Lý thuyết Hóa 10 bài bác 2. Phân tử nhân nguyên tử nguyên tố hóa học đồng vị

I. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

1. Điện tích hạt nhân

a) Proton có điện tích 1+

- nếu như hạt nhân có Z proton

⇒ Điện tích phân tử nhân bằng Z+.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học 10

⇒ Số đơn vị điện tích hạt nhân bằng Z.

- Ví dụ: Oxi tất cả 8 proton

⇒ Điện tích hạt nhân oxi là 8+.

⇒ Số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân oxi là 8.

b) Nguyên tử trung hòa về điện: số proton thông qua số electron

⇒Z = số proton = số electron

- Ví dụ: Nguyên tử nitơ tất cả số đơn vị điện tích hạt nhân là 7

⇒ Nguyên tử nitơ bao gồm 7 proton với 7 electron.

2. Số khối

a) Số khối hạt nhân (A) bởi tổng của tổng số phân tử proton (Z) với tổng số hạt nơtron (N)

- Công thức: A=Z+N

- Ví dụ: phân tử nhân nguyên tử Liti bao gồm 3 proton cùng 4 nơtron

⇒ ALiti = 3+4 = 7

b) Số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân Z và số khối A đặc thù cơ phiên bản cho phân tử nhân với nguyên tử

- khi biết Z và A của một nguyên tử:

⇒ Số proton, số electron, số nơtron (N=A−Z) của nguyên tử đó.

- Ví dụ: Nguyên tử Na có A=23 và Z=11

⇒ Na có 11 proton, 11 electron, 12 nơtron.

II. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Định nghĩa

- yếu tắc hóa học bao gồm những nguyên tử gồm cùng điện tích hạt nhân (Z) tuy thế khác số khối (A).

- Ví dụ: tất cả các nguyên tử có Z=6 đều trực thuộc nguyên tố cacbon.

⇒ Các nguyên tử cacbon đều phải có 6 proton với 6 electron.

⇒ Những nguyên tử gồm cùng điện tích hạt nhân thì bao gồm cùng tính chất hóa học.

2. Số hiệu nguyên tử (Z)

- Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân nguyên tử của một thành phần được gọi là số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó, kí hiệu là Z.

⇒ Số hiệu nguyên tử = Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân = Số proton = Số electron = Z

3. Kí hiệu nguyên tử

- Nguyên tố X có số khối A và số hiệu Z được kí hiệu như sau:

 

*

⟶ X: Kí hiệu hóa học

⟶ A: Số khối nguyên tử

⟶ Z: Số hiệu nguyên tử

- Ví dụ:

 

*

⟶ Số hiệu nguyên tử Na = Số đơn vị điện tích phân tử nhân = Số proton = Số electron = Z = 11

⟶ Số khối nguyên tử ANa=23 ⇒ Số nơtron NNa=23−11=12N

III. ĐỒNG VỊ

- Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton cơ mà khác số nơtron, cho nên số khối của chúng khác nhau.

- Ví dụ:

+ Hiđro có 3 đồng vị là: 

*

+ Clo bao gồm 2 đồng vị là: 

*

IV. NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Nguyên tử khối (A)

- Nguyên tử khối là khối lượng tương đối của nguyên tử: đến biết khối lượng của nguyên tử kia nặng gấp từng nào lần đối kháng vị khối lượng nguyên tử.

- Do khối lượng của e quá nhỏ nên nguyên tử khối coi như ngay số khối A.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Sự Nở Vì Nhiệt Của Chất Khí? Giải Đáp Kiến Thức Vật Lý 6

Nguyên tử khối = mp + mn = A

- Ví dụ: Nguyên tử P có Z=15 và N=16 ⇒ Nguyên tử khối của P là 31

2. Nguyên tử khối trung bình (A¯)

- vày một yếu tố thường có không ít đồng vị đề xuất nguyên tử khối của thành phần này là nguyên tử khối trung bình của các đồng vị đó.