40 thắc mắc trắc nghiệm môn Tin học 11 Trắc nghiệm môn Tin học tập 11 bài tập trắc nghiệm Tin học bài xích tập trắc nghiệm Tin học tập 11 40 thắc mắc trắc nghiệm Tin học


Bạn đang xem: Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tin học 11

*
pdf

Trắc nghiệm 150 câu Tin học tất cả đáp án


*
pdf

bank đề thi trắc nghiệm tin học văn phòng công sở (có đáp án)


*
doc

câu chữ ôn tập Tin học 10
Xem thêm: Wireshark Là Gì? Định Nghĩa, Khái Niệm Cách Sử Dụng Wireshark Ra Sao

Nội dung

40 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMMÔN TIN HỌC 11Câu 1: Các bộ phận trong mảng một chiều phải:A. đồng nhất nhau;C. Gồm kiểu tài liệu giống nhau;B. Là số nguyên;D. Là số thực.Câu 2: mang lại a=1, b=1; hãy cho thấy t sẽ nhận quý hiếm nào khi hoàn thành đoạn chương trình sau:a:=b+1; b:=a;If a=b Then t:=a+b+1Elset:=a+b-1;A. 1B. 5C. 3D. đoạn chương trình báo lỗiCâu 4: Điều khiếu nại 10 yA. Rẽ nhánh;C. Lặp cùng với số lần không biết trước;B. Lặp với số lần biết trước dạng lùi;D. Lặp với tần số biết trước dạng tiến;Câu 8: cho s,i,n là số nguyên dương. Câu lệnh tính s=n! là:A. S:=1; For i:=1 to n bởi s:=s*i;C. S:=1; For i:=1 to n do s:=s*n;B. S:=0; For i:=1 lớn n vì s:=s*i;D. S:=1; For i:=1 khổng lồ n do s:=s+i;Câu 9: Đoạn lịch trình nào thu được giá trị của biến hóa s = 10?A.s:=5;s:=s*s;write(s);B.s:=5;s:=s+s;write(s);C.s:=10;s:=s*s;write(s);D.s:=10;s:=s+s;write(s);Câu 10: trong cú pháp câu lệnh If-Then, điều kiện là:A. Biểu thức lôgicC. Câu lệnh gánB. Biểu thức toán họcD. Cả A,B,C những sai.Câu 11: mẫu mã Real tất cả kích thức từng nào byte?A. 2B. 4C. 6D.10Câu 12:Những tin tức nào chưa phải là nhân tố cơ bản của ngôn ngữ lập trình?A. Cú pháp;C. Ngữ nghĩa và bảng chữ cáiB. đổi mới và hằngD. Cả A,B,C mọi sai;Câu 13: “Biến mảng chỉ hoàn toàn có thể nhận được giá trị khi thực hiện thủ tục nhập cực hiếm từ bànphím”. Tuyên bố trên là:A. ĐúngB. SaiCâu 14: Tên sai trong ngôn ngữ lập trình Pascal là:A. 5pr;B. _43;C. P21D. Oloha;Câu 15: Hàm Sqr áp dụng cho những đối số có kiểu là:A. Số thực;B. Số nguyên;C. Cả A,B số đông đúng; D. Cả A,B số đông sai;Câu 16: mẫu mã dữ liệu chuẩn chỉnh được sử dụng để gia công gì?A. Khai báo biến;C. Diễn tả thuật toán;B. Mô tả biểu thức;D. Viết chương trình;Câu 17: mang lại đoạn lịch trình sau:S:=3; For i:=1 to lớn 5 DoIf i gian lận 2=0 Then S:=S+I;Hãy cho thấy s nhận cực hiếm nào?A. 9B. 8C. 18D. Cả A,B,C phần lớn sai.Câu 18: tin tức nào chưa hẳn là hằng số học?A. -2.23E01;B. 54C. -23.25D. ‘45’Câu 19: Biểu thức nhận cực hiếm là True hoặc False là:A. Toán học thực với lôgic;C. Lôgic cùng quan hệ;B. Toán học và lôgic;D. Quan liêu hệ với Toán học;Câu 20: các phần tử của mảng rất có thể có hình trạng gì?A. Real;C. Real, Integer, Char;B. Real, Integer;D. Real ,Integer, Char, Boolean;Câu 21: thủ tục mở một tệp nhằm ghi thông tin từ kế bên vào tệp là:(0.25đ)A. Rewrite();C. Rewrite();B. Rewrite(,);D. Rewrite(,);.Câu 23: thủ tục nào dưới đây không được dùng khi thực hiện tệp văn bản: (0.25đ)A. Write(, );B. Read(, );C. Writeln(, );D. Toàn bộ đều dùng được khi thực hiện tệp văn bảnCâu 25: tuyên bố nào tiếp sau đây là đúng chuẩn khi nói về hàm EOF:(0.25đ)A. Hàm cho giá trị False nếu con trỏ tệp làm việc vị trí xong xuôi tệp.B. Hàm cho giá trị False nếu bé trỏ tệp nghỉ ngơi vị trí kết thúc dòng.C. Hàm đến giá trị True nếu nhỏ trỏ tệp sinh hoạt vị trí ngừng tệp.D. Hàm mang lại giá trị True nếu bé trỏ tệp sinh sống vị trí dứt dòngCâu 27: cho chương trình sau: (0.5)Var f: text;BeginAssign(f,‘output.dat’);Rewrite(f);Write(f, ‘510 + 702 - 792’);Close(f);End.Sau khi thực hiện chương trình, tập tin ‘output.dat’ gồm nội dung như vậy nào?A. 510 702 792B. 420C. 510 + 702 - 792D. 510702792Câu 28: mang đến chương trình sau: (0.5)Var t: text; d:real; x,y:integer;BeginAssign(t,‘dulieu.txt’);Reset(t);While not eof(t) DoBeginRead(t,x,y);d:=sqrt(x*x+y*y);Writeln(‘ket qua =’, d:5:2);End;Close(t);Readln;End.Sau khi tiến hành chương trình, screen có nội dung như thế nào nếu tệp ‘dulieu.txt’chứa tin tức sau: 3 4 4 3?ketqua = 5.00ketqua =25.00ketqua =25.00ketqua = 5.00ketqua =25.00ketqua =25.00ketqua = 5.00ketqua = 5.00 A.B.C.D.Câu 30: muốn sử dụng thủ tục xóa màn hình (Clrscr) ta đề nghị khai báo thư viện như thế nào?A. Type Use; B. Type Uses; C. Uses Crt;D. Uses Ctr;Câu 31: ước ao biến h tàng trữ độ lâu năm xâu s ta viết:A. S:=copy(h);C. H:=copy(s);B. S:=Length(h);D. H:=length(s);Câu 32: đổi mới t hoàn toàn có thể nhận những giá trị là 1; 100; 12.55; -46.1; hoàn toàn có thể khai báo đổi mới t có kiểu là:A. Integer và Real;B. Byte với Integer;C. Real và Byte;D. Real;Câu 33: Phần không ngừng mở rộng của Pascal là:A. (.txt);B. (.dos);C. (.pas);D. (.xls);Câu 34: thủ tục để nhập tài liệu vào đổi thay là:A. Write và Readln;B. Read cùng Writeln;C. Writeln và Write;D. Readln vàRead;Câu 35: Xét biểu thức (m mod 2 0) và (m div 2 >=5). Với cái giá trị như thế nào của m tiếp sau đây để biểuthức trên mang đến giá trị là True?A. 5B. 500C. 455D. 6Câu 36: biến đổi N chỉ nhận một trong những 2 cực hiếm là ‘1’ và ‘0’. Hãy cho thấy thêm khai báo nào dưới đây làđúng.A. Var N:Char;B. Var N:Byte;C. Var N: BooleanD. Var N:Real;Câu 37: Hàm tính căn bậc 2 của p là:A. Abs(P);B. Sqr(P);C. Srq(P);D. Sqrt(P);Câu 38: Biểu thức (2*2c vào Pascal mang đến giá trị là:A. TrueB. FalseHẾT./. ĐÁP ÁNCâu 1: CCâu 2: BCâu 3: CCâu 4: BCâu 5: ACâu 6: CCâu 7: ACâu 8: ACâu 9: BCâu 10: ACâu 11: CCâu 12: BCâu 13: BCâu 14: ACâu 15: CCâu 16: ACâu 17: ACâu 18: DCâu 19: CCâu 20: DCâu 21: ACâu 22: CCâu 23: DCâu 24: BCâu 25: CCâu 26: ACâu 27: CCâu 28: DCâu 29: CCâu 30: CCâu 31: DCâu 32: DCâu 33: CCâu 34: DCâu 35: CCâu 36: ACâu 37: DCâu 38: CCâu 39: DCâu 40: A Câu số: một trong các Pascal, để truy vấn tới bộ phận của mảng một chiều ta sử dụng cặp vệt ngoặc nào?( và )< cùng > cùng Câu số: 2 trong Pascal, để khai báo trực tiếp mảng một chiều ta thực hiện?Var : array< : array<> of ;số>> of ;Var : array< : array<> of ;số>> of ;Câu số: 3 vào Pascal, bao gồm đoạn công tác sau:Var S:array<1..10> of real;VàS2:=0;for i:=1 lớn 10 bởi if S = array< = array<,> of > of ;tử>;var =;var :;type = record< = array<> of > of ;phần tử>;var :;var :;Câu số: 5 Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, với phương pháp khai báo như sau:Type có = array<1..100> of integer;Var a, b: mang;c: array<1..100> of integer;Câu lệnh làm sao dưới đây là hợp lệ?a := b;b := c;c := b;a := c;Câu số: 6 Trong ngôn ngữ lập trình Pascal:Các phần tử của mảng một chiều đượcCác thành phần của mảng một chiều đượcsắp vật dụng tự theo chỉ sốsắp sản phẩm công nghệ tự theo giá trị bớt dầnCác bộ phận của mảng một chiều đượcCác bộ phận của mảng một chiều khôngsắp sản phẩm công nghệ tự theo quý giá tăng dầnsắp trang bị tựCâu số: 7 vào Pascal, tất cả đoạn công tác sau:Min:=A<1>; cs:=1;for i:=1 to n bởi if A = array< = string<> of ;số>> of ;var =;var :;type = array< = array<> of ;số>> of ;var :;var :;Câu số: trong Pascal, ta bao gồm khai báo như sau: var a : array<1..10> of real; i:byte;15Để nhập tài liệu cho các phần tử trong mảng ta thực hiện:readln(a)for i:=1 lớn 10 vày readln(a);for i:=1 to lớn 100 vì readln(a);for i:=10 lớn 1 do readln(a);Câu số: trong Pascal, tất cả đoạn lịch trình sau:16T:=0;for i:=1 to lớn n bởi If A hack k = 0 then T:=T+A;Em hãy mang lại biết chân thành và ý nghĩa của đoạn chương trình trên?Đoạn chương trình trên sẽ tính tổng sốĐoạn lịch trình trên và tính tổng sốcác phẩn tử trong mảng A có mức giá trị chiacác phẩn tử vào mảng A.hết mang lại số k.Đoạn chương trình trên và tính tổng sốĐoạn lịch trình trên và tính tích sốcác phẩn tử trong mảng A tất cả giácác phẩn tử vào mảng A mà có giá trịtrị thông qua số k.chia hết cho số k.Câu số:Trong Pascal, nhằm khai báo trực tiếp mảng 2d ta thực hiện:17var :array of ;cột, hình dáng chỉ số cột> of ;var :array of ;tử>;Câu số:Trong Pascal, để gán giá trị cho bản ghi ta rất có thể thực hiện bằng cách nào?18Gán giá trị mang lại từng trường.Gán giá bán trị cho từng bản ghi.Nhập tài liệu từ bàn phím.Cả 3 biện pháp trên số đông đúng.Câu số:Trong ngôn từ lập trình Pascal, hoàn toàn có thể gán cực hiếm cho bản ghi bằng phương pháp nào?19Gán giá trị đến từng trườngGán cực hiếm cho bản ghiNhập giá trị từ bàn phímCả 3 cách trênCâu số: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, sau khi chương trình thực hiện xong đoạn20chương trình sau, cực hiếm của đổi thay S là?S := ‘Ha Noi cài thu’;Delete (S, 7, 8);Insert (‘Mua thu’, S, 1);Ha Noi cài thuMua thu Ha Noi sở hữu thuMua thu Ha NoiHa NoiCâu số:Trong Pascal, khi thao tác với kiểu xâu ta bao gồm thể?21So sánh hai xâu với nhau.Ghép nhì xâu thành một.Gán một kí tự bất kỳ cho đổi thay xâu?Cả 3 đáp án trên.Câu số:Trong ngôn từ lập trình Pascal, bộ phận đầu tiên của xâu kí tự với chỉ số là?22 01Câu số:Trong Pascal, ta rất có thể coi xâu kí từ bỏ là?23Một dãy các kí tự số trong bảng mãASCIIMột dãy các kí tự vào bảng mã ASCIIDo người lập trình khai báoKhông bao gồm chỉ sốMột dãy những kí tự vần âm thường trongbảng mã ASCIIMột dãy các kí tự chữ cái hoa vào bảngmã ASCIICâu số:Trong Pascal, hàm Upcase(c) đang cho kết quả là?24Cc"C ""C"Câu số: trong Pascal, đoạn chương trình sau tiến hành việc gì?25X:=Length(S);for i:=X khổng lồ 1 do if S = " " then Delete(S,i,1);Xóa vết cách thứ nhất trong xâu S.Xóa một dấu cách cuối xâu S.Xóa x dấu giải pháp trong xâu S.Xóa hầu hết dấu phương pháp trong xâu S.Câu số: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, giấy tờ thủ tục Delete (S, V, N). Thực hiện các bước gì trong26các bài toán sau?Xoá trong xâu kí tự S N kí tự bắt đầuXoá vào xâu kí trường đoản cú S V kí tự bắt đầu từtừ vị trí Vvị trí NXoá vào xâu kí từ bỏ V S kí từ bắt đầuXoá vào xâu kí từ bỏ N V kí tự bước đầu từtừ địa chỉ Nvị trí SCâu số:Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, xâu kí tự bao gồm tối đa?278 kí tự256 kí tự16 kí tự255 kí tựCâu số:Trong Pascal, xâu không tồn tại kí tự như thế nào được call là?28Xâu khôngXâu rỗngXâu trắngKhông trực thuộc xâu kí tựCâu số:Giả sử có 2 đổi mới xâu x và y (y đã có giá trị) câu lệnh như thế nào sau đây là không phù hợp lệ?29x := copy (y, 5, 3);x := y;x := Delete (y, 5, 3);Delete (y, 5, 3);Câu số:Trong Pascal, giải pháp khai báo xâu kí tự nào sau đó là đúng?30S: file of String;S: tệp tin of char;S: String;Cả 3 mọi đúng.Câu số: vào Pascal, đoạn công tác sau thực hiện các bước gì?31d:=0;for i:=1 to Length(X) vì chưng If (X >= "0 ") và (X