Mời chúng ta cùng tham khảo “Đề cương ôn tập Chương IV môn Tin học tập lớp 11”. Tài liệu hệ thống định hướng Kiểu dữ liệu có kết cấu từ đó cung ứng các câu hỏi trắc nghiệm, từ luận đã giúp chúng ta nhớ con kiến thức, giải bài xích tập cấp tốc hơn sẵn sàng cho kỳ thi học kỳ .
Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 11 chương 4 có đáp án

*

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG IV MÔN TIN HỌC LỚP 11 CHƯƠNG IV: KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚCA/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT  Kiểu tài liệu có cấu trúc được xây dừng từ hầu hết kiểu tài liệu đã có theo qui tắc, khuôn dạng do ngữ điệu lập trình hỗ trợ  Mảng một chiều:  Mảng một chiều là dãy hữu hạn các phần tử cùng vẻ bên ngoài  Khái báo: C1: Var : array of ; C2: Type = array of ; Var : ;  Tham chiếu phần tử mảng: tên biến chuyển mảng.  Kiểu tài liệu xâu:  Xâu là hàng kí tự trong cỗ mã ASCII, số lượng kí tự trong xâu là độ lâu năm của xâu, xâu tất cả độ dài =0 điện thoại tư vấn là xâu rỗng, kí hiệu: ’’, độ dài lớn nhất của xâu ko vượt vượt 255  Khai báo: C1: Var : String<độ dài lớn nhất của xâu>; C2: Type = string; Var : ;  Tham chiếu bộ phận xâu: tên biến hóa xâu  Các thao tác xử lí thường sử dụng o Phép ghép xâu: (+) o Phép so sánh: >, =, + Copy(s, vt, n) + Pos (s1,s2) + Upcase(ch)B/ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP1/ Một số câu hỏi trắc nghiệm:Câu 1. Trả sử mảng A được khai báo như sau: Var A:array<-2..10> ofinteger; Để tham chiếu đến bộ phận thứ 3 của mảng, ta viết A. A<2> B. A<3> C. A<0> D. Bắt buộc tham chiếu được vì chưng kiểu chỉ số không nên Câu 2. Hãy mang lại biết thành phần thứ 10 của mảng C có giá trị là bao nhiêu?For i:=1 lớn 100 vì chưng C:=1; A. 100 B. 1 C. 10 D. Toàn bộ đều saiCâu 3. Mang lại xâu S1="Dat chuan quoc gia" cùng xâu S2="Duc Trong". Thủ tụcCopy(S1,1,Length(S2)) cho kết quả là: A. "Dat chuan" B. "Duc Trong" C. "quoc gia" D. "Duc vào Dat chuan quoc gia"Câu 4. Mang đến xâu S1="Tin hoc khoi 11 rat kho" cùng xâu S2="Hoc sinh". Thủtục Delete(S1,9,Length(S2)) cho công dụng là: A. "khoi 11 " B. "Tin hoc" C. "Hoc sinh" D. "Tin hoc rat kho"Câu 5. đến S kiểu số thực, i cùng n thuộc loại số nguyên. Để tính tổng bìnhphương những số chẵn từ 1 đến n, câu lệnh nào sau đây đúng? A. For i:=3 lớn n do If i gian lận 2=0 then S:=S+sqt(i); B. For i:=1 khổng lồ n vày S:=S+sqt(i); C. For i:=1 lớn n bởi vì If i gian lận 2=0 then S:=S+sqr(i); D. For i:=n downto 1 vị If i mod trăng tròn then S:=S+sqt(i);Câu 6. Cho biết thêm kết quả của đoạn công tác sau: S:=0; For i:=1 lớn 6 vì If (i gian lận 2=0) then S:=S+i; Write(S); a 3 b 12 c 6 d 9Câu 7. Cho biết kết trái của đoạn công tác sau: S:=0; i:=0; While S c trăng tròn d 10Câu 8. Cho thấy thêm kết trái của đoạn công tác sau: S:=0; For i:=1 to 10 do If (i hack 3=0) Or (i hack 4=0) then S:=S+i;Write(S); a 15 b 45 c 30 d 0Câu 9. Cho thấy thêm kết quả của đoạn chương trình sau: T:=0; For i:=1 lớn 10 do T:=T+i; Write(i); a 1 b 55 c 10 d 0Câu 10. đến khai báo sau: Var C:array<1..5> of integer; . Để tàng trữ biến Ccần bao nhiêu byte bộ nhớ? a 2 b 5 c 10 d 1Câu 11. Mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc vì : a Được desgin từ những kiểu tài liệu chuẩn. B Khai báo trở thành mảng sinh hoạt dạng phức tạp. C là một trong dãy các thành phần khác kiểu nhưng mà mỗi thành phần có một chỉ số khácnhau. D Là hàng các phần tử bất kì nhưng mà mỗi bộ phận có một chỉ số khác nhau.Câu 12. Hãy cho thấy dòng lệnh như thế nào sau đây dùng để làm tạo đột nhiên mảnggồm n số nguyên vào phạm vi trường đoản cú 0 mang đến 299 a For i:=1 khổng lồ n bởi vì A:= random(0) - random(299); b For i:=1 to lớn n vì A:= random(1) - random(300); c For i:=1 khổng lồ n vì A:= random(300) - random(300); d For i:=1 to n vị A:= random(299) - random(299); Câu 13. Mang lại A=30, 15, 9, 23, 5, 27, 14 . Hãy cho thấy thêm khai báo nào sauđây là đúng nhất? a Var A:array<"a".."g"> of byte; b Var A:array<1..7> of char; c Var A:array<1..7> of byte d Var A:array<5..30> of byte;Câu 14. Giả sử mảng A được khai báo như sau: Var A:array<-2..3> ofinteger; . Để tham chiếu đến bộ phận thứ 2 của mảng, ta viết a A<6> b A<2> c A<-1> d A(2)2/ Một số thắc mắc tự giải:Caâu 1: Vieát khai baùo xaâu mang lại chöông trình sau:Vieát chöông trình nhaäp töø baøn phím xaâu kí töï S1 coù ñoä daøi khoângquaù 100. Haõy taïo xaâu S2 goàm taát caû caùc chöõ soá coù vào S1.Caâu 2: cho xaâu S1 = ‘Hinh .1’ vaø xaâu S2 = ‘2’. Thuû tuïcInsert(S2,S1,6) mang đến keát quaû laø?Caâu 3: Ñieàn vaøo choã troáng … trong caâu sau:“Xaâu laø daõy … … … … … … … … … vào boä maõ ASCII”Caâu 4: Giaù trò cuûa xaâu S = ‘Em se la mua xuan cua me’ Haõy söû duïngthuû tuïc Delete nhö theá naøo ñeå coùkeát quaû laø ‘Em la cài xuan cua me’ ?Caâu 5: Haøm Pos(‘em’, ‘ngay mai em di bien nho ten em goi ve’) đến keátquảlaø?Caâu 6: mang đến xaâu S1=’Dat chuan quoc gia’ vaø xaâu S2=’Duc Trong’Haøm Copy(S1,1,Length(S2)); mang lại keát quaû laø?Caâu 7: mang đến xaâu S=’500 dong’. Haøm Length(S); mang lại keát quaû laø?Caâu 8: đến xaâu S=’Lop 11’.

Xem thêm: Institutions Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Nghĩa Của Từ Institution

Haøm Upcase(S); cho keát quaû laø?Caâu 9: Vieát caáu truùc khai baùo bieán kieåu xaâu?Caâu 10: đến xaâu S=’TRAN VAN AN’. Ñeå tham chieáu ñeán kí töï ñaàutieân cuûa teân ta vieát nhö theá naøo?3/ một số dạng bài xích tự luận:Câu 1: Taïo maûng B goàm n (n Type ArrInt = Array<1..Nmax> of Integer; Var i,n,dem: byte; B:ArrInt; Begin Clrscr; Write("Nhap so luong phan tu cua day so, N = "); Readln(N); For i:=1 khổng lồ N vì chưng Begin Write("Phan tu thu ",i," = "); Readln(B); End; dem:=0; For i:=1 khổng lồ N vày If B = 0 then dem:=dem+1; Write("Co ",dem," so hang trong mang B co gia tri bang 0"); Readln End.Câu 2: Taïo maûng C goàm n (n End; For i:=1 to lớn N vì chưng write(C:5); Writeln; Min:=C<1>; For i:=2 khổng lồ N do If C d:=d+1; Write(i:5); End; Writeln; Writeln("Co ",d," so chan vào day"); Writeln("Tong cac so le trong day la : ",S); ReadlnEnd.Câu 4: Vieát chöông trình Pascal nhaäp töø baøn phím daõy A goàm n(n Writeln("Co ",d," so duong trong day"); Writeln("Tong cac so am trong day la : ",S); Readln End.Câu 5: Sử dụng ngôn từ lập trình Pascal, viết công tác nhập tự bànphím số nguyên dương N (0 end; j:=0; For i:=1 to N bởi If i hack 2 0 then begin j:=j+1; B:=A; end; writeln("Cac phan tu cua day B : "); For i:=1 to lớn j vày write(B:10:1); readlnEnd.Câu 6: Sử dụng ngôn từ lập trình Pascal, viết chương trình nhập trường đoản cú bànphím số nguyên dương N (0 begin write("Nhap lai, so phan tu cua day A(0 + Delete(s, 5, 4); + mang đến s1:=’Duc’; Insert(s1, s, 4); + Length(s) + Copy(s, 3, 8) + mang đến s1:=’Duc’; vt:=Pos (s1,s) + Upcase(S<5>);Câu 8/ Viết chương trình mang lại hàm copy và giấy tờ thủ tục Insert Sự không giống nhaugiữa hàm cùng thủ tục5/ Sách giáo khoa-Bài 1 đến bài 5 SGK trang 71 – 72-Bài 1; 2; 3 SGK trang 73-Bài 5; 6 SGK trang 79-Bài 10 SGK trang 80