Nếu dãy có hơn hai số thì tính công không nên là a<1>-a<0> sau đó duyệt cả mảng nếu gồm số nào phạm luật quy công cụ của cấp cho số cùng a không giống a+d thì tóm lại luôn ko là cung cấp số cộng.

Bạn đang xem: Giải bài tập tin học lớp 11 sgk trang 79

Nếu mang lại cuối dãy mà không có số nào vi phạm luật thì kết luận là cấp số cộng.

program csc;uses crt;var a:array<1..100> of integer; i,n,d:integer; t:boolean;beginclrscr;write("nhap so phan tu cua day ");readln(n);for i:=1 khổng lồ n dobeginwrite("a<",i,">=");readln(a);end;if n2thenwrite("la cap so cong ")elsebegind:=a<2>-a<1>;t:=true;for i:=3 khổng lồ n doif aa+dthen begint:=false;break;end;if tthenwrite("la cap so cong")elsewrite("khong phai cap so cong ");end;readkey;end.Kết quả:

Trường phù hợp là cấp cho số cộng:

*

Trường vừa lòng không là cấp cho số cộng:

*


Câu trả lời này còn có hữu ích không?


0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Bài 6 (trang 79 sgk Tin học tập lớp 11): Viết công tác nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N ≤100) cùng dãy A tất cả N số nguyên A1, A2 ...AN có giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất không lớn hơn 1000. Hãy đưa ra những thông tin sau:

a) số lượng số chẵn và con số số lẻ

b) con số số yếu tố trong dãy


Câu 2:


Bài 10 (trang 80 sgk Tin học lớp 11): Viết lịch trình nhập từ keyboard xâu kí từ S bao gồm độ dài không quá 100. Hãy cho biết có bao nhiêu chữ số mở ra trong xâu S. Thông báo kết quả ra màn hình.


Câu 3:


Bài 4 (trang 79 sgk Tin học lớp 11): Tham chiếu đến thành phần của mảng bằng phương pháp nào?


Câu 4:


Bài 7 (trang 79 sgk Tin học lớp 11): ): hàng F là dãy Phi-bo-na-xi nếu:

F0=0, F1 = 1, Fn = Fn-1 + Fn-2 cùng với N ≥ 2

Viết lịch trình nhập từ keyboard số nguyên dương N và đưa ra màn hình hiển thị số hạng thứ N của dãy Phi-bo-na-xi. Chương trình của công ty thực hiện với cái giá trị lớn số 1 của N là bao nhiêu?


Câu 5:


Bài 8 (trang 79 sgk Tin học lớp 11): chương trình sau tiến hành những gì?

Chương trình dưới đây thực hiện rất nhiều gì?

program BT8;const NMax = 50;type Mass = array <1...NMax, O..NMax-1> of real;var A: Mass;i,j N: byte; C: real;beginWrite ("Nhap N= ?");readln(N); for i:= 1 to N dofor 0 to lớn N-1 dobeginwrite("A )end,for i:= 1 lớn N dofor j:= 1 lớn N-1 dobeginC:= A;A := AA := C;end;for i:=1 to lớn N bởi vì beginfor j : =1 to N— 1 vì write (A < i, j > : 5 : 2 , " ");writelnend;End.

Câu 6:


Bài 1 (trang 79 sgk Tin học tập lớp 11): tại sao mảng là kiểu tài liệu có cấu trúc?


Câu 7:


Bài 3 (trang 79 sgk Tin học lớp 11): Các thành phần của mảng rất có thể có mọi kiểu gì?


Câu 8:


Bài 2 (trang 79 sgk Tin học lớp 11): nguyên nhân phải khai báo kích thước của mảng?


Câu 9:


Bài 11 (trang 80 sgk Tin học lớp 11): Hãy bổ sung cập nhật thêm vào chương trình Xep_loai ở bài 13 những lệnh cần thiết để chương trình đưa ra danh sách học viên xếp loại A.

Xem thêm: Mood Là Gì? Tụt Mood Nghĩa Là Gì Ý Nghĩa Của Mood Với Giới Trẻ


Câu 10:


Bài 9 (trang 80 sgk Tin học tập lớp 11): cho mảng nhì chiều form size nxm cùng với các phần tử là phần đông số nguyên. Tìm trong những dòng phần tử lớn độc nhất vô nhị rồi đổi vị trí nó với thành phần có chỉ số dòng bởi chỉ số cột.

program Diag;uses crt;VarN,i,j,Max,Ind,Vsp:integer;A:array<1..15,1..15> of integer;beginclrscr;write("nhap N nho hon 15:");readln(N);for i:=1 khổng lồ N dofor j:=1 lớn N dobeginwrite("a<",i,",",j,">=");readln(a);end;for i:=1 to N dobeginMax:=A;Ind:=1;for j:=2 khổng lồ N doif A> Max thenbeginMax:=A;Ind:=j;end;vsp:=A;A:=Max;A:=vsp;end;for i:=1 lớn N dobeginwriteln;for j:=1 to lớn N vì chưng write(a:3);end;writelnreadkey;end.
Hỏi bài

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam