§3. CHUYỂN ĐỘNG THANG BIÊN Đổl ĐỂUKIẾN THỨC Cơ BẢNVận tốc tức thời. Chuyển động thẳng chuyển đổi đểuVận tốc tức thờiVận tốc ngay tắp lự của một vật hoạt động tại một điểm M là đại lượng đo bởi thương sô" giữa quãng đường rất nhỏ (As) đi qua M và khoảng thời gian rất ngắn (At) để vật đi không còn quãng đường đó. ’rx.x’ .1 íAsBiếu thức:V = —- .AtVectơ tốc độ tức thờiVectơ vận tốc tức thỏi của một trang bị tại một điểm là một trong những vectơ gồm gốc tại vật đưa động, được đặt theo hướng của chuyển động và gồm độ lâu năm tỉ lệ với độ to của gia tốc tức thời theo một tỉ xích như thế nào đó.Chuyển rượu cồn thẳng biến dổi đềuTrong chuyển động thẳng trở thành dổi đều, dộ bự của tốc độ tức thời hoặc tăng đều, hoặc sút đều theo thài gian.Chuyển rượu cồn thẳng có độ bự của tốc độ tức thời tăng đều theo thời hạn gọi là vận động thẳng nhanh dần đều.Chuyển cồn thẳng bao gồm độ khủng của gia tốc tức thời bớt đều theo thời hạn gọi là gửi dộng thẳng chững dần đều.Chuyển động thẳng nhanh dần đềuGia tốc trong vận động thẳng nhanh dần đềuKhái niệm gia tốcGia tốc là đại lượng .đặc trưng cho sự biến thiên cấp tốc hay chậm trễ của tốc độ và được đo bởi thương số giữa độ đổi thay thiên của gia tốc (Av) với khoảng thời gian (At) trong đó vận tốc biến thiên.Biểu thức: a=—-<°At — = —oV| -V"ị = 30km / hv24• V2Vận tốc xe tài bằng ba phần tư tốc độ xe con. Xe mua đi theo hướng Tây - ĐôngC3. Từ vật dụng thị ta thấy: trên ti> = 0:Vt) = 3 (m/s)tại t = 10(s): V = 8 (m/s)t-t„8-310-0= 0,5 (m/s2)C4.Công thức vận tô’c của chuyến động: V = 3 + 0,5t (m/s) Từ vật thị ta có: tại to = 0: Vu = 0tại t = l(s): V = 0,6 (m/s)V - Vị, 0,6 - 0t-t„ar2C5. Cùng với Vu = 0 buộc phải s ==1-00,6.1’2= 0,6 (m/s2)C6. Chọn gốc tọa độ o là vị trí nhưng điếm bi chén đầu lăn từ kia đế gồm X = s chọn gốc thời hạn là dịp bi bắt đầu lăn đế gồm At = t= 0,3 (in)Hìn/i 3.6ât22xPhương trình chuyên động của bi đã là: x = s = —ì— => a = —■ 2t2C7.C8.Đo quãng đường di vào 1 giầy đáu, tính aDo quãng đường di trong 2 giây đầu, tính av.v...Nếu các kết qua tính băng nhau thì đưa dộng là trực tiếp nktnh nhận đều.Vi) - 3 (m/s)a = -0,1 (m/s~)- 0 (xe dừng lại)= V,, + at -■> t = ----- == 30 (s)a -0,1Thời gian từ cơ hội hãm tới cơ hội dừng là 30ss = v,.t +atluc dửng la ôUs.= 3.30 + -C,’1"3°ỉ = 45 (m)2 2Quàng mặt đường xe di dược từ dịp hãm phanh mang đến lúc dừng hắn đài lõm_ v2 - V,2,— vH 32. _ ,s = ------ =- = -15 (m)2a 2a 21-0.1)• thắc mắc và bài bác tập, As _V - -, vào đó At là khoảng chừng thòi gian rât ngấnAs là quàng nhịn nhường rât ngan vật di dược vào khoang thời hạn 1 doVectơ gia tốc tức thời tại một diêm của một siêng động tháng có:Gốc đặt vào vật chuyên động vị trí hướng của chuyến dộngĐộ lâu năm ti lệ thuận vói dộ phệ của gia tốc túc thòi theo một tỉ lệ xích nào đó.Tr.17 SGK.Công thức vận tô’c cùa hoạt động thẳng vươn lên là dôi đều: v = y,i + at dâu cùa Vu, v, a được khẳng định như sau:v„ , V , a thuộc chiều dương tựic tọa dộ thì V,|> 0. V > 0. A > 0 và trái lại Trong siêng động nhanh dần gồm a.v > 0 trong chuyến dộng chậm chạp dần tất cả a.v 0, s > 0 nếu tìm chiều dương ngược chiều siêng dộng thì V,, t.. . A .. V V‘| a V - V(, s = Vut + t = Vu. -+2a 2 a2a(V v.,i +.(V v.,»(v Vu)(2vu + V - Vu) -2a ■2 2a- -„-x- 2sCvj; V(,)(V 1 vu)2a2aDcDChọn chiều dương là chiều chuyên dộng, t = 0 lá thời gian tàu tách ga V 0 tại 11 = 1 phút = 60 (s) bao gồm V| = khổng lồ (kin/b) ~ 11.11 Im/s)a)ÍL _t,11,60= 0.185 (m/s"lat; _ 0,185.602 - 2 c> trên t bao gồm Vu = 60km/h ~ 16.7 (ni/si V.,16,7b)S| =333 (m)tu =90 Is)a 0.185 At = tu - ti = 90 - 60 = 30 (s)Chứ ý: việc không liên quan đến địa điểm vật (x) thì gồm thê không cán dề cập đến sự việc chọn nơi bắt đầu tọa độ.Giải bài bác lập trang bị li 10 - 19V V,,V V,,Chọn chiều dương là chiều siêng động Gốc thời gian t - 0 là lúc ban đầu tăng ga.Vo = 40 (km/h)— 11,1 (m/s) s = Han - 1000m V = 601an/h = 16,7 (m/s)V2 - vổ _ 16,72 -11, l2 3 " 2s -2.1000Chọn chiều dương là chiều chuyển động Chọn t = 0 lắ lúc bắt đầu hãm phanhVo = 40 (km/h) = 11,1 (m/s)0,078 (m/s2)t = 2 phút = 120s ; V = 0a = —— = r = -0,0925 (m/s2) t120b)-11.


Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 10 bài 3


Xem thêm: Xd Là Gì ? Emotion Xd Muôn Kiểu Viết Tắt Của Teen Việt Xd Có Nghĩa Là Gì

í2 21-0.0925)= 666(m)15. Chọn chiều dương là chiều chuyển độngChọn t = 0 là lúc bat đầu hãm phanhVo = 36km/h = 10 (m/s)"V = 0 s = 20 (m)a) a =b) t =2Ĩ0 = zl°í 2s2.20-Vọ = -10 a-2,5= -2,5 (m/s2)= 4 (s)