Dịch cùng sửa lỗi cú pháp (nếu có): nhấn tổng hợp phím alt + F9. Khi dịch chương trình, nếu thấy có thông tin lỗi, các bạn nên xem phụ lục 7: một trong những thông báo lỗi sinh sống cuối giáo trình.


a) Gõ chương trình

program Giai__PTB2 ;

uses crt ;

var a, b, c, D: real ;

x1, x2: real;

begin

clrscr ;

write ( "a, b, c : " ) ,

readln(a, b, c) ;

D:=b*b - 4*a*c;

x1:= (-b - sqrt(D) ) / (2*a),

x2:= -b/a - x1 ;

write("x1= x1:6:2," x2 = ",x2:6:2) ;

readln ;

end.

Bạn đang xem: Tin học 11 bài tập và thực hành 1

b) Nhấn tổ hợp phím F2 cùng lưu chương trình với thương hiệu là PTB2.PAS lên đĩa. 

c) Dịch cùng sửa lỗi cú pháp (nếu có): nhấn tổ hợp phím alternative text + F9. Khi dịch chương trình, nếu thấy có thông báo lỗi, chúng ta nên coi phụ lục 7: một số trong những thông báo lỗi nghỉ ngơi cuối giáo trình.

Sau lúc dịch chấm dứt chương trình, bên trên màn hình xuất hiện thông báo "Đã dịch thành công: hãy gõ một phím bất kỳ" để liên tiếp (Hình 4).

*

d) tiến hành chương trình: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F9. Bên trên màn hình mở ra thông báo nhập vào các giá trị a, b, c. Sau thời điểm nhập chấm dứt các giá trị a = 1, b = -3, c = 2 thì công dụng của chương trình là x1 = 1.00 x2 = 2.00 (Hình 5).

*

Lưu ý:

Khi nhập các giá trị a, b, c ta đề nghị gõ dấu biện pháp sau các lần nhập một giá bán trị.

Để xoay trở lại màn hình soạn thảo chương trình, ta gõ phím Enter. Muốn nhập vào những giá trị khác của a, b, c thì ta đề xuất chạy lại chương trình.


e) Nhấn tổng hợp phím Ctrl + F9 rồi nhập những giá trị 1; 0; -2. Kết trái trên màn hình hiển thị sẽ là:

X1 = -1.41 x2 = 1.41 (Hình 6).

*

f) Ta hoàn toàn có thể sửa lại lịch trình trên lúc không dùng biến trung gian D

Chương trình kia là:

program Giai__PTB2 ;

uses crt ;

var a, b, c: real ;

x1, x2: real;

begin

clrscr ;

write ( "a, b, c : " ) ,

readln(a, b, c) ;

x1:= (-b - sqrt(b*b - 4*a*c) ) / (2*a),

x2:= -b/a — x1 ;

write("x1= x1:6:2," x2 = ",x2:6:2) ;

readln ;

end.

- lúc nhập những bộ tài liệu 1; -3; 2 với 1; 0; -2 thì công dụng của chương trình không tồn tại gì cố đối so với khi dùng biến trung gian D (x1 = 100 x2 = 2.00 và x1 = -1,41 x2 = 1.41

g) Sửa lại chương trình để tính nghiệm x2 bằng hai cách:

Cách 1. Thay bí quyết x2 : = -b/a - x1; bằng công thức:

x2:= (- b + sqrt(b*b - 4*a*c))/(2*a);


Khi đó công tác sẽ là:

Program Giai__PTB2 ,

uses crt;

var

a, b, c: real ;

x1, x2: real ;

begin

clrscr;

write("a, b, c: ") ;

readln(a, b, c) ;

x1:= (-b — sqrt(b*b — 4*a*c))/(2*a) ;

x2:= (- b + sqrt(b*b - 4*a*c))/(2*a) ;

write("xl = xl:6:2," x2 = ",x2:6:2) ; readln ;

end.

Cách 2: Dùng biến chuyển phụ D với thay công thức x2 : = -b/a - x1 ; bởi công thức: x2 : = (- b + sqrt (D) ) / (2*a) ;

Khi đó chương trình sẽ là:

program Giai_PTB2 ,

uses crt ;

var a, b, c, D: real ,

x1, x2: real ;

begin

clrscr ,

write(" a, b, c: ") ;

readln(a, b, c) ;

D:= b*b - 4*a*c ;

x1:= (-b — sqrt (D) ) / (2*a) ,

x2:= (-b + sqrt(D))/(2*a) ;

write("x1 = x1 :6:2," x2 = ",x2:6:2) ;

readln ;

end.

Xem thêm: Giải Vật Lí 8 Bài 18: Câu Hỏi Và Bài Tập Tổng Kết Chương 1 Cơ Học

h) Với bộ tài liệu 1; -5; 6 thì chương trình đã sửa nghỉ ngơi trên ý g) sẽ mang lại ta công dụng là x1 = 2 x2 = 3) (Hình 7)

*

i) Với bộ tài liệu 1; 1; 1 thì lúc dịch lịch trình sẽ mang đến ta kết quả là một thông báo lỗi: Error 207: Invalid floating point operation nghĩa là phép toán với dấu phẩy động không phù hợp lệ (Hình 8).