Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Transformation là gì

*
*
*

transformation
*

transformation /,trænsfə"meiʃn/ danh từ sự rứa đổi, sự đổi thay đổi sự biến chất, sự đổi thay tính chùm tóc mang (của phụ nữ) (toán học) phép biến chuyển đổi
biến đổimaturity transformation: sự biến đổi kỳ hạntransformation curve: đường cong biến hóa (đường tài năng sản xuất)chế biếntransformation industries: những công nghiệp chế biếnsự nuốm đổisự vậy đổi, sự chế biến, sự trở nên đổimarginal rate of transformationtỷ suất biến hóa biênsocialist transformationcải sinh sản xã hội nhà nghĩa <,trænsfə"mei∫n> o sự biến đổi, sự chuyển hóa Sự biến đổi số có hệ thống của một biến.

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): form, formation, transformation, reformer, transformer, form, reform, transform, reformed


*

*

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

transformation

Từ điển Collocation

transformation noun

ADJ. amazing, complete, dramatic, fundamental, major, miraculous, profound, radical, remarkable, revolutionary, startling, total | subtle | gradual | immediate, instant, rapid, sudden | cultural, economic, historical, intellectual, physical, political, social, structural

VERB + TRANSFORMATION undergo The way we work has undergone a radical transformation in the past decade. | make He was struggling to make the transformation from single man lớn responsible husband. | achieve, bring about, carry out, cause, effect, lead to lớn Going lớn college brought about a dramatic transformation in her outlook. | accelerate | complete

TRANSFORMATION + VERB begin | come about, occur, take place A startling cultural transformation occurred in post-war Britain.

TRANSFORMATION + NOUN process

PREP. ~ from The transformation from disused docks into city-centre cultural venue took three years. | ~ in This decision marked a fundamental transformation in policy. | ~ into Japan"s transformation into an economic superpower | ~ to Russia"s transformation to lớn a market economy

Từ điển WordNet


n.

(mathematics) a function that changes the position or direction of the axes of a coordinate systema rule describing the conversion of one syntactic structure into another related syntactic structure(genetics) modification of a cell or bacterium by the uptake và incorporation of exogenous DNA


Xem thêm: Giải Các Bài Toán Khoa Học Kĩ Thuật Bằng Tin Học, Tin10_Chuong01_Bai_8

English Synonym và Antonym Dictionary

transformationssyn.: shift translation transmutation