Bài rèn luyện phản ứng oxi hoá – khử hóa 10 cụ thể nhất, dính sát chuyên sâu bài giảng bởi vì đội ngũ gia sư acollegemiscellany.com thẳng biên soạn, giúp học viên học Hoá 10 tốt hơn.

Bạn đang xem: Luyện tập phản ứng oxi hóa khử


BÀI 19. LUYỆN TẬP: PHẢN ỨNG OXI HOÁ – KHỬ

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. quá trình oxi hóa (sự oxi hóa) là quá trình nhường electron.

Quá trình khử (sự khử) là quy trình thu electron.

2. Sự oxi hóa cùng sự khử là hai quy trình có bản chất trái ngược nhau nhưng xẩy ra đồng thời trong một bội nghịch ứng. Đó là bội nghịch ứng lão hóa - khử.

3. hóa học khử là chất nhường electron, là chất đựng nguyên tố tất cả số lão hóa tăng sau bội nghịch ứng. Hóa học oxi hóa là hóa học thu electron, là chất cất nguyên tố gồm số oxi hóa sút sau bội nghịch ứng. Trong phản nghịch ứng thoái hóa – khử bao giờ cũng gồm chất khử và chất oxi hóa tham gia. Hóa học khử là còn được gọi là chất bị lão hóa và chất oxi hóa còn được gọi là chất bị khử.

4. bội nghịch ứng lão hóa – khử là phản ứng hóa học trong những số ấy sự đưa electron giữa các chất làm phản ứng. Nếu phụ thuộc sự chuyển đổi số thoái hóa thì phản nghịch ứng thoái hóa – khử là phản nghịch ứng hóa học trong những số đó có sự thay đổi số thoái hóa của một số trong những nguyên tố.

5. nhờ vào số oxi hóa người ta chia các phản ứng thành 2 loại, sẽ là phản ứng thoái hóa khử (số oxi hóa rứa đổi) và phản ứng không thuộc một số loại oxi hóa khử (số oxi hóa ko đổi).

II. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Bài 1 (trang 88 SGK Hóa 10):

Loại bội phản ứng nào tiếp sau đây luôn luôn không là nhiều loại phản ứng oxi hóa – khử?

A. Phản nghịch ứng hóa hợp.

B. Bội nghịch ứng phân hủy.

C. Làm phản ứng nỗ lực trong hóa vô cơ

D. Phản nghịch ứng trao đổi.

Hướng dẫn giải:

Chọn D.

Bài 2 (trang 89 SGK Hóa 10):

Loại làm phản ứng nào tiếp sau đây luôn luôn là phản ứng thoái hóa – khử?

A. Phản bội ứng hóa hợp.

B. Phản bội ứng phân hủy.

C. Phản ứng nạm trong hóa vô cơ.

D. Bội phản ứng trao đổi.

Hướng dẫn giải:

Chọn C.

Bài 3 (trang 89 SGK Hóa 10):

Cho phản nghịch ứng: M2Ox + HNO3 → M(NO3)3 + …

Khi x có mức giá trị là từng nào thì làm phản ứng trên không thuộc nhiều loại phản ứng oxi hóa – khử?

A. X = 1.

B. X = 2.

C. X= 1 hoặc x = 2.

D. X = 3.

Chọn đáp án đúng.

Hướng dẫn giải:

Chọn D.

Vì x = 3 thì số lão hóa của M trước và sau phản ứng không đổi khác vẫn là +3.

Bài 4 (trang 89 SGK Hóa 10):

Câu nào đúng, câu làm sao sai trong số câu sau đây:

A. Sự thoái hóa một yếu tắc là lấy sút electron của yếu tắc đó, là làm cho số lão hóa của nguyên tố đó tăng lên.

B. Hóa học oxi hóa là chất thu electron, là chất đựng nguyên tố mà lại số oxi hóa của chính nó tăng sau bội phản ứng.

C. Sự khử một nguyên tố là sự thu thêm electron mang lại nguyên tố đó, làm cho số thoái hóa của yếu tố đó giảm xuống.

D. Hóa học khử là chất thu electron, là chất chứa nguyên tố nhưng mà số oxi hóa của nó sút sau bội nghịch ứng.

Hướng dẫn giải:

Câu sai: B, D.

Câu đúng: A, C.

Bài 5 (trang 89 SGK Hóa 10):

Hãy khẳng định số oxi hóa của các nguyên tố:

– Nitơ trong NO, NO2, N2O5, HNO3, HNO2, NH3, NH4Cl.

– Clo vào HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, CaOCl2.

– Mangan vào MnO2, KMnO4, K2MnO4, MnSO4.

– Crom trong K2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr2O3.

– lưu huỳnh trong H2S, SO2, H2SO3, H2SO4, FeS, FeS2.

Hướng dẫn giải:

a) Số thoái hóa của nguyên tử nitơ vào NO, NO2, N2O5, HNO3, HNO2, NH3, NH4Cl lần lượt là: +2, +4, +5, +5, +3, -3, -3.

b) Số oxi hóa của nguyên tử clo vào HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4 theo lần lượt là: -1, +1, +3, +5, +7.

Còn số oxi hóa của clo vào CaOCl2 là -1 với +1:

*

c) Số oxi hóa của nguyên tử mangan trong MnO2, KMnO4, K2MnO4; MnSO4. Theo lần lượt là: +4, +7, +6, +2.

d) Số thoái hóa của nguyên tử crom vào K2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr2O3. Thứu tự là: +6, +3, +3

e) Số lão hóa của nguyên tử sulfur trong H2S, SO2, H2SO3, H2SO4, FeS, FeS2. Thứu tự là: -2, +4, +4, +6, -2, -1.

Bài 6 (trang 89 SGK Hóa 10):

Cho biết đã xảy ra sự oxi hoá với sự khử đầy đủ chất nào trong những phản ứng chũm sau:

a) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

b) sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu

c) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Hướng dẫn giải:

a) Sự thoái hóa của nguyên tử Cu: Cu0 → Cu2+ + 2e

Sự khử của ion bạc: Ag+ + 1e → Ag0

b) Sự thoái hóa của nguyên tử : Fe0 → Fe2+ + 2e

Sự khử của ion bạc: Cu2+ + 2e → Cu0

c) Sự lão hóa của nguyên tử : Na0 → Na+ + 1e

Sự khử của ion bạc: 2H+ + 2e → H2

Bài 7 (trang 89 SGK Hóa 10):

Dựa vào sự thay đổi số oxi hoá, tìm hóa học oxi hoá và hóa học khử một trong những phản ứng sau :

a) 2H2 + O2 → 2H2O

b) 2KNO3 → 2KNO2 + O2

c) NH4NO2 → N2 + 2H2O

d) Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3.

Hướng dẫn giải:

a) 2H2 + O2 → 2H2O

Chất khử : H2, chất oxi hóa O2

b) 2KNO3 → 2KNO2 + O2

KNO3 vừa là hóa học oxi hóa, vừa là hóa học khử.

c) NH4NO2 → N2 + 2H2O

NH4NO2 vừa là hóa học oxi hóa, vừa là chất khử

d) Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3

Chất khử: Al, chất oxi hóa: Fe2O3

Bài 8 (trang 90 SGK Hóa 10):

Dựa vào sự đổi khác số oxi hoá, hãy cho thấy thêm vai trò các chất tham gia trong số phản ứng oxi hoá - khử sau :

a) Cl2 + 2HBr → 2HCI + Br2

b) Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O

c) 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O

d) 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3.

Hướng dẫn giải:

a) Cl2 + 2HBr → 2HCI + Br2

Br- vào HBr là hóa học khử, Cl2 là hóa học oxi hóa.

b) Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O

Cu là chất khử, S+6 vào H2SO4 là chất oxi hóa.

c) 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O

S-2 vào H2S là chất khử, N+5 trong HNO3 là hóa học oxi hóa.

d) 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3.

Fe2+ trong FeCl2 là hóa học khử, Cl2 là chất oxi hóa.

Bài 9 (trang 90 SGK Hóa 10):

Cân bằng những phương trình bội phản ứng oxi hoá - khử tiếp sau đây bằng cách thức thăng bởi electron và cho thấy chất khử, hóa học oxi hoá ngơi nghỉ mỗi phản ứng :

a) Al + Fe3O4 (xrightarrowt^o) Al2O3 + Fe

b) FeSO4 + KМNО4 + H2SO4 ⟶ Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

c) FeS2 + O2 (xrightarrowt^o)Fe2O3 + SO2

d) KClO3 (xrightarrowt^o)KCl + O2

e) Cl2+ KOH (xrightarrowt^o)KCl + KClO3 + H2O.

Hướng dẫn giải:

a)

*

=> hóa học khử là Al và hóa học oxi hóa là Fe3O4.

b)

*

=> hóa học khử là FeSO4 và chất oxi hóa là KMnO4

c)

*

=>Chất khử là FeS2 và chất oxi hóa là O2

d)

*

=> Cl2 vừa là hóa học khử vừa là hóa học oxi hóa.

Bài 10 (trang 90 SGK Hóa 10):

Có thể điều chế MgCl2 bằng :

- bội phản ứng hoá hợp

- phản ứng thế

- phản ứng trao đổi.

Viết phương trình hoá học của những phản ứng.

Hướng dẫn giải:

Điều chế MgCl2 bởi :

Phản ứng hoá đúng theo : Mg + Cl2 → MgCl2

Phản ứng cầm cố : Mg + FeCl2 → MgCl2 + Fe

Phản ứng trao đổi : Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2

Bài 11 (trang 90 SGK Hóa 10):

Cho các chất sau : CuO, dung dịch HCl, H2, MnO2.

a) chọn từng cặp trong những chất đã cho để xẩy ra phản ứng oxi hoá - khử và viết phương trình bội nghịch ứng.

b) cho biết thêm chất oxi hoá, hóa học khử, sự oxi-hoá và sự khử một trong những phản ứng hoá học tập nói trên.

Hướng dẫn giải:

Những cặp chất xẩy ra phản ứng oxi hoá - khử :

(1) CuO + H2 (xrightarrowt^o) Cu + H2O

(2) MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

b) Trong phản nghịch ứng (1)

Quá trình khử: Cu+2 + 2e → Cu0

Quá trình oxi hóa: H2 → 2H+ + 2e

=> CuO là hóa học oxi hóa, H2 là chất khử.

Trong làm phản ứng (2)

Quá trình khử: Mn+4 + 2e → Mn+2

Quá trình oxi hóa: 2Cl- → Cl2 + 2e

=> MnO2 là hóa học oxi hóa, HCl là chất khử.

Bài 12 (trang 90 SGK Hóa 10):

Hòa tung 1,39g muối hạt FeSO4.7H2O trong dung dịch H2SO4 loãng. Mang lại dung dịch này chức năng với hỗn hợp KMnO4 0,1 M. Tính thể tích hỗn hợp KMnO4, gia nhập phản ứng.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 6 Bài 17 Tổng Kết Chương 1: Cơ Học, Giải Bài Tập Vật Lí 6

Hướng dẫn giải:

Ta có nFeSO4.7H2O = 1,39 / 278 = 0,005 (mol)

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

=>Thể tích KMnO4 thâm nhập phản ứng là: 0,01 / 0,1 = 0,01 lít

Hy vọng bài rèn luyện phản ứng oxi hoá – khử hóa 10 của acollegemiscellany.com biên soạn thảo giúp cho bạn học Hoá 10 xuất sắc hơn. Chúc các bạn học tập vui.