Bài thuyết tình đội đề tài tìm hiểu hệ đại lý dữ liệu trình bày về những nội dung: nhắc tên các chuyển động chính của thư viện; hãy liệt kê các đối tượng người sử dụng cần thống trị khi xây đắp CSDL quản lí sách, mượn/ trả sách; hệ cơ sở dữ liệu nêu trên cần có những bảng nào? từng bảng cần phải có những cột nào? Mời chúng ta cùng xem thêm nội dung cụ thể tài liệu.
Bạn đang xem: Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu

*

BÀI1: đề cập tên các hoạt động chính của tủ sách - cai quản sách: hành vi nhập/xuất sách ra/vào kho, thanh lí sách. - Mượn trả sách: + mang lại mượn: kiểm thẻ đọc, phiếu mượn, search sách vào kho, ghi mượn/ trả. + nhấn sách trả: kiểm ta thẻ đọc, phiếu mượn, so sánh sách trả cùng với phiếu mượn, ghi sổ mượn/ trả, ghi sự chũm sách quá hạn/hỏng, nhập sách về kho. + tổ chức thông tin về tác giả và sách: ra mắt sách theo nhà đề, tác giả. - phương pháp giải quyết những vi phạm nội quyBÀI 2: Hãy liệt kê các đối tượng người tiêu dùng cần làm chủ khi thiết kế CSDL quảnlí sách, mượn/ trả sách. THÔNG TIN người đọc: Sách: Tác giả: -Số thẻ - Mã sách -Mã tác giả -Họ thương hiệu -Tên sách -Họ tên tác giả -Ngày sinh -Loại sách -Ngày sinh -Giới tính -Nhà xuất bạn dạng -Ngày mất(nếu có) -Địa chỉ -Năm xuất phiên bản -Tóm tắt tiểu truyện -Ngày cấp -Giá sách -Ghi chú -Ghi chúBÀI 3: Hệ cơ sở tài liệu nêu trên cần có những bảng nào? từng bảngcần bao gồm cột nào?1. Bảng DOCGIA (thông tin về bạn mượn). Ma The Ho Ten ngay lập tức Sinh Gioi Tinh Đia bỏ ra Ngay Cap Ghi Chu STT (số thẻ) (họ và tên) (ngày sinh) (nam/nữ) (địa chỉ) (ngày cấp) (ghi chú)2. Bảng SACH (thông tin về sách). Ma Sach Ten Sach Loai Sach NXB NXB Gia Ma TG ND STT (mã sách) (tên sách) (loại sách) (nhà xuất (năm xuất (giá (mã tác (tóm tắt nội bản) bản) tiền) giả) dung)3. Bảng TACGIA ( thông tin về tác giả). STT MA TG Ho Ten ngay Sinh ngay lập tức Mat Tieu Su (mã tác giả) (họ với tên tác giả) (ngày sinh) (ngày mất,nếu (tóm tắt đái sử) có)4. Bảng PHIEUMUON (thông tin về phiếu mượn). STT Ma The Ho Ten ngay lập tức Muon ngay Tra Ma Sach So Luong (mã thẻ) (họ cùng tên fan mượn) (ngày mượn) (ngày trả) (mã sách) (số lượng)5. Bảng TRASACH (thông tin trả sách). STT So Phieu ngay lập tức Tra So Bien Ban (số phiếu mượn) (ngày trả sách) (số biên bạn dạng ghi sự nỗ lực nếu có)6. Bảng HOADON (thông tin hoá đối chọi sách) STT So Hoa Don Ma Sach So Luong (số hoá đơn nhập sách) (mã sách) (số lượng sách nhập vào)7. Bảng THANHLI (thông tin thanh lí sách). STT So Bien Ban Ma Sach So Luong (số biên bạn dạng thanh lí) (mã sách) (số lượng sách thanh lí)8.

Xem thêm: Các Bạn Biết Ô Mai Tiếng Anh Là Gì ? Ô Mai In English

Bảng DENBU (thông tin thường bù). STT So HBB Ma Sach So Luong Tien (số hiệu biên phiên bản đền bù) (mã sách) (số lượng sách thường bù) (tiền đầy đủ bù ví như có)