (-bBài tập 2: Viết chương trình nhập vào từ bỏ bàn phím: giờ, phút, giây. Cọng thêm một số giây cũng rất được nhập từ bỏ bàn phím. Hãy in ra hiệu quả sau lúc cọng xong.Gợi ý:- hotline số giây được cộng thêm là: ss. Gán giây:=giây+ss.60 thì: phút:=phút + giây DIV 60 và≥- giả dụ giây giây:=giây mod 60.60 thì: giờ:=giờ + phút DIV 60 với phút:=phút≥- nếu phút gian lận 60.Bài tập 3: Viết lịch trình tìm Max, Min của 4 số: a, b, c, d.Bài tập 4: Viết công tác in ra screen các quý hiếm của bảng 255.→mã ASCII từ 0Gợi ý:
255. In ra screen i và→Cho trở nên i chạy từ 0 CHR(i).Bài tập 5: Viết công tác in ra màn hình các số nguyên từ một đến 100 sao cho cứ 10 số thì xuống dòng.Gợi ý:→Cho biến i chạy từ là một 100. In ra screen i với kiểm tra: trường hợp i hack 10=0 thì WRITELN.Bài tập 6: Viết công tác in ra screen bảng cữu chương.Gợi ý:Dùng 2 vòng lặp FOR lồng nhau: i là số bảng cữu chương (2 9), j là số thiết bị tự trong từng bảng cữu chương (1 10).For i:=2 lớn 9 DoFor j:=1 lớn 10 vị Writeln(i,’x’,j,’=’,i*j);
Bài tập 7: Viết công tác tính những tổng sau:7S0 = n! = 1*2* *n n giai thừaS1 = 1 + một nửa + + 1/nS2 = 1 + 1/2! + + 1/n!S3 = 1 + x + x2/2! + x3/3! + + xn/n!S4 = 1 - x + x2/2! - x3/3! + + (-1)nxn/n!S5 = 1 + sin(x) + sin2(x) + + sinn(x).Bài tập 8: Viết công tác để tìm lời giải cho bài toán sau:“Trong giỏ vừa thỏ vừa gà,Một trăm loại cẳng bốn cha cái đầu.Hỏi tất cả mấy gà mấy thỏ?”
Bài tập 9: Viết chương trình để tìm lời giải cho việc sau: Trăm trâu trăm bó cỏBó lại mang đến trònTrâu đứng ăn nămTrâu nằm ăn baNăm con trâu giàMỗi con ăn uống một.Hỏi có bao nhiêu trâu đứng, trâu nằm, trâu già?Bài tập 10: Viết lịch trình nhập vào một số trong những nguyên dương. Hãy thông báo lên màn hình hiển thị số đó bao gồm bao nhiêu chữ số với tổng những chữ số của số đó.Gợi ý:Dùng vòng lặp WHILE. Trong khi N>0 thì: lôi ra chữ số cuối cùng của N để
tính bởi phép toán hack 10, tiếp nối bỏ bớt đi chữ số sau cuối của N bằng phép toán DIV 10.Bài tập 11: Viết chương trình in ra màn hình hiển thị tất cả những số nhân tố từ 2 cho N. Với N được nhập tự bàn phím.Bài tập 12: Viết công tác phân tích một trong những ra vượt số nguyên tố. Ví dụ:N=100 sẽ in ra màn hình:100 | 2850 | 225 | 55 | 51 |
Bài tập 13: Số hoàn thành xong là số thoải mái và tự nhiên có tổng các ước của chính nó (không kể chủ yếu nó) bởi chính nó. Viết chương trình soát sổ xem một số trong những được nhập vào từ bỏ bàn phím liệu có phải là số hoàn thành xong hay không? Ví dụ: 6, 28 là những số trả thiện.Gợi ý:- Tính N div 2 lưu lại vào trở nên S.→tổng những ước số của N: từ là 1 - giả dụ S=N thì N là số trả thiện.Bài tập 14: Viết công tác in ra các số nguyên từ là một đến N2 theo hình xoắn ốc với N được nhập vào tự bàn phím. Ví dụ, với N=5 ta có:1 2 3 4 516 17 18 19 6

*
RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH mang đến HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC DẠY HỌC CÁC BÀI THỰC HÀNH TIN HỌC 11 thpt 15 2 12
*
Rèn luyện khả năng thực hành cho học sinh thông qua vấn đề dạy học các bài thực hành tin học 11 15 2 12
*
Rèn luyện năng lực thực hành cho học viên thông qua bài toán dạy học những bài thực hành Tin học tập 11 thpt 66 1 11
*
những bài tập olympic tin học tập pot 5 697 4
*
Tin học đại cương part 2 - phương pháp giải những bài toán trong tin học potx trăng tròn 1 4
*
những bài tập mẫu mã TIN học 11 cơ bạn dạng 9 11 186
*
bài bác tập khủng Tin học tập đại cương cứng pptx 12 2 4
*
skkn giải nhanh các bài tập trắc nghiệm hóa cơ học bằng phương pháp đặt cách làm chung 21 1 0
*
bài bác tập đến Tin học các đại lý docx 1 425 0


Xem thêm: Em Hãy Nêu Những Mặt Trái Của Tin Học Máy Tính Là Gì? Em Hãy Nêu Những Mặt Trái Của Tin Học Máy Tính

*
Tìm các sai lầm, chứng minh thiếu cùng lỗi bao gồm tả sống chương 2 sách giáo khoa với sách bài bác tập hình học tập 11 cơ bạn dạng 36 894 0