Lý thuyết tổng hòa hợp Tin học tập lớp 12 bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ chọn lọc năm 2021 – 2022 tiên tiến nhất gồm nắm tắt triết lý và hơn 500 bài xích tập ôn luyện Tin 12. Mong muốn bộ tổng hợp lý thuyết Tin học tập lớp 12 để giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và ăn điểm cao trong số bài thi trắc nghiệm môn Tin học tập 12 


Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ

A. Lý thuyết

1. Mô hình dữ liệu quan lại hệ.

Bạn đang xem: Cơ sở dữ liệu quan hệ tin học 12

• nguyên tố của một hệ CSDL:

+ kết cấu dữ liệu

+ các thao tác, phép toán trên dữ liệu

+ những ràng buộc dữ liệu.

• mô hình dữ liệu quan hệ tình dục (gọi tắt là quy mô quan hệ) được E. F. Codd khuyến nghị năm 1970. Trong khoảng ba mươi năm quay lại đây, những hệ CSDL thành lập theo quy mô quan hệ được sử dụng rất phổ biến.

• Về khía cạnh cấu trúc:

+ tài liệu được thể hiện trong số bảng.

+ từng bảng bao hàm các sản phẩm và những cột thể hiện thông tin về một công ty thể.

+ những cột bộc lộ các trực thuộc tính của công ty và thương hiệu cột thường là tên gọi của thuộc tính.

+ mỗi hàng bộc lộ cho một cá thể, tất cả một bộ những giá trị tương ứng với các cột.

• Về mặt thao tác làm việc trên dữ liệu:

+ có thể cập nhật dữ liệu như thêm, xóa hay sửa phiên bản ghi trong một bảng.

+ Các công dụng tìm kiếm tin tức qua truy tìm vấn dữ liệu dành được nhờ tiến hành các thao tác trên dữ liệu.

• Về mặt những ràng buộc dữ liệu: Dữ liệu trong số bảng yêu cầu thoả mãn một vài ràng buộc. Chẳng hạn, ko được bao gồm hai bộ nào trong một bảng kiểu như nhau trả toàn.

2. Cơ sở dữ liệu quan hệ

a) Khái niệm

• Cơ sở tài liệu được tạo dựa trên mô hình dữ liệu quan tiền hệ gọi là cơ sở dữ liệu quan hệ.

• Hệ QTCSDL dùng để làm tạo lập, cập nhật và khai quật CSDL quan hệ call là hệ QTCSDL quan liêu hệ.

• Miền để chỉ kiểu tài liệu của một nằm trong tính.

• Mỗi tình dục trong csdl có những đặc trưng thiết yếu sau:

• Một quan hệ giới tính trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ có những đặc trưng chủ yếu sau:

+ từng quan hệ có tên để biệt lập với các quan hệ khác;

+ những bộ là duy nhất cùng không phân biệt thứ tự;

+ mỗi thuộc tính mang tên phân biệt với không phân biệt thứ tự;

+ quan liêu hệ không tồn tại thuộc tính nhiều trị tốt phức hợp.

• một số trong những hệ QTCSDL: Microsoft, Access, Microsoft SQL Sever, …

b) Ví dụ

• Để quản lí lí việc học sinh mượn sách sinh sống trường, thư viện cần phải có thông tin về:

+ tình hình mượn sách

+ Các học viên có thẻ mượn sách

+ Sách gồm trong thư viện

c) Khóa và links giữa các bảng

• Khóa

+ không tồn tại hai mặt hàng nào trong một bảng khớp ứng bằng nhau trên toàn bộ các thuộc tính.

+ vào một bảng, tập trực thuộc tính được thể hiện gọi là khoá của một bảng.

• Khóa chính

+ Một bảng bao gồm thể có không ít khóa. Trong số khóa của một bảng người ta thường chọn (chỉ định) một khóa làm khoá thiết yếu (primary key).

+ trong một hệ QTCSDL quan tiền hệ, khi nhập tài liệu cho một bảng, quý hiếm của mọi bộ tại khóa bao gồm không được nhằm trống.

+ các hệ QTCSDL quan hệ nam nữ kiểm soát điều ấy và bảo đảm an toàn sự đồng hóa dữ liệu, tránh trường hợp thông tin về một đối tượng xuất hiện nay hơn một lượt sau những cập nhật dữ liệu. Trong quy mô quan hệ, ràng buộc như vậy về dữ liệu còn gọi là ràng buộc trọn vẹn thực thể(hay điện thoại tư vấn ngắn gọn gàng là ràng buộc khóa).

• giữ ý:

+ mỗi bảng có tối thiểu một khóa. Việc khẳng định khoá dựa vào vào quan hệ nam nữ lôgic của những dữ liệu chứ không dựa vào vào giá trị các dữ liệu.

+ hãy chọn khoá đó là khoá tất cả ít nằm trong tính nhất.

• Liên kết: thực tế sự link giữa các bảng được xác lập dựa trên thuộc tính khóa.

*

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Câu 1: mô hình phổ thay đổi để chế tạo CSDL dục tình là:

A. Quy mô phân cấp

B. Quy mô dữ liệu quan tiền hệ

C. Mô hình hướng đối tượng

D. Quy mô cơ sỡ quan liêu hệ

Lời giải


Trả lời:Mô hình phổ cập để thiết kế CSDL quan hệ tình dục là mô hình dữ liệu quan hệ giới tính E. F. Codd đề xuất năm 1970. Trong tầm 30 năm quay trở lại đây, những hệ csdl xây duwbgj theo mô hình quan hệ được sử dụng rất phổ biến.

Đáp án:B


Câu 2:Các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố nào sẽ khởi tạo thành quy mô dữ liệu quan lại hệ?

A. Kết cấu dữ liệu

B. Các ràng buộc dữ liệu

C. Các thao tác, phép toán trên dữ liệu

D. Tất cả câu trên

Lời giải


Trả lời:Các khái niệm dùng để làm mô tả những yếu tố tạo ra thành mô hình dữ liệu quan hệ là:

+ cấu trúc dữ liệu

+ các thao tác, phép toán bên trên dữ liệu

+ các ràng buộc dữ liệu

Đáp án:D


Câu 3:Trong quy mô quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được biểu hiện trong các:

A. Cột (Field) B. Mặt hàng (Record) C. Bảng (Table) D. Report (Report)

Lời giải


Trả lời:Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc dữ liệu được thể hiện trong các bảng. Mỗi bảng bao hàm các hàng và những cột thể hiện thông tin về một nhà thể. Những cột bộc lộ các ở trong tính, từng hàng biểu lộ cho một cá thể.

Đáp án:C


Câu 4:Thao tác bên trên dữ liệu có thể là:

A. Sửa phiên bản ghi

B. Thêm bản ghi

C. Xoá bản ghi

D. Toàn bộ đáp án trên

Lời giải


Trả lời:Có thể update dữ liệu như thêm, xóa xuất xắc sửa phiên bản ghi trong một bảng. Các công dụng tìm kiếm thông tin qua truy tìm vấn dữ liệu giành được nhờ triển khai các thao tác trên dữ liệu.

Đáp án:D


Câu 5:Phát biểu như thế nào về hệ QTCSDL quan hệ nam nữ là đúng?

A. Phần mềm dùng để làm xây dựng các CSDL quan liêu hệ

B. Phần mềm dùng để làm tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan lại hệ

C. Phần mềm Microsoft Access

D. Phần mềm để giải những bài toán quản lí lí có chứa những quan hệ giữa các dữ liệt

Lời giải


Câu 6:Phát biểu nào trong những phát biểu sau là không nên khi nói đến miền?

A. Các miền của các thuộc tính khác biệt không duy nhất thiết buộc phải khác nhau

B. Mỗi một thuộc tính rất có thể có hai miền trở lên

C. Nhì thuộc tính không giống nhau rất có thể cùng miền

D. Miền của trực thuộc tính họ tên thường là thứ hạng text

Lời giải


Trả lời:Miền là kiểu tài liệu của một ở trong tính. Mỗi một thuộc tính có một miền, lấy ví dụ miền của ở trong tính chúng ta tên thường là mẫu mã text, lâu năm không qua 25 kí tự.

Đáp án:C


Câu 7:Đặc điểm nào sau đây không là đặc thù của một dục tình trong hệ csdl quan hệ?

A. Các bộ là rõ ràng và sản phẩm tự những bộ ko quan trọng

B. Quan lại hệ không tồn tại thuộc tính nhiều trị giỏi phức tạp

C. Mỗi thuộc tính gồm một tên biệt lập và trang bị tự các thuộc tính là quan trọng

D. Tên của những quan hệ rất có thể trùng nhau

Lời giải


Trả lời:đặc trưng của một quan hệ tình dục trong hệ csdl quan hệ là:

+ những bộ là sáng tỏ và thứ tự các bộ ko quan trọng

+ quan tiền hệ không có thuộc tính nhiều trị giỏi phức tạp

+ mỗi thuộc tính có một tên phân biệt và đồ vật tự những thuộc tính là quan liêu trọng

+ mỗi quan hệ bao gồm một tên biệt lập với tên các quan hệ khác

Đáp án:D


Câu 8:Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau thời điểm nói về khoá chính?

A. Một bảng có thể có khá nhiều khoá chính

B. Mỗi bảng có ít nhất một khoá

C. Xác minh khoá phụ thuộc vào vào quan hệ nam nữ logic của những dữ liệu chứ không phụ thuộc vào giá trị những dữ liệu

D. Hãy lựa chọn khoá chính là khoá gồm ít nằm trong tính nhất

Lời giải


Trả lời:Một bảng tất cả thể có khá nhiều khoá nhưng lại chỉ gồm một khóa chính. Việc xác định khoá phụ thuộc vào quan hệ giới tính logic của những dữ liệu chứ không phụ thuộc vào giá trị những dữ liệu và hãy chọn khoá đó là khoá tất cả ít nằm trong tính nhất.

Đáp án:A


Câu 9:Giả sử một bảng có 2 ngôi trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì nên chọn trường SOBH làm khoá bao gồm hơn vì :

A. Trường SOBH là duy nhất, trong những lúc đó ngôi trường HOTEN chưa hẳn là duy nhất

B. Trường SOBH là kiểu số, trong những khi đó trường HOTEN chưa phải là kiểu dáng số

C. Ngôi trường SOBH đứng trước ngôi trường HOTEN

D. Trường SOBH là ngôi trường ngắn hơn

Lời giải


Trả lời:nên chọn trường SOBH làm cho khoá chính hơn bởi vì trường SOBH là duy nhất, trong lúc đó trường HOTEN chưa hẳn là tuyệt nhất (vì bao gồm thể có khá nhiều người tất cả cùng tên).

Xem thêm: Thực Hành Khảo Sát Thực Nghiệm Các Định Luật, Bài 6 Dao Động Của Con Lắc Đơn

Đáp án:A


Câu 10:Cho các bảng sau :

- DanhMucSach(MaSach, TenSach, MaLoai)

- LoaiSach(MaLoai, LoaiSach)

- HoaDon(MaSach, SoLuong, DonGia)

Để biết giá của một quyển sách thì cần những bảng như thế nào ?A. HoaDon

B. DanhMucSach, HoaDon

C. DanhMucSach, LoaiSach

D. HoaDon, LoaiSach

Lời giải


Trả lời:Để biết giá chỉ của một quyển sách thì yêu cầu lấy solo giá (Dongia) vào bảng HoaDon với để biết là sách gì thì phải lấy Masach sinh sống bảng HoaDon. Từ bỏ Masach kia tra vào bảng DanhMucSach để hiểu sach đề nghị tìm.