Nội dung của bài thực hành số 5 nhằm mục đích giúp những em biết khai báo xâu, nhập tài liệu cho xâu, đưa ra màn hình hiển thị giá trị của xâu; biết cách duyệt qua tất cả các kí tự của xâu cùng sử dụng hàm và thủ tục chuẩn đã học. Mời các em thuộc theo dõi nội dung cụ thể của bài thực hành.

Bạn đang xem: Hướng dẫn làm bài tập và thực hành 5 trang 73 sgk tin học 11


Làm thân quen với việc tìm kiếm, thay thế và chuyển đổi xâu.

Bạn sẽ xem: Tin học 11 bài tập và thực hành thực tế 5


Xâu đối xứng tất cả tính chất: Đọc nó từ trái sang phải cũng thu được kết quả giống như đọc từ cần sang trái (còn được gọi là xâu Palindrome).

Xác định bài xích toán: Input: Nhập vào xâu. Output: Xuất ra công dụng có cần là xâu đối xứng? Mô tả thuật toán: Bước 1: Nhập Xâu S; Bước 2: Tính chiều lâu năm xâu S; Bước 3: Tạo xâu p. (xâu rỗng); Bước 4: Với I = length(S) à 1 thì P:=P+S; Bước 5: Nếu S=P thì S là xâu đối xứng, trái lại thì không hẳn là xâu đối xứng. Cài đặt chương trình:

var i, x: byte;

a, p: string;

BEGIN

write(‘Nhap vao xau:’);

readln(a);

x:= length(a);

p:= ‘ ‘; 

for i:=x downto 1 do

p:= p+a;

if a=p then

write(‘Xau la Palindrome’)

else

write(‘Xau khong la Palindrome’);

readln;

END.

Viết lại chương trình trên trong đó không dùng trở nên xâu p:

Uses crt;

Var s: string;

x,i: byte;

palin: Boolean;

Begin

Clrscr;

Write(‘ Nhap xau s=”);

readln(s);

x:=length(s);

palin:=true;

For i:=1 to lớn (x div 2) do

begin

If s s then palin:=false;

break;

end;

If palin then write(“doi xung’)

else write(‘khong doi xung’);

readln;

End.

Bài 2: Viết lịch trình nhập từ keyboard một xâu kí từ bỏ S và thông báo ra màn hình số lần xuất hiện thêm của mỗi vần âm tiếng Anh trong S (không minh bạch chữ hoa hay chữ hay ).

Gợi ý làm cho bài:

Xác định bài toán: Input: Nhập vào xâu Output: Xuất ra số lần lộ diện của những chữ cái tiếng Anh vào xâu vừa nhập. Mô tả thuật toán: Bước 1: Nhập vào xâu S. Bước 2: tạo nên mảng A lưu trữ số lần mở ra của chữ cái tiếng Anh. Bước 3: Khởi làm cho từng bộ phận mảng. Bước 4: nếu trong xâu S chữ cái A ( ightarrow) Z thì đội giá trị của phần tử trong mảng. Bước 5: Xuất ra mảng vừa tạo. Cài đặt chương trình:

Program bai02;

Uses crt;

Var a: array<‘A’.. ‘Z’> of byte;

s: string;

i: byte;

c: char;

Begin

clrscr;

write(‘nhap xau :’);

readln(s);

for c:=’A’ lớn ‘Z’ bởi vì a:=0;

for i:=1 lớn length(s) do

begin

s:=upcase(s);

if (s>=’A’) and (s

a>:=a>+1;

end;

for c:=’A’ to lớn ‘Z’ do

if a0 then

writeln( ‘So lan xuat hien’, c,’: ‘,a);

 readln;

End.

Xem thêm: Cùng Học Tin Học Lớp 3,4,5, Cong Ty Cong Nghe Tin Hoc Nha Truong

Bài 3: Nhập vào từ keyboard một xâu. Sửa chữa tất cả các cụm kí từ bỏ ‘anh’ bởi cụm kí tự ’em’.

Gợi ý làm cho bài:

Xác định bài xích toán: Input: Nhập vào trong 1 xâu. Output: Xuất ra xâu hiệu quả đã thay thế sửa chữa cụm tự ‘anh’ bởi cụm trường đoản cú ’em’. biểu đạt thuật toán: Bước 1: tra cứu vị trí ban đầu của xâu ‘anh‘; Bước 2: Xóa xâu ‘anh‘ vừa kiếm tìm thấy; Bước 3: Chèn xâu ‘em‘ vào xâu S tại địa điểm trước đây mở ra xâu ‘anh‘ (lặp lại công việc trên cho đến khi không hề xâu ‘anh‘); Bước 4: In ra xâu S. Cài đặt chương trình:

Uses crt;

Var s: string;

i: byte;

Begin

Clrscr;

Write(‘Nhap xau S:’); Readln(s);

i:=Pos(‘anh’,s);

While i 0 do

Begin

Delete(s,i,3);

Insert(’em’,s,i);

I:=Pos(‘anh’,s);

End;

writeln(S);

readln;

End.


Sau lúc học xong Bài tập và thực hành 5, các em nên nắm những kiến thức:

cách tạo một xâu new từ xâu ban đầu. Đếm số lần xuất hiện của một vần âm trong toàn cục văn bản. Tra cứu kiếm và sửa chữa thay thế một từ bởi một từ không giống trong toàn thể văn bản.

2.1. Trắc nghiệm

Các em rất có thể hệ thống lại nội dung kỹ năng đã học tập được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Tin học tập 11 bài bác tập và thực hành 5 cực hay gồm đáp án và lời giải chi tiết. 


A. Tool/ Relationships hoặc nháy nút 
*
B. Tool/ Relationships C. Edit/ Insert/ Relationships D. Tất cả đều đúng

Câu 2:

Các bước để tạo link giữa những bảng là:

1. Lựa chọn Tool/ Relationships… 2. Tạo link đôi một giữa các bảng 3. Đóng hộp thoại Realationships/ Yes để giữ lại 4. Chọn các bảng sẽ liên kết


A. 1, 4, 2, 3 B. 2, 3, 4, 1 C. 1, 2, 3, 4 D. 4, 2, 3, 1

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp câu chữ và thi thử Online nhằm củng cố kỹ năng về bài học này nhé!


3. Hỏi đáp bài xích tập và thực hành 5 Tin học tập 11

Trong quy trình học tập nếu có vướng mắc hay đề xuất trợ giúp gì thì những em hãy phản hồi ở mục Hỏi đáp, xã hội Tin học THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho những em một phương pháp nhanh chóng!