Giải bài bác tập trang 13, 14 bài xích 2: hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 10. Câu 1: yếu tắc hoá học tập là những nguyên tử bao gồm cùng...

Bạn đang xem: Giải bài tập sgk hóa 10


Bài 1 trang 13 sgk hoá học 10

Nguyên tố hoá học tập là rất nhiều nguyên tử bao gồm cùng

A. Số khối. C. Sô" proton.

B. Số nơtron. D. Số nơtron và số proton.

Chọn C.

Bài 2 trang 13 sgk hoá học tập 10

 Kí hiệu nguyên tử bộc lộ đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một yếu tắc hoá học vì nó mang lại biết

A. Số khối A. C. Nguyên tử khối của nguyên tử.

B. số hiệu nguyên tử z. D. Số khối A và số hiệu nguyên tử z.

Chọn lời giải đúng.

Lời giải:

Chọn D

Bài 3 trang 14 sgk hoá học tập 10

Nguyên tố cacbon gồm hai đồng vị :

*
 chiếm 98,89% với
*
 chiếm 1,11%.

Nguyên tử khối vừa phải của cacbon là :

a) 12,500; b) 12,011 c) 12,022; d) 12,055.

Lời giải:

Chọn B.

Bài 4 trang 14 sgk hoá học 10

Hãy xác định diện tích phân tử nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của những nguyên tử thuộc các thành phần sau:

( _3^7 extrmLi); ( _9^19 extrmF); ( _12^24 extrmMg); ( _20^40 extrmCa).

Lời giải:

*

Bài 5 trang 14 sgk hoá học tập 10

Đồng gồm hai đồng vị ( _29^65 extrmCu) và ( _29^63 extrmCu). Nguyên tử khối vừa đủ của đồng là 63,54. Tính thành phần xác suất của mỗi đồng vị.

Lời giải:

Gọi x là yếu tố % của đồng vị 65Cu. Ta bao gồm :

( frac65x+63(100-x)100) = 63,54

Giải ra ta được X = 27% 65Cu. Vậy yếu tắc 63Cu là 73%.

Bài 6 trang 14 sgk hoá học 10

Hiđro tất cả nguyên tử khối là 1,008. Hỏi tất cả bao nhiêu nguyên tử của đồng vị ( _1^2 extrmH)trong 1ml nước (cho rằng nội địa chỉ gồm đồng vị ( _1^2 extrmH) và ( _1^1 extrmH))? (Cho khối lượng riêng của nước là một trong g/ml).

Lời giải:

Gọi % đồng vị ( _1^2 extrmH) là a:

( frac1(100-a)+2a100) = 1,008 => a = 0,8; %( _1^2 extrmH) là 0,8%

m của 1ml H2O: 1 gam

( M_H_2O) = 16 + 2,016 = 18,016u

—> trọng lượng của 1 mol H20 là 18,016g.

Số nguyên tử H bao gồm trong 1ml H20

( frac1.6.10^23.218,016) = 0,666.1023 nguyên tử = 666.1020 nguyên tử

18,016

Số nguyên tử ( _1^2 extrmH) chiếm: ( frac666.10^20.0,8100) = 5,325.1020 nguyên tử.

Bài 7 trang 14 sgk hoá học 10

Oxi tự nhiên là một láo hợp những đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. Tính số nguyên tử của mỗi nhiều loại đồng vị khi có một nguyên tử 17O.

Lời giải:

Tỉ lệ mỗi đồng vị O trong tất cả hổn hợp 3 đồng vị:

99,757% 16O => 99757 nguyên tử 16O

 0,039% 17O => 39 nguyên tử 17O

0,204% 18O => 204 nguyên tử 18O 

Khi bao gồm một nguyên tử 17O thì số nguyên tử:

16O là: (99757 over 39) = 2558 nguyên tử.

18O là: (204 over 29) = 5 nguyên tử.

Xem thêm: Bài Thực Hành Vật Lí 10 Số 1, Khảo Sát Chuyển Động Rơi Tự Do

Bài 8 trang 14 sgk hoá học 10

Agon bóc ra từ không khí là láo hợp tía đồng vị : 99,6% 40Ar; 0,063% 38Ar; 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.