Ở những tiết học trước, acollegemiscellany.com đã trình làng đến bạn đọc nội dung kỹ năng và kiến thức trọng trung khu của chương 2: chiếc điện không đổi. Trong tiết học tập này, acollegemiscellany.com liên tiếp hướng dẫn các bạn phương pháp giải bài toán về toàn mạch. Hi vọng với phương pháp và hướng dẫn chi tiết một số bài tập điển hình sẽ giúp đỡ bạn đọc hoàn toàn có thể vận dụng vào giải bài tập.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Lý thuyết

I. Phương pháp

1. Kiến thức và kỹ năng trọng tâm

Toàn mạch: mạch điện có nguồn điện bao gồm suất điện đụng $varepsilon $ với điện trở vào r hoặc gồm những nguồn năng lượng điện được ghép thành bộ.

Bạn đang xem: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Mạch ngoài gồm các điện trở hoặc những vật dẫn được coi như năng lượng điện trở nối sát hai rất của nguồn điện.

Định cách thức Ôm đến toàn mạch:  Cường độ dòng điện chạy trong mạch kín tỉ lệ thuận cùng với suất điện cồn của nguồn điện với tỉ lệ nghich với điện trở toàn phần của mạch đó.

$I = fracvarepsilon R_N + r$.

Các công thức cần nhớ:

$I = fracvarepsilon R_N + r$ (A).

$varepsilon = I.(R_N + r)$ (V).

$U = I.R_N = varepsilon - I.r$ (V).

$A_ng = varepsilon .I.t$. (J).

$P_ng = varepsilon .I$ (W).

$A = U.I.t$ (J).

$P = U.I$. (W).

$H = fracU_Nvarepsilon = fracR_NR_N + r$ (%)

2. Phương pháp

B1: Phân tích cấu tạo của mạch, xem mạch mắc nối tiếp? Hay song song? Vẽ sơ thiết bị mạch điện.

B2: Tính các điện trở tương đương của mạch.

B3: Áp dụng định quy định Ôm nhằm tính cường độ cái điện vào mạch.

B4: Tính những tham số còn lại của vấn đề và kết luận.

II. Bài tập áp dụng

Bài tập 1:

Một mạch điện gồm sơ đồ như hình 11.1, trong số đó nguồn điện tất cả suất điện đụng $varepsilon = 6$ (V) với điện trở trong r = 2 $Omega $, những điện trở R1 = 5 $Omega $, R2 = 10 $Omega $ với R3 = 3 $Omega $.

a. Tính năng lượng điện trở RN  của mạch ngoài.

b. Tính cường độ loại điện I chạy qua nguồn điện và hiệu điện nạm mạch bên cạnh U.

c. Tính hiệu điện rứa U1 giữa hai đầu điện trở R1.

*

Hướng dẫn giải

Mạch có R1 nt R2 nt R3;

a. Điện trở của mạch xung quanh là: RN = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 3 = 18 $Omega $.

b. Áp dụng định hình thức Ôm đến toàn mạch, ta có:

Cường độ cái điện chạy qua điện áp nguồn là: $I = fracvarepsilon R_N + r = frac62 + 18 = 0,3$ (A).

Hiệu điện nạm mạch ko kể là: $U = I.R_N = 0,3.18 = 5,4$ (V).

c. Hiệu điện nắm giữa nhị đầu điện trở R1 là: U1 = I.R1 = 0,3.5 = 1,5 (V).

Bài tập 2:

Một mạch điện tất cả sơ đồ dùng như Hình 11.2, trong số ấy nguồn điện bao gồm suất điện hễ $varepsilon = 12,5$ (V) và bao gồm điện trở trong r = 0,4 $Omega $; bóng đèn Đ1 có ghi số 12 V – 6 W; bóng đèn Đ2 ­ loại 6 V – 4,5 W; Rb là 1 trong những biến trở.

a. Minh chứng rằng khi kiểm soát và điều chỉnh biến trở Rb ­có trị số là 8 $Omega $ thì các đèn Đ1 với Đ2  sáng bình thường.

b. Tính công suất Png và hiệu suất H của nguồn lúc đó.

*

Hướng dẫn giải

Mạch tất cả Đ1 // (Rb nt Đ2).

a. Điện trở của mỗi đèn là:

$R_Đ1 = fracU^2_Đ_1P_1 = frac12^26 = 24$ $Omega $.

$R_Đ2 = fracU^2_Đ_2P_2 = frac6^24,5 = 8$ $Omega $.

Khi Rb = 8 $Omega $ thì điện trở tương đương của mạch là:

R2b = R2 + Rb = 8 + 8 = 16 $Omega $.

$frac1R_N = frac1R_1 + frac1R_2b = frac124 + frac116 = frac548$

$Rightarrow $ $R_N = 9,6$ $Omega $.

Cường độ dòng điện vào mạch chính là: $I = fracvarepsilon R_n + r = frac12,59,6 + 0,4 = 1,25$ (A).

Hiệu điện vắt mạch bên cạnh là: UN = I.RN = 1,25.9,6 = 12 (V).

Cường độ dòng điện trong mỗi nhánh là:

$I_1 = fracU_NR_1 = frac1224 = 0,5$ (A).

$I_2b = fracU_NR_2b = frac1216 = 0,75$ (A).

Cường độ loại điện qua từng đèn là:

IĐ1 = I1 = 0,5 (A). (1)

IĐ2 = I2b = 0,75 (A). (2)

Cường độ mẫu điện định mức qua từng đèn là:

$I_đm1 = fracU_Đ1R_Đ1 = frac1224 = 0,5$ (A). (3)

$I_đm2 = fracU_Đ2R_Đ2 = frac68 = 0,75$ (A). (4)

Từ (1), (2), (3) với (4), ta có: cái điện chạy qua mỗi đèn điện đúng bởi dòng năng lượng điện định nút của từng bóng, do đó các đèn sáng sủa bình thường.

b. Công suất của nguồn là: $P_ng = varepsilon .I = 12,5.1,25 = 15,625$ (W).

Hiệu suất của nguồn là: $H = fracU_Nvarepsilon = frac1212,5 = 96$ (%).

Bài tập 3:

Có tám nguồn tích điện cùng một số loại với cùng suất điện động $varepsilon = 1,5$ (V) với điện trở vào r = 1 $Omega $. Mắc những nguồn này thành cỗ hỗn vừa lòng đối xứng bao gồm hai dãy tuy vậy song để thắp sáng bóng đèn 6 V – 6 W. Coi rằng bóng đèn tất cả điện trở như những khi sáng bình thường.

a. Vẽ sơ đò mạch điện bí mật gồm cỗ nguồn và bóng đèn mạch ngoài.

b. Tính cường độ I của mẫu điện thực sự chạy qua bóng đèn và công suất điện Pđ của bóng đèn khi đó.

c. Tính hiệu suất Png của cục nguồn, công suất Pi của mọt nguồn trong bộ và hiệu điện nuốm Ui thân hai rất của từng nguồn đó.

Hướng dẫn giải

a. Mạch có hai hàng mắc song song, mỗi hàng gồm tất cả 4 nguồn tích điện mắc nối tiếp.

Sơ đồ gia dụng mạch điện:

*

b. Suất điện động của cục nguồn là: $varepsilon _b = 4varepsilon = 4.1,5 = 6$ (V).

Điện trở trong của bộ nguồn điện: $r_b = frac4.r2 = frac4.12 = $ $Omega $.

Xem thêm: Lý Thuyết Tin Học 12 Bài 12: Các Loại Kiến Trúc Của Hệ Cơ Sở Dữ Liệu

Điện trở của bóng đèn là: $R = fracU^2_đP_đ = frac6^26 = 6$ (V).