Tóm tắt lý thuyết Tin học 10 bài 4 bởi Sơ đồ tứ duy chi tiết nhất. Phía dẫn bí quyết vẽ Sơ đồ tư duy Tin học 10 bài xích 4 đẹp nhất nhất.

Bạn đang xem: Tin học lớp 10 bài 4

Sơ đồ tứ duy Tin học 10 bài xích 4

*

Lý thuyết Tin học tập 10 bài 4


1. Tư tưởng thuật toán:

là một dãy hữu hạn các thao tác làm việc được bố trí theo một trình tự khẳng định sao cho sau khi thực hiện một hàng các thao tác làm việc ấy, từ input của bài xích toán, ta cảm nhận Output đề nghị tìm.

Ví dụ: Tìm giá trị lớn nhất của một hàng số nguyên.

Bạn đang xem: Sơ đồ bốn duy Tin học tập 10 bài 4 | Tin học tập 10

* Xác định BT


– Input: Số nguyên dương N cùng dãy N số nguyên a1,a2,…,aN.

– Output: giá bán trị lớn số 1 Max của dãy số.

* Ý tưởng

+ Khởi tạo nên giá trị Max= a1.

+ theo thứ tự với i tự 2 cho N so sánh ai với Max, nếu như ai>Max thì Max= ai.

* Thuật toán:

a. Giải pháp liệt kê:

*

 ←: gán quý giá của biểu thức bên yêu cầu cho thay đổi ở bên trái.

b. Sơ đồ gia dụng khối

Thuật toán còn được miêu tả bằng sơ đồ gia dụng khối.

* Quy định:

+ Hình ô van : các thao tác nhập, xuất dữ liệu.

+ Hình thoi :Thao tác so sánh.

+ Hình chữ nhật : :Các phép toán.

+ Mũi thương hiệu : trình tự triển khai các thao tác.

* Các tính chất của thuật toán :

+ Tính dừng: Thuật toán phải ngừng sau một trong những hữu hạn lần thực hiện các thao tác.

+ Tính xác định: Sau khi thực hiện một thao tác thì hay những thuật toán dứt hoặc là có đúng một thao tác xác minh để được tiến hành tiếp theo.

+ Tính đúng đắn: sau khoản thời gian thuật toán hoàn thành ta phải nhận được Output yêu cầu tìm.

2. Một số ví dụ về thuật toán:

lấy ví dụ 1: Bài toán sắp đến xếp:

mang lại dãy A tất cả N số nguyên a1…aN. Cần chuẩn bị xếp những số hạng để hàng A biến dãy không giảm (số hạng trước không lớn hơn số hạng sau).

Thuật toán thu xếp bằng tráo đổi:

+ Xác định bài toán

– Input: hàng A gồm N số nguyên a1…aN

– Output: dãy A được thu xếp lại thành dãy không giảm

+ Ý tưởng: với từng cặp số hạng đứng giáp trong dãy, nếu như số trước lớn hơn số sau thì ta thay đổi chổ bọn chúng . Việc đó lặp lại cho đến khi không có sự thay đổi chổ nào xảy ra nữa.

+ Thuật toán

a. Liệt kê:

B1: Nhập vào n cùng dãy số nguyên a1, . . . ,aN;

B2: M←N;

B3: nếu như M M thì quay trở về bước 3;

B7. Trường hợp ai > ai + 1 thì tráo đổi mang đến nhau;

B8: quay trở lại bước 5;

b. Sơ đồ khối:

SGK trang 39

Vd: bố trí dãy A: 6, 3, 2, 9, 8 thành hàng không giảm.

3. Một số ví dụ về thuật toán:

lấy ví dụ 2: Bài toán kiếm tìm kiếm:

đến dãy A bao gồm N số nguyên không giống nhau: a1…aN. và một vài nguyên k. Cần biết có hay không chỉ số i mà ai=k. Nếu tất cả hãy cho thấy thêm chỉ số đó.

Thuật toán tra cứu kiếm tuần tự:

+ Xác định bài toán

– Input: hàng A có N số nguyên khác nhau: a1…aN và số nguyên k.

– Output: chỉ số i mà lại ai=k hoặc thông báo không tồn tại số hạng nào của hàng A có giá trị là k.

Xem thêm: " Owo Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Owo

+ Ý tưởng: theo thứ tự từ số hạng trang bị nhất, ta đối chiếu giá trị số hạng đang xét với khoá cho đến khi hoặc chạm chán một số hạng bằng khoá hoặc dãy đã có xét không còn và không tồn tại giá trị nào bằng khoá. Vào trường hợp thứ 2 dãy A không tồn tại số hạng nào bởi khoá..

+ Thuật toán

a. Liệt kê:

B1: Nhập vào N, những số hạng a1, . . . ,aN và khóa k;

B2: i←1;

B3: nếu như ai=k thì thông báo chỉ số i rồi kết thúc;

B4. I ← i + 1;

B5: giả dụ i>N thì thông báo dãy A không tồn tại số hạng nào có giá trị bằng k rồi kết thúc;