Giải bài tập trang 44 bài 6 không đúng số của phép đo những đại lượng đồ dùng lý SGK đồ vật lí 10. Câu 1: dùng một đồng hồ đeo tay đo thời gian có độ chia nhỏ tuổi nhất 0.001 s nhằm đo n lần thời hạn rơi tự do của một vật ban đầu từ điểm A (vA = 0) tới điểm B...

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lí 10


Bài 1 trang 44 sgk đồ dùng lí 10

Dùng một đồng hồ đo thời gian có độ chia nhỏ tuổi nhất 0.001 s nhằm đo n lần thời gian rơi tự do thoải mái của một vật bước đầu từ điểm A (vA = 0) tới điểm B, kết quả cho trong Bảng 7.1.

1. Hãy tính thời hạn rơi trung bình, sai số ngẫu nhiên, sai số hiện tượng và không đúng số phép đo thời gian: Phép đo này trực tiếp hay loại gián tiếp? giả dụ chỉ đo 3 lần (n = 3) thì tác dụng đo bởi bao nhiêu?

Bảng 7.1

n

t

∆ti

∆t’

1

0,398

 

 

2

0,399

 

 

3

0,408

 

 

4

0,410

 

 

5

0,406

 

 

6

0,405

 

 

7

0,402

 

 

Trung bình

 

 

 

Trả lời:

n

t

∆ti

∆t’

1

0,398

0,006

 

2

0,399

0,005

 

3

0,408

0,004

 

4

0,410

0,006

 

5

0,406

0,002

 

6

0,405

0,001

 

7

0,402

0,002

 

Trung bình

0,404

0,004

0,001

Thời gian rơi trung bình ( art) = 0,404s

Sai số ngẫu nhiên: ∆t = 0,004 s

Sai số dụng cụ: ∆t’ = 0,004 + 0,001 = 0,005 s

Kết quả: t = ( art) + ∆t = 0,404 ± 0,005 s

Đây là phép đo trực tiếp.

Nếu chỉ đo bố lần: (n = 1, 2, 3) thì tác dụng đo cần lấy không đúng số rất đại.

t = ( art) ± ∆t

Với ( art) = ( frac0,398+0,399+0,4083) ≈ 0,402

 ∆t = 0,006s

=> t = 0,402 ± 0,006s.

Bài 2 trang 44 sgk vật lí 10

2. Cần sử dụng một thước milimet đo 5 lần khoảng cách s giữa hai điểm A,B các cho một giá bán trị đồng nhất bằng 798mm. Tính sai số phép đo này với viết tác dụng đo.

Trả lời:

Sai số của phép đo khoảng cách giữa nhị điểm AB được nhận xét bởi không nên số dụng cụ, lấy ∆S = 1mm

Kết trái đo được viết: S = 798 ± 1mm

Bài 3 trang 44 sgk đồ dùng lí 10

3. Cho phương pháp tính vận tốc tại B:

v = ( frac2st) và tốc độ rơi từ bỏ do: g = ( frac2st^2).

Dựa vào các kết quả đo ở trên và những quy tắc tính không đúng số đại lượng đo gián tiếp, hãy tính v, g, ∆v, ∆g, δv, δg cùng viết các kết quả cuối cùng.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 10 - Câu Hỏi Và Bài Tập Vật Lý 10

Trả lời:

Áp dụng cách làm tính không nên số tỉ đối

δv = ( fracDelta varv) = ( fracDelta SarS) + ( fracDelta tart) = ( frac1798) + ( frac0,0050,404) = 0,014

δg = ( fracDelta gg) = ( fracDelta SS) + ( frac2Delta tart) = ( frac1798) +2. ( frac0,0050,404) = 0,026

( arv) = ( frac2arSart) = 2.( frac0,7980,404) = 3,95 m/s

∆v = ( arv).δv = 3,95 . 0,014 = 0,06 m/s

v = ( arv) ± ∆v = 3,95 ± 0,06 m/s

mà ( arg) = ( frac2arSart^2) = ( frac2.0,798(0,404)^2) = 9,78 m/s2.