Giải câu 1 đến câu 7 trang 44 SGK Tin học tập 10. Câu 1: Hãy phát biểu một câu hỏi và chứng thực Input và Output của vấn đề đó...

Bạn đang xem: Giải bài tập tin học 10 bài 4


Câu 1 trang 44 SGK Tin học tập 10

Hãy tuyên bố một câu hỏi và chỉ rõ Input với Output của việc đó.

Trả lời

Ví dụ câu hỏi tính diện tích s tam giác

Phát biểu bài toán:

Cho bố cạnh của tam giác ABC là: x, y, z. Hãy tính diện tích tam giác ABC.

- Input: cha cạnh tam giác X, y, X.

- Output: diện tích s tam giác.

Câu 2 trang 44 SGK Tin học 10

Dãy các thao tác sau:

Bước 1. Xoá bảng;

Bước 2. Vẽ đường tròn;

Bước 3. Trở về bước 1; liệu có phải là thuật toán không? tại sao?

Hãy diễn tả thuật toán giải những bài toán sau bàng biện pháp liệt kê hoặc bằng sơ trang bị khối.

Trả lời

Dãy các thao tác sau:

Bước I. Xoá bàng;

Bước 2. Vẽ nhịn nhường tròn;

Bước 3. Quay lại bước 1;

Đây không hẳn là thuật toán, bởi không thoả mãn đặc điểm dừng: đến cách 3 lại trở lại bước 1, nó sinh sản thành vòng lặp vô hạn không tồn tại điều kiện kết thúc.

Câu 3 trang 44 SGK Tin học tập 10

Hãy chỉ ra tính dừng của thuật toán tìm kiếm tuần tự.

Trả lời:


Thuật toán tìm kiếm tuần tự:

Bước 1. Nhập N, các số hạng a,...a2,...aN và khoá k

Bước 2. I

Bước 3. Nếu như ai= k thì thông báo chỉ số i, rồi kết thúc;

Bước 4. I


Bước 5. Nếu i > N thì thông tin dãy A không tồn tại sô hạng nào có giá trị nào bằng k, rồi kết thúc;

Bước 6. Quay trở lại bước 3.

Tính dùng cùa thuật toán search kiếm tuần tự: tức thị thuật toán phải xong xuôi sau một trong những hữu hạn lần cách tính.

Thuật toán chia thành hai ngôi trường hợp

- trường hợp tìm thấy giá bán trị nên tìm trong hàng A (ai= k) thì thông báo chỉ số i (vị trí kiếm tìm thấy khoá k trong dãy A), rồi kết thúc.

- Nếu không kiếm thấy giá chỉ trị bắt buộc tìm trong hàng A, vị bước 4 tiến hành việc đội giá trị của i to hơn 1, buộc phải sau N lần thì i > N, thông tin dãy A không tồn tại giá trị nào bởi k, rồi kết thúc.

Câu 4 trang 44 SGK Tin học tập 10

Cho N cùng dãy số a1....aN, hãy tìm giá bán trị nhỏ dại nhất (Min) của hàng đó.

Trả lời:

- xác minh bài toán:

Input: Số N cùng dãy N số a1, a2, ...,aN.

Output: giá bán trị bé dại nhất (Min) của dãy số.

- Ý tưởng:

Khởi tạo ra giá trị Min = a1.Lần lượt nhận cực hiếm /i trường đoản cú 2 đến N, so sánh giá trị số hạng a1 với giá trị Min, nếu ai i

- Thuật toán:

Mô tả thuật toán theo cách liệt kê:

Bước 1. Nhập N cùng dãy a1,....aN;

Bước 2. Mini, i

Bước 3. Nếu như i > N thì chỉ dẫn giá trị Min rồi kết thúc;

Bước 4.

Bước 4.1: giả dụ ai

Câu 6 trang 44 SGK Tin học tập 10

Cho N và dãy số a1... AN, hãy bố trí dãy số kia thành hàng số không tăng (số hạng trước lớn hơn hay ngay số hạng sau).

Trả lời:

Xác điịnh bài bác toán

- Input: hàng A tất cả N số nguyên a1, a2..., aN.

- Output: dãy A được thu xếp lại thành hàng không tăng:

Ý tưởng: Với mỗi cặp số hạng đứng sát trong dãy, nếu số trước nhỏ hơn số sau ta đổi khu vực chúng mang đến nhau. Việc này được lặp lại, cho tới khi không tồn tại sự đổi nơi nào xảy ra nữa.

Thuật toán phương pháp liệt kê:

Bước 1. Nhập N, các số hạng a,,a2..., aN;

Bước 2: M

Bước 3: Nếu M M thì quay trở lại bước 3

Bước 7: Nếu ai i+1thì tráo thay đổi ai và ai+1 cho nhau

Bước 8: trở lại bước 5

Sơ vật khối:

Câu 7 trang 44 SGK Tin học 10

Cho N và dãy số a1....aN hãy cho biết thêm có từng nào số hạng trong dãy có mức giá trị bởi 0.

Trả lời:

Xác định bài bác toán

- Input: Qãy A có N số nguyên a1, a2..., aN ;

- Output: Số số hạng trong hàng A có giá trị bởi 0.

Ý tưởng: kiếm tìm kiếm tuần trường đoản cú được triển khai một biện pháp tự nhiên. Ta dùng biến đổi đếm k để đếm số số hạng trong hàng A có giá trị bởi 0. Bước đầu từ i = 7 và các lần tăng i lên 1, ta lần lượt đối chiếu ai = 0?, trường hợp ai = 0 thì tăng k lên 1, thường xuyên quá trình cho đến khi i > N thì chuyển ra kết quả k và kết thúc.

- Thuật toán

Cách liệt kê

Bước 1. Nhập N, các số hạng a1, a2..., aN

Bước 2. I

Bước 3. Nếu ai= 0 thì k

Bước 4. I

Bước 5: ví như i > N thì chỉ dẫn giá trị k, rồi kết thúc;

Bước 6. Trở về bước 3. 

Sơ thứ khối

Câu 5 trang 44 SGK Tin học tập 10

Mô tả thuật toán kiếm tìm nghiệm của phương trình bậc nhị tổng quát bằng phương pháp liệt kê hoặc bởi sơ đồ khối.

Trả lời:


Xác định bài bác toán:•

- Input: các số thực a, h, c (a≠0).

- Output: những số thực X tán thành ax2 + bx + c = 0.

- Ý tưởng:

- Tính d = b2 - 4ac.

- theo thứ tự xét cha trường hợp đến giá trị d:

nếu d

nếu d = 0 thì tóm lại phương trình có một nghiệm x =-b/2a

nếu d > 0 thì kết luận phương trình gồm hai nghiệm tách biệt là:

x - (-b± √ d ) / 2a.

Xem thêm: Giải Vật Lý 6 Bài 15 Đòn Bẩy, Giải Vật Lí 6 Bài 15: Đòn Bẩy

Thuật toán:

Mô tả thuật toán bằng cách liệt kê:

Bước I. Nhập cha số a, b, c;

Bước 2. D 4-(b*b - 4*a*c);


Bước 3.

nếu d 0 thì chuyển ra thông tin phương trình tất cả hai nghiệm phân biệt, tính nghiệm X/= (-b + -√ d) / (2*a) và x2 = (-b - √ d ) / (2*a), rồi kết thúc;