+ nâng cấp kĩ năng sử dụng một số câu lệnh và một số kiểu dữ liệu thông qua việc tìm kiếm hiểu, chạy thử những chương trình có sẵn;

+ Biết giải một trong những bài toán tính toán, search kiếm đơn giản dễ dàng trên thiết bị tính.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 11 chương 2 có đáp án

2. Nội dung

Bài 1 (trang 63 sgk Tin 11):Tạo mảng A gồn n (nprogram sum1;uses crt;const nmax=100;type MyArray=array<1..nmax> of integer;var A:MyArray; s,n,i,k:integer;beginclrscr;randomize;write("Nhap N=");readln(n);for i:=1 to n vì chưng A:=random(301)-random(301);for i:=1 to n vày write(A:5);writeln;write("Nhap k=");readln(k);s:=0;for i:=1 lớn n doif A thủ thuật k=0 thens:=s+A;writeln("tong can tinh la ",s);readlnend.Chú ý: Hàm chuẩn random(n) mang đến giá trị là số nguyên tự nhiên trong đoạn từ 0 mang đến n-1, còn thủ tục randomize khởi tạo nguyên lý sinh số ngẫu nhiên.


b) Hãy đưa những câu lệnh dưới đây vào đa số vị trí cần thiết nhằm sửa đổi lịch trình trong câu a) để sở hữu được chương trình chỉ dẫn số các số dương với số các số âm vào mảng.

program sum1;uses crt;const nmax=100;type MyArray=array<1..nmax> of integer;var A:MyArray; s,n,i,k,posi,neg:integer;beginclrscr;randomize;write("Nhap N=");readln(n);for i:=1 khổng lồ n vì A:=random(301)-random(301);for i:=1 to n vị write(A:5);writeln;s:=0;posi:=0;neg:=0;for i:=1 lớn n doif A > 0 then posi:=posi+1elseneg:=neg+1;writeln(posi:4,neg:4);readlnend.Bài 2 (trang 64 sgk Tin 11):Viết lịch trình tìm thành phần có giá chỉ trị lớn nhất của mảng và gửi ra screen chỉ số và cực hiếm của bộ phận tìm được. Nếu có nhiều phần tử có thuộc giá trị lớn số 1 thì gửi ra bộ phận có chỉ số nhỏ tuổi nhất.

a) Hãy mày mò chương trình sau đây:

program MaxElement;uses crt;const nmax=100;type MyArray=array<1..nmax> of integer;var A:MyArray; n,i,j:integer;beginclrscr;write("Nhap so luong phan tu cua day so N=");readln(N);for i:=1 khổng lồ N dobeginwrite("phan tu thu ",i," =");readln(A);end;j:=1;for i:=2 khổng lồ n bởi vì if A > A then j:=i;write("Chi so : ",j,"Gia tri: ",A:4);readlnend.Kết quả:

*
b) chỉnh sửa chương trình trên để đưa ra chỉ số của các bộ phận có thuộc giá trị phệ nhất.

Xem thêm: Vật Lý 11 Bài 8 Điện Năng Công Suất Điện Năng, Lý Thuyết Vật Lý 11: Bài 8

program MaxElement;uses crt;const nmax=100;type MyArray=array<1..nmax> of integer;var A:MyArray; n,i,j:integer;beginclrscr;write("Nhap so luong phan tu cua day so N=");readln(N);for i:=1 lớn N dobeginwrite("phan tu thu ",i," =");readln(A);end;j:=1;for i:=2 to n vị if A > A then j:=i;for i:=1 to n doif A=Athen write(i:4);readlnend.Kết quả: